Wijsheden korte verhalen

wijsheid mooie verhalenMijn hele leven ben ik al gek op korte verhalen, het liefste een verhaal met een moraal. Ik denk dat dit ook terug gaat naar mijn jeugd want ook de Bijbel staat natuurlijk bol van korte verhalen met een moraal. Maar ook zijn er veel korte volksverhalen met een moraal en natuurlijk de vele korte verhalen uit het oosten en met een spirituele achtergrond. Tegenwoordig schrijven veel mensen een weblog, maar vaak komt dit niet verder dan een soort online dagboek, toch zijn er mensen die hele mooie inspirerende verhalen schrijven waarvan de lezer toch iets kan leren, ook deze verhalen verzamel ik en soms vertaal ik ze uit het Engels. Ik weet nog dat veel jaren geleden ik eens in een vergadering kwam die als zeer explosief gezien werd omdat het project totaal stil lag en er ook totale verwarring was over de stand van zaken en de toekomst. Het hoofd van het project begon de vergadering door op te staan en een heel mooi oud verhaal te vertellen uit de Griekse mythologie en dit langzaam naar de nu ontstane situatie te buigen. De strekking van het verhaal was dat verwarring goed was omdat dit de aanleiding was tot nieuwe inzichten en ideeën. Het leuke was dat iedereen die vol vechtlust de vergadering in was gegaan ineens rustig was en er een constructieve oplossing kwam. Dit gaf voor mij aan wat een goed verhaal kan doen in een lastige of moeilijke situatie. Maar ook zijn er veel mooie uitspraken en citaten, mooie afbeeldingen en andere bronnen van kennis, wijsheid en inzicht die ik hier wil laten zien. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Verhaal van de doos van Pandora

Dit is een Griekse mythe over de vrouw die rampspoed op de wereld bracht. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van de oppergod Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken en net als in de Bijbel maakten zij de man. Maar omdat die man ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts uit Olympus en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg dat hij de mensheid wilde straffen. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen. Daarna schonken alle goden deze vrouw goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent, manieren en kleedde haar in de mooiste kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen en kreeg ze een eigenschap die geen enkele andere wezen had: nieuwsgierigheid.

Ze kreeg de naam Pandora, wat letterlijk 'De Al Begaafde' betekent en Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen, maar Epimetheus nam haar ondanks de waarschuwingen van zijn broer Prometheus wel tot vrouw. Zeus schonk het paar ook een pithos (vat of doos), waarin alle ongeluk zaten opgesloten. Wanneer de doos gesloten bleef, kon dit ongeluk niemand treffen. Maar Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende de doos waarna daaruit alle rampen, ziekten en zorgen tevoorschijn kwamen en zich verspreidden over de aarde. Aan het zorgeloze bestaan van de mensheid was een einde gekomen. Pandora wilde nog gauw het deksel dichtklappen, maar alleen de hoop zat nog in de doos toen het weer gesloten werd. Vandaar dat onder de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren de hoop hun nog als enige overblijft.

Wanneer er dus iets aan de openbaarheid komt (wij kennen ook het gezegde, het deksel van de beerput halen) wat een hoop ellende openbaart, dan spreken we over dat de doos van Pandora opengemaakt is. Maar ook wanneer iemand laat merken dat hij of zij alle slechte eigenschappen van de mens zoals: haat, afgunst, wraak en jaloezie bezit, kan men spreken van een doos van Pandora die opengaat.

Het Bijbelverhaal van de talenten

Hoewel ik geen religie aanhang ben ik wel katholiek opgegroeid met bijbelverhalen. Mijns inziens bevat de bijbel veel verhalen die als levensles bedoeld zijn, zo ook het verhaal van de talenten (goudstukken), wat persoonlijk een van mijn favoriete verhalen is. Een een man die naar het buitenland ging gaf zijn drie dienaars opdracht om zijn geld te beheren tot hij terug zou komen. Aan de eerste dienaar gaf hij vijf talenten, aan de tweede gaf hij er twee en aan de derde één. Daarna vertrok hij en gingen de dienaren aan de slag. Toen de man na tijd terugkwam riep hij zijn dienaren bij elkaar om te horen wat ze met het geld gedaan hadden. De eerste had het geld geïnvesteerd en van zijn vijf talenten er tien gemaakt, de meester prees en beloonde hem. De tweede had ook het geld geïnvesteerd en van zijn twee talenten er vier gemaakt, ook hem prees de meester en beloonde ook hem. De derde had zijn geld begraven, omdat hij bang was dat hij het anders kwijt zou raken en hiervoor gestraft zou worden. Hij groef het talent direct op en gaf het terug. De meester zei hem dat hij het slecht gedaan had omdat de dienaar de talenten niet gebruikt had maar ze verstopt had. Voor mij is de moraal van dit verhaal dat God graag ziet dat mensen de talenten en geestelijke vermogens die ze bij hun geboorte meegekregen hebben ook gebruiken in hun leven en dat het niet gebruiken van de talenten omdat men lui of bang is, zonde is. Gebruik dus al uw talenten in uw leven, klein of groot, succesvol of niet, gebruik ze.

Woorden van wijsheid

Ik heb herhaaldelijk de ervaring gehad dat wanneer je rustig en vastberaden (maar zeer vastberaden!) tegen het leven zei: "ik vertrouw je; doe wat je moet doen." het leven een griezelige manier heeft om aan je behoeften te beantwoorden. (Olga Ilyin)

Een boom die te dik ik om te omarmen groeit uit één klein zaadje. Een gebouw van meer dan negen verdiepingen hoog begint met een hoopje aarde. Een reis van duizend mijlen begint met één enkele stap.(TAO)

Iets groots wordt niet opeens geschapen, net zo min als een tros druiven of een vijg. Als je mij wilt vertellen dat je een vijg verlangd, is mijn antwoord dat er tijd voor nodig is. Eerst moet de boom bloeien, dan vrucht dragen en vervolgens moet deze rijpen. (Epictetus)

Het is onze plciht om ons karakter te vormen... Ons grootste en glorieuze meesterwerk is, ten volle te leven. Alle andere dingen, heersen, schatten, vergaren, bouwen, zijn op zijn hoogst kleine aanvullingen en rekwisieten... (Michel De Montagne)

God, geef me gelijkmoedigheid, om datgene wat ik niet kan veranderen, te aanvaarden; moed, om datgene wat ik kan veranderen, te veranderen; en wijsheid, om het onderscheid daartussen te kunnen zien. De kunst van wijsheid is de kunst om te weten waarop men geen acht dient te slaan. (Wiliam James)

Neem de tijd om vriendelijk te zijn, dat is de weg naar geluk. Neem de tijd om te dromen, daarmee haak je je rijtuig vast aan een ster. Neem de tijd om lief te hebben en liefgehad te worden, dat is het voorrecht der goden. Neem de tijd om rond te kijken, de dag is te kort om egoistisch te zijn. Neem de tijd om te lachen, dat is de muziek van de ziel. (Oud Engels gebed)

Vaak en veel lachem, het respect winnen van intelligente mensen en de aanhankelijkheid van kinderen; de waardering verdienen van eerlijke critici en het verraad verduren van valse vrienden. Schoonheid waarderen; het beste in anderen zien; de wereld een beetje beter maken, door een gezond kind, een stukje tuin of door het rechtzetten van een sociale onrechtvaardigheid, weten dat in ieder geval één leven makkelijker ademde omdat jij leefde. Dat is geslaagd zijn. (Ralph Waldo Emerson)

Leer van het verleden. Bereik niet het einde van je leven om daar tot de ontdekking te komen dat je niet hebt geleefd. Want velen komen tot het punt waarbij ze de ruimte van de aarde verlaten en bij het terugblikken de vreugde en schoonheid zien die niet de hunne kon zijn vanwege de angsten die ze hebben doorgemaakt. (Clearwater)

Geef dat ik in mijn ziel mooi zal zijn en dat alle uiterijke bezittingen in harmonie zijn met mijn innerlijke mens. Dat ik de wijze man als rijke mag beschouwen en dat ik zoveel rijkdom mag bezitten als alleen een man met zelfbeheersing kan verdragen of doorstaan. (Socrates)

Schud de berkingen van je af, die anderen je hebben opgelegd. Je bent onbegrensd. Er is niets dat je niet kunt bereiken. Er is geen droevenis in het leven die niet onomkeerdbaar is... (Clearwater)

Ik ben slechts één; maar dan nog ben ik één. Ik kan niet alles, maar ik kan toch iets; ik zal niet nalaten iets te doen dat ik kan doen. (Hellen Keller)

Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven. (Dalai Lama)

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden. (Dalai Lama)

Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen geen vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of tussen ganse volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft. (Dalai Lama)

Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent. (Joseph Addison)

Laten we het vreselijke verleden dat achter ons ligt, nooit vergeten, maar niet als een manier om ons op een negatieve wijze aan het verleden geketend te houden, maar eerder als een gelukkige herinnering aan hoever we zijn gekomen en hoeveel we hebben bereikt. (Nelson Mandela)

De wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij stand. (Lao Tse)

Contemplatie is niet alleen een verdieping van de ervaring, maar ook een radicale verandering in de wijze waarop iemand is en leeft. De essentie van deze verandering is nu juist de bevrijding uit het afhankelijk zijn van externe middelen ten behoeve van externe doelen. (Thomas Merton)

Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten. (Erasmus)

ls de ziel vertrekt in een toestand van zuiverheid, geen enkele onzuiverheid meeneemt die gemakkelijk blijft kleven, waaraan tijdens het leven nooit willens en wetens is meegedaan, maar die vermeden is, zichzelf in zichzelf verzameld heeft en deze scheiding van het lichaam tot doel en studie maakt... welnu, als de ziel zo klaar is vertrekt ze naar het onzichtbare gebied van het Goddelijke, het Onsterfelijk en het Wijze. (Plato)

Goed onderricht leert op de kortst mogelijke wijze wat men moet najagen en wat men dient te vermijden, en laat niet, nadat het kwaad geschied is, zien: dit is slecht afgelopen, wees er in het vervolg voor op uw hoede, maar het roept u voor u de zaak aanpakt toe: als u dit doet, zult u zich schande en onheil op de hals halen. Laten we dus deze drievoudige band vlechten: dat het onderricht de natuur leidt en dat de oefening het onderricht voltooid. (Erasmus)

De mens heeft geen bewustzijn van de uitwendige voorwerpen zoals deze op zichzelf zijn, dus afgezien van de wijze waarop deze het menselijk lichaam beïnvloeden. De kennis bestaat alleen in het Bewustzijn, waarin alle verschijningsvormen van het Zijn volledig tot uitdrukking komen. (Spinoza)

Het is makkelijk genoeg om kwaad te worden. Maar kwaad zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, dat is niet gemakkelijk. (Aristoteles)

Als je dieper doordringt in dit gebied van niet-denken, zoals het in het Oosten soms wordt genoemd, verwezenlijk je de staat van zuiver bewustzijn. In die toestand voel je je eigen aanwezigheid met zo'n intensiteit en vreugde, dat alle denken, emoties, je lichaam en de hele buitenwereld je in vergelijking daarmee opeens als nogal onbelangrijk voorkomen. (Eckhart Tolle)

Mooie verhalen met een moraal

Inspiring stories (E)

Mooie kerstverhalen

Index pagina van de spreuken en citaten pagina's

 

Wijsheden boeken

boekboek bestellen327 wijze lessen van 22 toppers. Wat kunnen wij leren van topkok Jonnie Boer, acteur George Clooney, Mad Man Don Draper, Microsoft-oprichter Bill Gates, voetbalanalist René van der Gijp, acteur Ryan Gosling, DJ Hardwell, cabaretier Youp van 't Hek, voetbaltrainer Guus Hiddink, babbelkoning Jort Kelder, schaatser Sven Kramer, tv-producent John de Mol, komiek Jochem Myjer,internetondernemer Nalden, tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk, tv-producent Reinout Oerlemans, voetballer Robin van Persie, multi-talent Jörgen Raymann, premier Mark Rutte, bioloog Freek Vonk, koning Willem-Alexander, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en - zelfs - PowNed-presentator Rutger Catricum? Professioneel buttkicker en schrijver Jan Dijkgraaf onderzocht wat hen, ieder in hun eigen tak van sport, succesvol maakte en maakt. En hij haalde er 327 wijze lessen uit, die iedereen in zijn eigen werk ook kan gebruiken om meer succes te hebben.

boekboek bestellenStampvol verhalen Zowel Nederlandse als Vlaamse schrijvers werkten belangeloos mee aan deze bundel verhalen ten behoeve van Room to Read, voor schoolboeken in de Derde Wereld. De niveauverschillen tussen de verhalen zijn groot. Er zijn bekende en minder bekende romanschrijvers die een bijdrage hebben geleverd: Herman Brusselmans, Daphne Deckers, Adriaan van Dis, Renate Dorrestein, Ronald Giphart, Kristien Hemmerechts, Tjitske Jansen, Arthur Japin, Wilfried de Jong, Kluun, Herman Koch, Auke Kok, Rascha Peper, Jan Siebelink, Susan Smit, Maarten Spanjer, Rosita Steenbeek, Ben Tiggelaar, Christophe Vekeman, Leon Verdonschot, Robert Vuijsje, Peter Winnen en Joost Zwagerman. Toch blijft het daardoor ook laagdrempelig en kan ieder zijn of haar eigen keus maken. Van verwondering over de mores in andere landen tot een kijkje in de wielersport, het zit er allemaal in. Dat de redacteur ook Ben Tiggelaar, de management-goeroe, uitgenodigd heeft aan deze bundel mee te werken, is moeilijker te plaatsen. Zijn bijdrage valt dan ook uit de toon. Verder voor elk wat wils in deze verhalenbundel. Vier van de 26 verhalen verschenen niet eerder in boekvorm. Gebonden; kleine druk.

boekboek bestellenVolksverhalen2 verhalen van de spin Anansi Anansi is een van oorsprong Afrikaans fabeldier waarover vele verhalen bestaan, die eeuwenlang van generatie op generatie werden doorgegeven. Anansi is een slimme, sluwe spin met magische krachten. Tijdens de slavernij, toen het voor slaven verboden was om hun eigen cultuur uit te dragen, werd de kleine slimme Anansi het symbool van stil verzet, van 'wie niet sterk is moet slim zijn'. Het personage Tijger in de verhalen van Anansi werd zo het symbool voor de onderdrukker of slavenhouder, want Tijger is sterk, maar dom. De verhalen werden stiekem door slaven aan elkaar verteld om troost te geven en afleiding te bieden uit de narigheid van alledag. In deze nieuwe uitgave over Anansi worden zijn verhalen verteld op een toegankelijke manier die iedereen zal aanspreken. In eenvoudig taalgebruik, maar met behoud van de traditie van deze prachtige en humorvolle oude volksverhalen. Eerder verscheen in de reeks Volksverhalen: 'Verhalen van Nasreddin Hodja'.

boekboek bestellenNederlandse Sagen en Volksverhalen Ons land is rijk aan oeroude sagen en volksverhalen, waaraan de ervaringen, de humor en de wijsheid van onze verre voorouders kleur en diepte geven. Cor Bruijn verhaalt op zijn typerende wijze in dit boek over deze Nederlandse verhalen. Uiteraard ontbreken de bekende niet, zoals 'Het vrouwtje van Stavoren', 'De Zwanenridder', Ellert en Brammert', 'De vliegende Hollander'. Maar ook de minder bekende, als 'De prinses van het eiland', 'Het licht van Zeerijp', 'De ondergang van Westerschouwen', 'Pater Langslaper' komen op fascinerende wijze aan bod. Een groot verteller over Nederlands mooiste sagen en verhalen.

boekboek bestellenIndische volksverhalen. De omvangrijke verzameling Oost-Indische volksverhalen die dr. J. de Vries bijeenbracht, heeft, hoewel ze niet direct met een wetenschappelijk doel gedacht was, de waarde van ruim vergelijkingsmateriaal. Niet alleen komt het eigene van wat de volken van Indonesië op dit gebied hebben opgeleverd er duidelijk in uit, maar men vindt er in rijke mate de voorbeelden van de gang die sommige sprookjes en fabels door de wereld doen, van de motieven die in vele varianten, maar toch duidelijk herkenbaar herhaald worden bij diverse volken die door een hemelsbrede afstand van elkaar gescheiden zijn. In deze bloemlezing daaruit komt zowel het een als het ander naar voren. Zelfs de eenvoudige liefhebber van het volksvertelsel, zal hier en daar een verhaal herkenen, dat met andere namen en in een andere omgeving bijvoorbeeld bij Grimm gevonden wordt. Daarnaast komt echter het eigen karakter van het Oosterse volksverhaal helder uit. De meestal korte vertellingen hebben zelden een ingewikkelde intrige. In de dierensprookjes, die een groot gedeelte van de verzameling in beslag nemen, spreekt het moralistische element sterk mee, waardoor ze vaak dicht tot het genre van de fabels naderen. De merkwaardige vormen die de samenleving van mensen onderling of van dieren en mensen met elkaar soms aanneemt, doet wel eens aan 'surrealisme' denken. Alles bijeen zijn deze verhalen een brok vertelkunst uit zeer geschakeerde kleuren samengesteld.

Last update: 29-05-2019
SintSint

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).