De betekenis van getallen en cijfers als symbolen.

Betekenis getalsymbolenIn bijna elke cultuur kent men een bijzondere symbolische betekenis toe aan bepaalde getallen en cijfers. Zo zien veel mensen het getal 11 als het gekkengetal (waar ook het carnaval veel gebruik van maakt) en in het getal 13 het ongeluksgetal. De symbolische betekenis van veel getallen en cijfers gaat soms heel ver terug in de tijd kan sterk verschillen in diverse culturen. Veel getallen worden beschreven in de Bijbel, de Koran en de Griekse oudheid. Sommige getallen komen voor uit de omloop van onze aarde en de planeten (zoals het zestallig stelsel), sommige talstelsels (zoals ons tientallig stelsel) is ontstaan uit onze handen met elk 5 vingers met een totaal van 10. Ook werden in het verleden in verhalen (mondelinge overlevering) vaak dezelfde getallen gebruikt omdat dit nu eenmaal eenvoudiger te onthouden was. Vaak keren mensen de beredenering om door juist in deze regelmaat betekenis aan getallen en cijfers te geven. Ook heeft de mens wiskunde gebruikt om allerlei processen uit de natuur te verklaren. Soms keren mensen deze beschrijving om van natuur terug naar de getallen waardoor het lijkt alsof de getallen iets magisch hebben. Dit is dus een kip en ei probleem. Op deze pagina probeer ik de historische en spirituele betekenis van getallen te beschrijven en bij elk getal een voorbeeld van historische regelmaat of ontstaan te geven. Ook staan op deze pagina een paar getallen waarbij de cijfers staan voor letters uit het alfabet om zo een soort geheime code te vormen. Deze pagina gaat NIET over numerologie, dit is een leer die probeert door middel van getallen die berekend worden uit een geboorteplaats en geboortenaam, iemands karakter en lot te bepalen. Ik ben al zeer lang bezig met de betekenis en herkomst van symbolen en heb een uitgebreide collectie boeken over dit onderwerp. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Betekenis cijfer en getalsymbolen

0
Het getal nul is een heel bijzonder getal omdat het pas rond 1300 na Christus zijn intrede deed in de westerse wereld. De werkelijke oorsprong gaat veel verder terug. Volgens onderzoekers kende men in het oude oosten (c.a.. 3000 voor Christus) al een soort dubbele schuine tussen wig om het ontbreken van een cijfer op een bepaalde positie binnen een getal aan te geven. In India komt het getal nul rond 600 jaar na Christus al voor. De Arabieren hebben het getal nul twee eeuwen later meegenomen naar het westen waar het nog eeuwen duurde voor het ook echt gebruikt werd. Ondanks dat de kerk veel moeite had met de heidense nul, zag de handel het nut in, waardoor het getal nul uiteindelijk in de 14de eeuw gebruik is geraakt. Nul is een puur fictief cijfer dat door de mens bedacht is om het rekenen eenvoudiger te maken.
1
Het getal ťťn zou een heilig cijfer zijn, het heeft in ieder geval de onbetwistbare positie als het eerste van alle getallen en werd beschouwd als het symbool van het leven, de schepping en de enige scheppergod of de oereenheid. De ondeelbaarheid van dit getal verstrekt dit nog. De ťťn is het mannelijke, vormende beginsel, het symbool voor het goede, vriendschap en bestendigheid.
2
Het getal twee is over het algemeen een negatief cijfer, in de oude Griekse cultuur dacht men dat de oneven getallen mannelijk en dus goed en de even getallen vrouwelijk en slecht waren, de 2 was dus het begin van al het slechte. Vaak is het een symbool voor de dood of van het kwaad in het algemeen. Dit is ook het cijfer van het dualisme (yin / yang) waarbij het gaat om twee dingen die bij elkaar horen zoals de man en vrouw en hemel en aarde, dag en nacht, goed en slecht, wit en zwart, arm en rijk, water en vuur.
e
Het getal e is een belangrijke wiskundige constante, het grondtal van de natuurlijke logaritme. Het heeft de benaderende waarde: 2,718281828459. Het getale wordt ook de constante van Neper (Napier) genoemd en het werd door de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler het exponentiŽle getal genoemd wat ook de verklaring is voor het teken e. Het getal is net als pi een zogenaamd irrationaal getal.
3
In de Griekse oudheid was het getal drie het toppunt van volmaaktheid. ("omne trinium perfectum", elk drievoud is volmaakt.) Het getal verschijnt herhaaldelijk in het Oude en Nieuwe Testament, als de symbolische voorstelling van de heilige Drie-eenheid. Denk ook aan de drie wijzen uit het oosten. In het Britse koninklijke wapen vinden we drie leeuwen en drie kruisen in het stadswapen van Amsterdam. Ook roepen we drie keer hoera en kennen we een uitdrukking "driemaal is scheepsrecht". In een sprookje gebeuren dingen ook vaak drie keer. Toen Petrus de derde keer zei dat hij Jezus niet kende, kraaide de haan driemaal. Jezus stond de derde dag na zijn dood op. De drie staat symbool voor de drie dimensies en de afbeelding de drie is de driehoek.
π
Het symbool pi is vooral bekend uit de wiskunde, het staat voor het getal pi dat de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel aangeeft. De getalswaarde van pi is 3,141592 (en nog een oneindig aantal decimalen). Het getal pi is niet in zijn geheel op te schrijven, het aantal decimale cijfers van pi lijkt tot op heden oneindig. Het symbool komt uit het Griekse alfabet waar het staat voor perimeter. Lees hier nog meer over het getal pi.
4
Het getal vier was bij de oude Grieken ook een heilig getal, omdat vier het eerste kwadraat is. De vier verdubbelt ook de dualiteit van de twee. Ook staat het voor de vier elementen water, aarde, vuur en lucht en de vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west. Iets verder gezocht is dat 1+2+3+4 het perfecte getal 10 maakt, waarin het getal vier het rijtje perfect maakt. In China is het een ongeluks getal, in het Kantonees klinkt vier bijna hetzelfde als dood.
5
Vijf is het getal van vijf boeken van de Thora, het getal vijf was het getal der kennis. Het symbool van de vijf is het pentagram. Een mens heeft vijf vingers aan elke hand. Ook ziet men de vijf als het huwelijk, omdat de vijf de som is van de mannelijke 3 en de vrouwelijke 2.
6
Zes is het getal van de mens, omdat het op de zesde dag geschapen is. Het staat voor evenwicht en vrede. Rekenkundig is het ook een perfecte getal omdat 1+2+3 zes is. Het symbool dat bij de zes hoort is het hexagram of het zegel van Salomo en de Davidster.
τ
Het getal Tau staat voor twee keer de waarde van het getal pi (6,28). Aangezien we in veel wiskundige formules 2pi gebruiken in plaats van pi (dus niet de radius maar de diameter van de cirkel) zeggen voorstanders van het getal Tau dat door het gebruik van Tau in wiskundige formules deze formules verkort kunnen worden.
7
Bijna net zo populair als het getal 3 is de zeven, het getal zeven staat voor het verbond en in de Bijbel komt het vaak voor zoals zeven dagen van de schepping, de zeven vette en de zeven magere jaren. Er zijn zeven deugden en er zijn zeven hoofdzonden. Sneeuwwitje en de zeven dwergen, de zeven kleuren van de regenboog, zeven wereldwonderen en de uitdrukking de zevende hemel zijn bekende voorbeelden. De joden kennen de zevenarmige kandelaar, de menorah en ze vieren zeven weken na Pesach (het joodse Paasfeest) het Wekenfeest. Zeven is een speciaal getal, het betekent in de Bijbel: "overvloed, heel veel". Ook is de zeven een priemgetal (het is alleen deelbaar door 1 en zichzelf) en staat dus voor maagdelijkheid.
8
Voor de oude Grieken was het getal acht dat van de rechtvaardigheid omdat 8 = 4 + 4 en 4 is weer 2 + 2 en 2 is weer 1 + 1. Omdat het ook de eerste derdemacht is (2 x 2 x 2) werd het ook het symbool van overvloed. De opstanding van Jezus ziet met vaak als de achtste dag van de schepping, dit vinden we terug in de vaak achthoekige doopvonten. In de Romaanse kunst kennen we de achtpuntige ster en het achtpuntige Malterzerkruis. Ook het Boeddhisme is gebaseerd op de achtvoudige weg.
9
Het getal negen heeft met duisternis te maken en het staat ook voor slang of baarmoeder. Een moeder draagt het kind 9 maanden in de baarmoeder. Toen Jezus aan het kruis hing werd het tot het negende uur donker. In de Joodse geschiedenis zijn veel rampen op de negende van de maand gebeurd. Toch is het getal negen omdat 9 het kwadraat van 3 is, een gunstig getal. De oude Egypte bestonden de godengroepen uit negen en in het oude China speelde het een belangrijke rol in de I Tjing en in het boek der Riten waarin sprake is van negen ceremoniën.
10
Het getal tien staat voor de woorden van God in de vorm van de tien geboden Ook waren er tien plagen van Egypte. Het getal tien staat voor het absolute en van het recht. De mens heeft 10 vingers om te tellen en als er tien mannen zijn kan de dienst in de joodse synagoge doorgaan. Het getal kan gemaakt worden door de eerste 4 getallen bij elkaar op te tellen. (1 + 2 + 3 + 4). Ook kent men de tien geheime namen van god.
11
Het getal elf is een boosaardig getal omdat het een overschrijding van tien (geboden) was. Ook na de vasten tijdens het carnaval worden de tien geboden op vele wijze overschreden. Het getal staat ook wel bekend als het gekkengetal waardoor de cultuur van het carnaval ook rijkelijk voorzien is van dit getal, denk alleen maar aan de raad van elf. Soms ziet men het getal ook als een geluksgetal omdat het uit twee enen bestaat.
12
De betekenis van het getal 12 lijkt vrij neutraal maar het is historisch gezien wel een belangrijk getal. Er waren twaalf apostelen en Jacob had twaalf zonen waar de twaalf provincies van Israël die voor een groot deel genoemd zijn. Er zijn twaalf tekens in de dierenriem, twaalf Griekse goden en een dozijn is ook twaalf stuks.
13
De positieve betekenis van het getal dertien is eenheid, bij de Joden is 13 de leeftijd waarbij een de volwassenheid bereikt (Hebreeuws Bar Mitswa). Maar meestal is dertien een ongeluksgetal. Jezus gebruikte het laatste avondmaal met zijn twaalf leerlingen, waarbij ze met zijn dertienen aan tafel zaten. ( Judas was de nummer dertien waarmee het slecht afliep.) Ook liep het slecht af met de vlucht van de Apollo-13 raket. Heel veel hoge gebouwen kennen geen dertiende verdieping en in hotels ontbreekt kamer nummer dertien meestal. Bij de coven (samenkomst) van de twaalf heksen zou de duivel als dertiende lid aanwezig zijn. Het getal dertien heet dan ook wel het duivelsdozijn.
14
Het getal 14 staat voor 14 Words: "We must secure the existence of our race and the future for white children." Dit is een Amerikaanse nazileuze die populair is onder extreem-rechtse aanhangers en het is een citaat van de Amerikaanse nazi David Lane, die wegens moord in de gevangenis zit. De Nederlandse vertaling is: "Wij moeten het bestaan van ons ras en de toekomst voor blanke kinderen veilig stellen."
18
Het getal 18 is een symbool dat staat voor Adolf Hitler, de 1 staat voor A (de 1ste letter van het alfabet) en de 8 voor de H. 18 staat dus voor AH, de initialen van Adolf Hitler. Het is net als 88 een van de geheime nazi symbolen.
22
Het getal 22 is het getal van het lijden, in de Bijbel is Jozef vanaf het moment dat hij door zijn broers werd verkocht 22 jaar gescheiden geweest van zijn vader en broers. In de tweede wereldoorlog waren er 22 vernietigingskampen. Het getal 22 geeft meestal de grens van het lijden aan, na deze periode breekt een nieuwe tijd aan. Psalm 22 is de lijdenspsalm.
27
In de Ramadan, de Islamitische vastenmaand is de avond van de 27ste dag het hoogtepunt. Dan viert men de nacht waarin de Koran geopenbaard werd. Vanaf de avond van de 27ste dag staat alles in het teken van de voorbereiding voor het feest van het verbreken van het vasten, het suikerfeest.
28
Dit staat voor de letter (BH) wat weer staat voor Blood & Honour, een door Ian Stuart Donaldson opgerichte internationale beweging die veel concerten voor extreem rechtse bands organiseert en tevens muziek verkoopt.
33
Het getal 33 komt overeen met de leeftijd van Jezus en het aantal treden van de Byzantijnse mystieke ladder.
40
Het getal 40 staat voor beproeving, de Joden trokken 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land. Mozes, Elia en Jezus vastten elk 40 dagen lang. De christelijke vasten , de veertigdagentijd vindt zijn oorsprong omstreeks de derde of vierde eeuw en is een navolging van de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. De veertigdagentijd is in de eerste plaats een voorbereiding op het paasfeest.
42
Het getal 42 komt ook meerdere keren voor in de bijbel. Het aantal mannen van Beth-azmaveth in de volkstelling van Israel bij de terugkeer van ballingschap. (Bijbel, Ezra 2:24) Het aantal maanden dat het Beest heerst over de aarde. (Bijbel, Openbaring 13:5) Het aantal generaties van Abraham tot Jezus in het evangelie van MattheŁs. (Bijbel, MattheŁs 1:17). In het bekende cultboek The hitchhiker's guide to the galaxy van Douglas Adams stellen een aantal filosofen de vraag aan de supercomputer Deep thought wat de zin is van het leven, het heelal en al het overige. De computer denkt vervolgens 7,5 miljoen jaar na en zegt dan, het antwoord is 42. 'Jullie gaan dit niet leuk vinden' waarschuwde de computer al voordat hij het antwoord gaf.
50
Het getal 50 is het getal van de Heilige Geest en van de Thora. Vijftig dagen na de uittocht gaf God de Thora. Christenen vieren vijftig dagen na Pasen het Pinksterfeest. Pinksteren komt van het Griekse woord pentakosta dat vijftig betekent.
69
Het getal 69 is het meest bekend doordat het staat voor een seksueel standje negenenzestig (Soixante-neuf), waarbij de beide partners naar elkaar liggen als de 6 en de 9 en elkaar met de mond bevredigen. Ook is 69 het symbool van het sterrenbeeld kreeft.
70
Het getal zeventig staat symbool voor alle volkeren zoals beschreven staat in het geslachtsregister van alle volkeren op aarde in Genesis 10.
88
Het getal 88 is een verborgen symbool voor Heil Hitler, de 8 staat voor de achtste letter van het alfabet de H en 88 staat dus voor HH. Dit staat weer voor Heil Hitler wat de bekende Nazi groet is. 88 komt vaak voor op racistische poster of afbeeldingen of in email adressen.
132
Deze cijfers staan voor de letters (ACB) wat gebruikt wordt door neonazi's voor de tekst "Adolf Comes Back".
192
Deze cijfers staan voor de letters (AIB) wat gebruikt wordt door neonazi's voor de tekst "Adolf Is Back".
248
Dit is het aantal botten dat de mens volgens de Talmoed heeft, het werkelijke aantal wijkt bij verschillende mensen af. Omdat botten lang na de dood van een mens nog bestaan zijn ze symbool voor de materie of het wezen van de mens. Het gedeelte Jozua 12 omvat 248 woorden.
354
Het aantal dagen van het jaar volgens de Joodse en Islamitische kalender.
365
Het aantal dagen van het jaar volgens de Gregoriaanse kalender.
420
Dit getal heeft meerdere betekenissen het kan staan voor het roken van marihuana waarbij het waarschijnlijk is ontstaan door een geheime code van een groep Amerikaanse studenten die staat voor de tijd dat men afsprak. De andere betekenis is de geboortedag van Adolf Hitler (20 April) en gebruiken Nazi aanhangers dit getal als geheime code, vergelijkbaar met 88.
666
Het getal 666 is het getal van het beest. In hoofdstuk 13 van Openbaring (Bijbel), ziet Johannes in een visioen twee monsters, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Het beest uit de aarde is te herkennen aan een getal n.l. 666. Over de betekenis van dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd. Het Beest uit de Aarde wordt van oudsher geïdentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt.
911
Dit getal gebruikt men vaak om de aanslagen op 11 september 2001 aan te geven. De Amerikaanse datumnotatie is maand/dag en dus zal 11 september als 9/11 (Engels: nine eleven) geschreven worden. Op deze datum boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center op de zuidelijke punt van Manhattan in New York City en een ander vliegtuig in het Pentagon, in de buurt van Washington D.C. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). De aanslagen werden volgens officiŽle rapporten uitgevoerd door leden van Al Qaida. Er bestaan echter ook enkele complottheorieŽn over de terroristische aanslagen op 11 september 2001 waarbij de Amerikaanse overheid op enigerlei wijze zelf achter de aanslagen zou zitten.
999
In de getallenmystiek is 999 het symbool voor de handhaving van de wet en orde tegen de machten van het kwaad. Het getal 999 is oneven en dus mannelijk en gunstig, het bestaat uitsluitend uit negens, het gunstige getal. Nog belangrijker is het feit dat 999 het tegenovergestelde is van het getal van het beest is omdat het andersom staat.
1312
Sinds 2011 de cijfercombinatie 1312 het landelijke nieuws haalde is het een algemeen bekend nummer geworden met een duidelijke betekenis. Het omzetten van verboden of aanstootgevende afkortingen naar cijfers om zo een soort geheime code te maken is niet nieuw zoals 18 en 88 ook referen naar Adolf Hitler. Het getal 1312 zou staan voor A.C.A.B. wat weer de afkorting is voor All Cops Are Bastards. Aangezien het getal op zich niet aanstootgevend is zal men uit de context waarbinnen het gebruikt is moeten afleiden of het hier om een beledigende afkorting gaat.
Het oneindig symbool of het Lemniscaat symbool is een liggende 8 en dit is het meest bekend uit de wiskunde. Er bestaan verschillende verhalen over de oorsprong van dit symbool, den bekend verhaal is dat het woord Lemniscaat in het latijn staat voor lint. Met enige fantasie is in het teken een gedraaid lint in de vorm van een 8 te herkennen. Het symbool werd pas in de 17de eeuw voor het eerst, door wiskundige John Wallis, voor oneindigheid gebruikt.


Symbolische betekenis van getallen voor de datum van de trouwdag

Wanneer u een trouwdatum uitzoekt is het leuk om rekening te houden met de symbolische betekenis van uw trouwdatum. Zo staat de 3 voor het toppunt van volmaaktheid en 6 voor evenwicht en vrede en dit zijn dingen die voor een trouwdag een mooie extra betekenis kunnen hebben. Maar natuurlijk zijn alle positieve betekenissen van de bovengenoemde getallen leuk om in een trouwdatum te verwerken. Ook zijn 08-08-2008, 09-09-2009 en 10-10-2010 erg polulaire dagen om te trouwen, wanneer dit natuurlijk mogelijk is op deze dag.

De oorprong van onze cijfers en getallen

Een getal geeft een bepaalde hoeveelheid aan en cijfers zijn symbolen die gebruikt worden om getallen weer te geven. Het zetten van streepjes (ook wel turven genoemd) is de oudst bekende manier om een getal aan te geven. De Romeinen gebruikten een bijzondere wijze om getallen te schrijven waarbij ze letters gebruikten als cijfers. De I was een 1, de V was een 5 en de X was een 10, de L was 50 en de C was 100. De letters werden gecombineerd en 1 t/m 10 werd dus I II III IV V VI VII VIII IX X. Om de getallen in te korten werd in plaats van 4 maal dezelfde letter deze letter voor het volgende teken gezet, dus geen IIII maar IV. Tegenwoordig worden Romeinse cijfers nog steeds gebruikt in bijvoorbeeld opsommingen of bouwjaar aanduidingen op gebouwen.

ouder cijfers
Een belangrijk nadeel van Romeinse cijfers en getallen was, dat men er niet mee kon rekenen, dit kwam vooral omdat de Romeinen geen symbool hadden voor het cijfer nul. De Arabieren ontleenden hun cijfersysteem van de IndiŽrs en daarna kopieerden de Italiaanse handelshuizen dit snel omdat ze met deze cijfers en getallen wel konden rekenen. De kerk verzette zich in eerste instantie tegen de heidense cijfers maar de opmars was ondanks het pauselijk verzet niet te stuiten. Heden ten dage gebruiken we nog steeds het Arabische cijfersysteem met de cijfers 0 t/m 9. Naast de Arabische cijfers die wij kennem zien de cijfers er in een ander deel van de Arabische wereld er weer anders uit dan in het westen of noord Afrika.

In de wiskunde worden de getallen ingedeeld in verschillende verzamelingen zoals natuurlijke getallen, gehele getallen, positieve getallen, negatieve getallen, rationale getallen en irrationale getallen. Er zijn ook getallen zoals Pi die niet in de vorm van cijfers uit te drukken is omdat het een eindeloze reeks cijfers achter de komma heeft. Daarnaast zijn er verzamelingen van getallen met bijzondere eigenschappen zoals de even en oneven getallen. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de priemgetallen, een natuurlijk getal dat groter is dan 1 en dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf.

Maya getallen

betekenis maya getallen

In adventure spellen is vaak een van de opdrachten het cijfer systeem te decoderen om zo puzzel op te kunnen lossen. Wanneer we naar oude cijfer systemen kijken zit daar soms een prachtige logica in en een bijzondere filosofie achter. Een oude cultuur als die van de Maya had al een heel knap talstelsel ontwikkeld. De Maya gebruikten een talstelsel waarbij de positie binnen het getal ook meetelde en dat gebaseerd was op het grondtal 20 (Ons talstelsel is gebaseerd op 10). Het Maya getalsysteem gebruikte cijfers die werden samengesteld uit punten en strepen en wat heel belangrijk was dat de Maya het getal 0 hadden dat werd voorgesteld door een soort schelpje.

Het rekenen met het Maya talstelsel is vrij eenvoudig, u telt alle punten bij elkaar op en daarna alle streepjes, waarna u elke groep van 5 punten door een streepje vervangt. Wat heel interessant is dat het Maya talstelsel slechts 3 symbolen kende om getallen weer te geven. Het Maya getalsysteem werd vooral gebruikt voor de Maya kalender, die bestaat uit 18 maanden van 20 dagen.

maya getalHier is een voorbeeld van het Maya getal 76 afgebeeld. Het onderste symbool bestaat uit 3 strepen en 1 punt, en staat voor 16. Het bovenste symbool bestaat uit 3 puntjes, en staat voor 3 x 20. Samen dus 60 + 16 = 76. In deze notatie lezen we het getal dus van onder naar boven in oplopende waarde. Het Maya talstelsel ziet er fraai uit en een Maya getal heeft een speciale betekenis voor de persoon die het symbool kan decoderen.

De gulden snede

gulden snedeDe gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Hoewel de wiskundige eigenschappen van de gulden snede al in de oudheid bekend waren, stamt de term gulden snede pas uit de jaren 30 van de 19e eeuw. De gulden snede wordt ook wel de Divina proportia genoemd wat goddelijke verhouding betekent. De gulden snede wordt wiskundig weergegeven als 1:1618 en wordt vaak aangegeven met de Griekse letter phi. Deze verhouding komt zowel in de natuur voor als in door mensen gemaakte ontwerpen. Vroegere oud Griekse wiskundigen zoals Pythagoras en Euclides waren gefascineerd door de gulden snede. Zowel biologen, kunstenaars, muzikanten, architecten, psychologen en zelfs mystici hebben zich verdiept in het wereldwijde voorkomen en de bijzondere aantrekkingskracht van de gulden snede. Veel kunstenaars en architecten hebben de gulden snede gebruikt voor hun werk, omdat mensen deze verhouding zeer aangenaam lijken te vinden. De gulden snede kunt u overal tegenkomen, in de verhouding van gebouwen, verhoudingen in het gezicht, verhoudingen in de kunst. Volgens sommigen is zelfs ons hele lichaam opgebouwd aan de hand van deze verhouding. Het lijkt er sterk op dat we de gulden snede kunnen vinden in veel dingen die mensen mooi vinden.

Getallenreeks van Fibonacci

fibonacci spiraalDe Italiaanse wiskundige met de bijnaam Fibonacci die eigenlijk Leonardo van Pisa heette ontdekte een unieke reeks getallen die de reeks van Fibonacci zijn gaan heten. De reeks begint met nul en een en dan worden de laatste twee getallen steeds bij elkaar opgeteld voor het volgende getal, dus: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz. In 1202 introduceerde Fibonacci de reeks in zijn boek Liber Abaci, daarvoor had de Indische grammaticus Pingala de reeks al beschreven in zijn bock over prosodie (metrische versbouw) in 450 v. Chr. Prosodie was belangrijk voor de oude IndiŽrs, die veel belang hechtten aan de zuiverheid van de taal. De Fibonaccireeks is terug te vinden in de ontwikkeling van veel planten en dieren, waaronder de spiraal van nautilussen, zonnebloemen, madeliefjes en dennenappels, waarvan het aantal groeipunten overeenkomt met de Fibonaccireeks en in wiskundig opzicht hangt de Fibonaccireeks nauw samen met de gulden snede.

Meer over het getal pi

Sommige getallen zijn zo bijzonder dat ze zelfs een eigen dag krijgen, de dag van het getal pi is 14 maart omdat dit in Amerikaanse datum notatie 3.14 is. In Europa zou het meer logisch zijn om de pi dag te vieren op 22 juli omdat 22/7 (= 3,14) de breuk is die het dichtste bij pi ligt. Maar aangezien 14 maart ook de dag is waarop Albert Einstein werd geboren is het tevens de geboortedag van de vader van de moderne natuurkunde. Aangezien het getal pi een eindeloze reeks cijfers achter de komma heeft is het natuurlijk een wedstrijd wie de meeste decimalen achter de komma uit zijn hoofd kent. Er zijn zelfs apps waarmee je dit kunt oefenen, wie weet is het een nieuwe leuke uitdaging. De gemiddelde mens komt niet zo ver maar er zijn echte bollebozen die er heel veel kunnen opdreunen. Om het enthousiasme iets te temperen kan ik vermelden dat in 2010 Benjamin Most op twaalfjarige leeftijd er maar liefst 2422 op kon noemen en dat hij daarna zijn eigen record als 14-jarige met 4030 decimalen wist te verbeteren.

Aangezien mensen altijd wel iets zoeken om ruzie over te maken gaat dit ook op voor het getal pi. Deze mensen geven terecht aan dat we in bijna alle formules 2pi gebruiken dus niet de radius maar de diameter van de cirkel. Deze tegenstanders van het het getal pi stellen het getal tau voor. Het getal tau is een wiskundige constante met als waarde exact het dubbele van pi. Door tau te gebruiken in formules, in plaats van 2pi kunnen wiskundige formules worden verkort. En natuurlijk heeft het getal tau in navolging van pi dag ook een eigen dag, de tau dag is op 28 juni omdat tau met twee decimalen achter de komma 6.28 is. Welkom in de wondere wereld van de getallen.


Symbolen betekenis en herkomst index

Op deze index pagina kunt u de betekenis en herkomst vinden van meer dan 600 verschillende symbolen en tekens. De betekenis en herkomst van symbolen is een van de dingen waar ik belangstelling voor heb en ook de nodige boeken over verzameld heb. Ook sluit dit weer wat aan bij mijn belangstelling voor cultuur en spirtualiteit. Op deze pagina kunt u een alfabetisch grafische index vinden van alle symbolen waarvan de betekenis en herkomst beschreven staan op deze site.
Ga naar de: betekenis symbolen index pagina

Boeken over de betekenis van cijfers en getallen.

boek getallen van engelenboek bestellenGetallen van de engelen - de verklaring van de nummers in je leven. 'Waarom zie ik altijd dezelfde getallen, waar ik ook ben?' Dit is een van de meest gestelde vragen tijdens de workshops van Doreen Virtue. In Getallen van de engelen legt ze uit dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallenreeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt. Deze handige gids biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen. Het zevende vertaalde werk van deze auteur is geschreven samen met Lynnette Brown, onder andere deskundig in engelennumerologie. De gedachte achter dit boek is dat als bepaalde getallen regelmatig opduiken in je leven, er eigenlijk een speciale boodschap van engelen en/of verlichte meesters wordt doorgegeven. Je kunt de getallen van 0 tot en met 999 in dit boekje opzoeken en vervolgens lezen wat die boodschap is. Die bestaat uit een of twee zinnen. Opvallend vaak komen daarbij boodschappen op het vlak van aardse en materiŽle zorgen voor en de mededeling dat de verlichte meesters ervoor gaan zorgen dat deze spoedig zullen verdwijnen. Het is de bedoeling dat dit boekje gemakkelijk meegenomen kan worden, zodat je steeds en overal kunt lezen wat voor boodschappen er voor je in getalvorm worden getoond.

boek getallen in de bijbelboek bestellenGetallen in de bijbel - Die boek is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen. Nu, in 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) komt de Nederlandse vertaling beschikbaar! Het boek is tweeen verdeeld. Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel. Dr. E.W. Bullinger (1837-1913) - een rechtstreekse nakomeling van de Zwitserse Hervormer J. Heinrich Bullinger - was een Anglicaanse geestelijke. Na voltooiing van zijn opleiding werd van hem gezegd dat hij een 'betrouwbare geleerde van het Grieks was met een beheersing van het Hebreeuws die slechts door enkelen ge?venaard werd'. Hij ontving in 1881 de titel 'Doctor of Divinity'. Na een bediening als onder meer priester en voorganger, was hij vanaf 1867 tot aan het einde van zijn leven secretaris van het Engelse Bijbelgenootschap 'The Trinitarian Bible Society'.

boek de bijbel in 100 getallenboek bestellenDe Bijbel in 100 getallen - In "De Bijbel in 100 getallen' belicht Trevor Barnes de belangrijkste cijfers uit en over de Bijbel. De Bijbel staat vol met getallen: zowel met een letterlijke als een symbolische betekenis. Van de 10 geboden en de 153 gevangen vissen tot de 12 discipelen en de leeftijd van de oudste man in de Bijbel (969 jaar). Ook zijn er veel cijfers over de Bijbel als boek, bijvoorbeeld de 531 talen waarin de Bijbel vertaald is en de 72 uur die het duurt om het helemaal te lezen. "De Bijbel in 100 getallen' geeft inzicht in de belangrijkste gebeurtenissen van de Bijbel. Een verrassend boek, met veel afbeeldingen en waardevolle informatie.

Forum vragen over: 21 - Betekenis van symbolen  : De betekenis van getallen en cijfers

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Invloed Perzische cultuur (ten tijde van kruistochten) op getal 13 in westerse wereld als ongeluksgetal(0 )2018-04-19 11:00:00
• getal pi te zien tijdens mijn slaap!?(2 )2017-08-25 14:26:00
• Reacties op de pagina over de symbolische betekenis van getallen en cijfers.(10 )2016-05-07 05:34:00
• betekenis van de cijfers 15125(0 )2014-09-15 03:35:00

Last update: 05-05-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).