PragtTextUtil PTU freeware

PragtTextUtil freeware text utility programIk heb als software ontwikkelaar al jaren een directory met allemaal kleine utility programma's waaronder veel Unix utilities die ik op elk systeem waar ik moet werken neerzet. Dit ging jarenlang goed tot ik overging op Windows 7 en al deze command line tools niet meer werkten. Ik stond voor de keuze om al deze programma's opnieuw te compileren voor Windows 7 of eindelijk eens al de functies van deze kleine utility programma's samen te voegen in één portable Win32 programma. Ik koos voor het ontwikkelen van het programma PragtTextUtil (PTU) dat ik hierbij als freeware programma aanbied. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

PragtTextUtil freeware text utility programAs software developer I always had a directory with all kinds of small utility programs including many Unix utilities that I put on every system where I had to work. This went fine for many years until I switched to Windows 7 and all these command line tools did not work anymore. I had the choice to recompile all these programs for Windows 7 (64 bits) or finally put all the functions of these small utility programs in one portable Windows program. I chose to write the Windows program PragtTextUtil (PTU) that is basicly a text editor with lots of features like wc, diff, grep, wget, search and replace with including control characters, commandline redirection to the editor window, sorting, filtering and many more functions. I hereby offer this fine utility as a portable freeware Windows program. Regards, Hein Pragt.


Wat voor programma is PragtTextUtil

PragtTextUtil is geen editor hoewel de basis functies om tekst te kunnen bewerken wel aanwezig zijn in het programma. Het programma is bedoeld om bewerkingen uit te voeren op tekst zoals het omzetten naar hoofd of kleine letters of het verwijderen van HTML tags en het omzetten naar nette paragrafen. Maar ook bewerkingen als trim, uniq, sort en filtering zitten in dit programma en een complexe bewerking om een gesorteerd woord frequentie overzicht te maken om bijvoorbeeld goede keywords voor een webpagina te kunnen bepalen. Ook kunt u bijvoorbeeld uit een logbestand alle regels filteren die een bepaald woord bevatten of juist niet een bepaald woord bevatten. Ook een leuke optie is zoek en vervang met de mogelijkheid om CTRL tekens te gebruiken in de zoek maar ook de vervang tekst.

Als invoer kan het programma natuurlijk alle vormen van platte tekstbestanden lezen, maar ook bestanden als hex/ascii dump, html pagina's, webpagina's via een HTTP verzoek (simpele wget) om de exacte response van een internet server op te vangen. Maar ook kunt u de inhoud van uw directory in de tekstbewerker laden om zo bijvoorbeeld een gesorteerde lijst van al uw muziek te maken. (Onder Windows is het nog steeds niet mogelijk om de lijst uit de verkenner te knippen en plakken). Ook kunt u de uitvoer van een command line opdracht rechtstreeks in de tekstbewerker inlezen.

Via de functie om een webpagina op te vragen kunt u de HTML van deze pagina in de tekstbewerker laden waarna u eenvoudig alle HTML tags en scripting kunt verwijderen en daarna de kale tekst om kunt zetten in nette paragrafen die u in uw favoriete tekstverwerker verder kunt bewerken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld ook teksten ophalen van sites die het knippen en kopiëren van de tekst proberen te blokkeren.

What kind of program is PragtTextUtil

PragtTextUtil is not an regular editor although the basic functions to edit text are present in this program. The program is intended to perform operations on text such as converting to uppercase or lowercase or removing HTML tags and converting to neat paragraphs. But also operations if trim, uniq, sort and filtering are in this program and a complex operation to a sorted word frequency overview to determine good keywords for a web page. You can also filter all lines containing a certain word or not from a log file contain a specific word. Also a nice option is search and replace with the possibility to use CTRL characters in the search but also the replacement text.

For input there are many options, the program can read all kinds of text files, but also convert files to hex / ascii dump, read html pages, web pages trough an HTTP request (simple wget) to get the exact response of an internet server. But you can also load the contents of your directory in the text editor for example, to make a sorted list of all your music. (It is still not under Windows possible to cut and paste the list from the explorer). You can also redirect a command line job directly into the text editor.

Trough the (wget)( function to request a web page you can load the HTML of this page in the text editor after which you can easily remove all HTML tags and scripting and then convert the plain text into neat paragraphs that you can further edit in your favorite word processor. You can use this for example also retrieve texts from sites that try to block the cutting and copying of the text.

Voorbeeld van zoek en vervang met control characters.

In het volgende voorbeeld laat ik zien hoe u door middel van een paar eenvoudige handelingen een stukje tekst met een aantal regels kunt omzetten naar een html ordered list en hoe u deze dan kunt sorteren en eenvoudig kunt plakken in uw webpagina.

We beginnen met een paar regels tekst die we ergens vandaan geknipt hebben.

vervangen einde regel door html tags

Nu vervangt u de ^m^j (einde regel tekens) door </li>^m^j<li>

vervangen einde regel door html tags

Het resultaat is dat er rond de regels netjes open en sluittags staan.

* Alleen even de eerste en de laatste regel aanpassen.

vervangen einde regel door html tags

Hierna geeft u de opdracht om de tekst te sorteren.

vervangen einde regel door html tags

U heeft een keurige html ordered list die u zo in uw webpagina kunt plakken.

vervangen einde regel door html tags

Voorbeeld van woordstatistieken.

Voor het bepalen van de juiste keywords voor uw Internet pagina is het belangrijk om te weten hoe vaak een woord voorkomt op de pagina. Met een paar eenvoudige handelingen kunt u met dit programma een gesorteerde lijst maken van alle woorden en de freqentie waarmee ze voorkomen in de tekst.

Eerste plakken we de html code van de pagina in PragtTextUtil.

woord statistieken

Hierna verwijderd u eerst alle html code uit de pagina.

woord statistieken

Hierna kist u voor de optie woordstatistieken.

woord statistieken

Nu heeft u een overzicht van alle woorden met de frequentie binnen de tekst van de pagina.

woord statistieken

Example search and replace with control characters.

In this example, I will show you how you can easily (by using of a few simple actions) can convert text with a number of lines to an html ordered list and sort this list and simply paste into your web page.

We will start with some text lines we cut from and existing text.

replace end of lines with html tags

Now we will replace the ^m^j (end of line characters) by </li>^m^j<li>

replace eol with html tags

The result is html open and close tags around the lines.

* We only need to edit the first and the last line.

replace by html tags

Now we can sort the line in alphabetical l order.

sort replaced lines

Now you have a nice html ordered list that you can paste into your webpage.


Example of word statistics.

To determine the right keywords for your Internet page, it is important to know how often a word appears on the page. With a few simple actions you can use this program a sorted list of all words and the frequency with which they appear in the text of your webpage.

First we paste all of the html code of out webpage into PragtTextUtil.

word statistics

With a simple command we remove all the html code from the page.

word statistics step 2

Now choose the option word statistics.

word statistics step 3

Now you have a sorted list of all words with the frequency of the text of the webpage.

word statistics step 4

Voorbeeld van het kopieren van tekst van een beveiligde internetpagina.

Het is uitermate vervelend wanneer u na lang zoeken een mooi stukje tekst voor uw werkstuk gevonden heeft of wanneer u een stuk tekst van een Internetpagina wilt citeren in uw scriptie en de site heeft het knippen en plakken geblokkeerd. Deze beveiliging is met het programma PragtTextUtil eenvoudig te omzeilen en u kunt de tekst zelfs omzetten in "nette" paragrafen.

Ga naar de browser optie om de bron van de Internetpagina te bekijken.

tekst van een internetpagina kopieren

Knip in dit vernster de tekst met alle HTML opmaak erbij uit het venster.

tekst van een internetpagina kopieren

Plak dit in PragtTextUtil en kies voor de optie om de HTML code te verwijderen.

tekst van een internetpagina kopieren

Kies daarna de optie om "nette" paragrafen te maken.

tekst van een internetpagina kopieren

U heeft de tekst van de Internetpagina als "nette" paragrafen, die u zo in uw stuk kunt plakken.

tekst van een internetpagina kopieren

Het maken van een gesorteerde lijst van al uw MP3 bestanden.

Soms wilt u een lijst maken van een inhoudsopgave van uw harde schijf om bijvoorbeeld een lijst van al uw MP3 bestanden naar een kennis te sturen in de vorm van een tekstbestand. Helaas kunt u vanuit de MS-Windows verkenner niet knippen en plakken. Met behulp van PragtTextUtil is dit zeer eenvoudig.

Open PragtTextUtil en kies te optie om een directory listing te maken em selecteer de goede directory.

maken van een lijst van al uw MP3 bestanden

Wanneer de lijst ingelezen is kunt u deze eenvoudig sorteren.

maken van een lijst van al uw MP3 bestanden

Hierna heeft u een keurig gesorteerde lijst van al uw MP3 bestanden die u zo kunt knippen en plakken.

maken van een lijst van al uw MP3 bestanden

Example of extracting text from a copy protected website.

It is extremely annoying when you find a nice piece of text for your work after a long search or if you want to quote a piece of text from an Internet page in your thesis and the site blocks cut and paste options. This protection is easy bypassed with the PragtTextUtil program and you can even turn the text into "neat" paragraphs.

Go to the Internet page and open the view source of the webpage in your browses.

copy text of a internetpage step 1

Select and copy all the lines including all the HTML markup from this view source of page window.

copy text of a internetpage step 2

Past this into the edit buffer of PragtTextUtil and slect the command to remove HTML code.

copy text of a internetpage step 3

After that select the command to create "neat" paragraphs.

copy text of a internetpage step 4

Now you will have the text from the Internetpage as "neat" paragraphs that you can past into your wordprocessor.

copy text of a internetpage step 5

Make an ordere list of all your MP3 files.

Sometimes you want to make a list or a table of contents of a director ob your hard disk for example for a list of all your MP3 files to send to a friend as a text document. Unfortunately you can't cut and paste from the windows file explorer. But this can be easily done with the help of PragtTextUtil.

Open PragtTextUtil and select the option to read directory listing and select a directory.

Make an orderd list of all yout MP3 files step 1

The directory list will nog be copied into the editor window where you can use the sort option to order it.

Make an orderd list of all yout MP3 files step 2

No you have a nice ordere list of all your MP3 files that you can save or send to a friend.

Make an orderd list of all yout MP3 files step 3

Disclaimer

Although utmost care has been taken to ensure the correctness of the software, the software is provided "as is" without any warranty of any kind. The author, of this software accepts no responsibility for damages resulting from the use of this product and makes no warranty or representation, either express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Hoewel ik het programma zelf ook gebruik en regelmatig verbeter sta ik open voor suggesties voor verbetering en eventueel nieuwe functies. Het programma is geschreven in Win32 C door middel van Microsoft Visual Studio, het is klein en compact en volledig portable en bestaat slechts uit één executable file. Wanneer u opmerkingen heeft over dit programma kunt u mailen met email HeinPragt

Download

Lees de disclaimer voordat u dit programma gaat gebruiken!
Please read the disclaimer before using this program!

Downloaden. (Version 1.07 2018)

Previous releases

Downloaden. (Version 1.04 Jul 2011)

Downloaden. (Version 1.03 Jul 2011)

Downloaden. (Version 1.02 Jun 2011)

Menu in version 1.07

File
   New
   Open as text
   Open as Unicode text
   Open as text (read first 50 lines)
   Open as text (read last 50 lines)
   Open and convert to hex/ascii
   Open from HTTP
   Open and pipe command line
   Save text
   Save text As
   Read directory listing (date/size/name)
   Read directory listing (names)
   Search trough files
   Compare files
   Exit

Edit
   Undo
   Select All
   Copy to clipboard
   Cut to clipboard
   Paste from clipboard
   Delete selection
   Search text
   Replace text
   Goto line

Operations
   ToUpper selection
   ToLower selection
   Smart ToLower to paragraphs
   Whitespace to single space
   Whitespace to single space (save linebreaks)
   ToWordList (whitespace to inebreaks)
   Count lines, words, characters
   Words statistics (whole document)

Sort
   Sort selection Asc
   Sort selection Desc
   Sort selection Asc (Ignore case)
   Sort selection Desc (Ignore case)

Filter
   Strip html (add linebreaks)
   Format html
   Trim leading and trailing spaces
   Uniq the selection
   Uniq the selection with count
   Filter the selection (delete all except)
   Remove in the selection (delete all that contain)
   UTF-8 to iso-8859-1
   UTF-8 to plain ascii (remove diacrites)
   \n (Unix) to \n\r (Dos/Windows)

Help
   About
   Reacties op het onderwerp: PragtTextUtil


32 - Techniek »  -  PragtTextUtil »
2018-07-09 13:40:00
Hier kunt u reageren op de pagina over PragtTextUtil.
Here you can reply to the page about PragtTextUtel.
Reactie van een bezoeker van de site!
Q & A PragtTextUtil
Er zijn nog geen reacties!


Last update: 08-01-2018
 Binnen dit thema Meer thema's


 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn