Alchemie symbolen en hun betekenis

Er bestaan veel alchemistische symbolen die je wel eens als sieraad kunt tegenkomen. De alchemisten waren mensen die in de middeleeuwen probeerden goud en andere edele metalen te maken. Ze ontwikkelden een soort geheimschrift om ingewijden hun geheime formules door te geven. De symbolen zijn vaak heel mooi van vorm. De experimenten van alchemisten waren gebaseerd op de theorie van Aristoteles over aarde, lucht, vuur en water. Alles zou uit een combinatie van deze elementen bestaan en deze elementen zouden in de juiste dosering en met de juiste methodes getransmuteerd kunnen worden in elk ander element. Water kon bijvoorbeeld gemakkelijk worden omgezet in lucht door het te koken, maar de ware zoektocht was toch de wijze om goud te maken. Ook hebben veel alchemisten vele eeuwen gezocht naar de Steen der Wijzen (Nicolaas Flamel). Wanneer de Steen der Wijzen maar eenmaal was ontdekt, zou slechts een kleine hoeveelheid van deze magische stof die bij een gewoon metaal werd gevoegd, dat metaal in goud veranderen. Ingenomen als geneesmiddel zou men zieken kunnen genezen en misschien zelfs onsterfelijk kunnen worden. Alchemisten hebben zeker een grote bijdrage geleverd aan de basis van de scheikunde zoals we die vandaag de dag kennen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De betekenis van alchemistische symbolen

Alchemie symboolAlchemie symbool. Dit is een simpel 17e eeuws teken dat het samensmelten van diverse geometrische figuren aangeeft. Het staat voor de verschillende elementen en spreuken die nodig waren voor de alchemie. Tegenwoordig duikt het op in sommige computerspelletjes.

De meest basale vormen waren de 4 kwaliteiten: koud, heet, vochtig en droog en door deze eenvoudige 'vormen' te combineren werden de 4 elementen verkregen.

Alchemie vuur symboolAlchemie vuur symbool. (heet en droog)
Alchemie water symboolAlchemie water symbool. (koud en vochtig)
Alchemie aarde symboolAlchemie aarde symbool. (koud en droog)
Alchemie lucht symboolAlchemie lucht symbool. (heet en vochtig)

Binnen de alchemie vinden alle dingen hun oorsprong in de drie filosofische principes van ziel, geest en lichaam. Deze drie-eenheid bezielt alle dingen in de materiŽle wereld en leidt tot de vier- eenheid: de elementen vuur, water, aarde en lucht. Deze elementen komen niet overeen met de substanties waarmee zij hun naam gemeen hebben of hun chemische elementen. Ze staan bestaan uit paren van vier kwaliteiten: heet, droog, koud en vochtig. Elk element heeft zijn eigenschappen gemeen met een ander element. Dit zorgt voor de dynamiek die een transformatie van materie mogelijk maakt. Vaste stoffen kunnen smelten tot vloeistoffen, die op hun beurt weer gassen kunnen worden die ontvlammen kunnen. Water (H2O) en alcohol hebben dezelfde dichtheid, maar alcohol bevat aanzienlijk meer elementair vuur, terwij1 water meer lucht bevat. De eerste alchemisten beschouwden gedestilleerd alcohol dan ook als een bijzondere substantie aangezien het element vuur en water leek te bevatten. Door verschillende permutaties van deze elementen werden vervolgens de specifieke stoffen gevormd van de materiŽle wereld. De elementen zijn onderling inwisselbaar: water kan omgezet worden in stoom (lucht), en op dezelfde manier geeft een vaste substantie stoom af als het wordt verhit. Dit fenomeen van chemische verandering werd opgevat als een mogelijkheid tot transformatie en verandering van de vorm. Op basis van deze theorie werd het mogelijk geacht om het ene metaal in het andere te veranderen.


De alchemisten gebruikten de volgende symbolen om verschillende materialen (chemische stoffen) aan te duiden.

Alchemie Aluin symboolAlchemie symbool voor aluin.
Alchemie amalgaam symboolAlchemie symbool voor amalgaam.
Alchemie antimonium symboolAlchemie symbool voor antimonium.
Alchemie arsenicum symboolAlchemie symbool voor arsenicum.
Alchemie as symboolAlchemie symbool voor as.
Alchemie azijn symboolAlchemie symbool voor azijn.
Alchemie bismut symboolAlchemie symbool voor bismut.
Alchemie borax symboolAlchemie symbool voor borax.
Alchemie distilleerkolf symboolAlchemie symbool voor distilleerkolf.
Alchemie eierschalen symboolAlchemie symbool voor eierschalen.
Alchemie filteren symboolAlchemie symbool voor filteren.
Alchemie gember symboolAlchemie symbool voor gember.
Alchemie glas symboolAlchemie symbool voor glas.
Alchemie goud symboolAlchemie symbool voor goud.
Alchemie honing symboolAlchemie symbool voor honing.
Alchemie hout symboolAlchemie symbool voor hout.
Alchemie ijzer symboolAlchemie symbool voor ijzer.
Alchemie kalk symboolAlchemie symbool voor kalk.
Alchemie klei symboolAlchemie symbool voor klei.
Alchemie koken symboolAlchemie symbool voor koken.
Alchemie koper symboolAlchemie symbool voor koper.
Alchemie krijt symboolAlchemie symbool voor krijt.
Alchemie lood symboolAlchemie symbool voor lood.
Alchemie magnesium symboolAlchemie symbool voor megnesium.
Alchemie mengen symboolAlchemie symbool voor mengen.
Alchemie messing symboolAlchemie symbool voor messing.
Alchemie nikkel symboolAlchemie symbool voor nikkel.
Alchemie ongebluste kalk symboolAlchemie symbool voor ongebluste kalk.
Alchemie oplossen symboolAlchemie symbool voor oplossen.
Alchemie reinigen symboolAlchemie symbool voor reinigen.
Alchemie roet symboolAlchemie symbool voor roet.
Alchemie salpeter symboolAlchemie symbool voor salpeter.
Alchemie speksteen symboolAlchemie symbool voor speksteen.
Alchemie staal symboolAlchemie symbool voor staal.
Alchemie steen symboolAlchemie symbool voor steen.
Alchemie suiker symboolAlchemie symbool voor suiker.
Alchemie tin symboolAlchemie symbool voor tin.
Alchemie urine symboolAlchemie symbool voor urine.
Alchemie zeezout symboolAlchemie symbool voor zeezout.
Alchemie zilver symboolAlchemie symbool voor zilver.
Alchemie zink symboolAlchemie symbool voor zink.
Alchemie zwavel symboolAlchemie symbool voor zwavel.

Wat is alchemie en wat is een alchemist?

Alchemie of alchimie is oude en geheime vorm van scheikunde die vooral in de middeleeuwen bedreven maar ook al voorkwam in verschillende oude culturen. Er bestonden al alchemisten in het Oude Egypte, in het oude China en in Griekenland ten tijde van Alexander de Grote. De alchemie was een onderdeel van de astrologie het werd omgeven met mystiek en rituelen. De alchemisten hadden drie doelen, ten eerste wilde men gewone metalen in goud of zilver veranderen, ten tweede was men op zoek naar het levenselixer dat de drinker het eeuwige leven zou bezorgen en sommige alchemisten wilden ook nog een derde doel vervullen door het maken van menselijk leven. Na de renaissance ontwikkelde de alchemie in Europa zich meer richting een filosofische en spirituele discipline en na de 17e eeuw werd het geleidelijk vervangen door de moderne scheikunde.

Een bekende sleutelrol in de alchemie is de 'Steen de Wijzen', die behalve van steen, ook poeder of vloeistof kon zijn. Deze steen der wijzen zou metaal in goud of zilver kunnen veranderen en het had ook een belangrijke rol in het maken van het levenselixer. De meeste technieken waren erg dubieus maar toch was de alchemie in veel opzichten de voorloper van de moderne chemie / scheikunde. Simpel bekeken was de alchemie een willekeurige opeenvolging van verwarming en afkoeling van ingewikkelde mengsels en het doel waar iedere alchemist naar streefde was transmutatie wat het omzetting van lood en zink in goud was. Maar in de filosofische zin was het de betekenis van ziek naar gezond, of van oud naar jong en was de steen der wijzen ook een materiaal dat zieken weer gezond kon maken en de oudere weer jong. Alchemisten hielden zich daarnaast ook nog bezig met het maken van medicijnen, elixers, parfum, mineralen en metalen en in dit opzicht waren de bijproducten interessant voor de toenmalige samenleving.

Ondanks dat de alchemisten zich meer bezighielden met mystiek en geloof dan met echte wetenschap deden ze toch enkele bruikbare ontdekkingen en ontwikkelden ze technieken die in onze tijd nog toegepast worden zoals bijvoorbeeld de distillatie. Ook werden nieuwe stoffen ontdekt zoals alcohol, salpeterzuur, buskruit, azijnzuur, benzeen, fenol en aceton. Het is de alchemisten nooit gelukt om lood in goud te veranderen maar tegenwoordig is bekend dat het wel degelijk mogelijk is om door middel van kernreacties het ene element in het andere om te zetten maar deze methode is veel te kostbaar om op grote schaal goud te produceren.

 

Boeken over alchemie en alchemisten.

boekboek bestellenAlchemie & mystiek - Een fantastische reis door de geschiedenis van de esoterie. Het Hermetische Museum neemt zijn lezers mee op een magische en mysterieuze reis over een tijdspanne van het middeleeuwse kosmogram en beelden van christelijke mystiek tot aan de fascinerende wereld van de alchemie en de kunst van de romantiek. Binnen de esoterie, ook hermetisme genoemd, gaat het om 'het grote werk' ofwel om de innerlijke weg, via welke de mens komt tot de grote Eenheid en verbondenheid. Dit 'grote werk' staat ook centraal binnen de alchemie; hierin worden vele aspecten van deze weg op uitbundige wijze geÔllustreerd, men werkt graag met symbolen en voorstellingen. De diverse aspecten van die innerlijke weg der alchemie, zoals de 'genesis' (wording), de destilleerkolf, de kosmos en de hemellichamen, de wederopstanding, de 'verandering', de conjunctie (en de androgynie) worden uitvoerig in dit boek in beeld gebracht. Het is een goede zaak dat er een boek met zoveel (mooie en fantastische) afbeeldingen op de markt is. Voor een goed verstaan van de esoterie/alchemie is kennisname van de illustraties, voorstellingen en symbolen van groot belang. De tekst is zeer summier; hoewel dit volgens de opzet van dit boek ook bewust zo bedoeld is, zou enige uitgebreide toelichting welkom zijn geweest. Niettemin een in wezen onmisbaar boek om de esoterie goed te kunnen verstaan.

boekboek bestellenHet Boek Der Alchemie - Alchemie wordt meestal omschreven als het transmutatieproces van gewoon metaal in goud. Dit boek is een unieke en fascinerende gids die de mysteries van deze diepzinnige wetenschap ontrafelt. Aan de beschrijving van de principes van het alchemistische gedachtegoed en de archetypische symbolen en processen van de alchemistische transformatie gaat een uitgebreide geschiedenis van de westerse alchemistische traditie vooraf. Aan bod komen onder meer de vier elementen uit de oude traditie - vuur, lucht, water en aarde - en de zeven belangrijkste stadia van het Grote Werk - de term die de alchemisten gebruiken om de bewuste poging om de perfectie van de eigen ziel te doorgronden, te beschrijven. Alchemie, bekend als de kunst van het goud maken, is in wezen een spirituele methode, met als doel de eenheid van het goddelijke principe in de mens met het goddelijke (god) in de kosmos te realiseren. Deze weg wordt vooral toegelicht en uitgewerkt met vele symbolieken en kleurrijke illustraties op gekleurde bladzijden. De auteur schetst de geschiedenis van de alchemie, van Hermes Trismegistos (3e eeuw) tot de genootschappen van de 20e eeuw. Met name Paracelsus en de Rozenkruisers krijgen aandacht. Er wordt uitvoerig ingegaan op ''Het Grote Werk'' (de weg naar de eenheid), waarin de zeven hemellichamen en de zeven 'chemische processen' een rol spelen. Hierbij blijkt dat het in de moderne alchemie niet enkel om het spirituele gaat: het bereiden van en werken met de zeven elixers heeft ook te maken met genezing en heling. Als regel een verantwoord boek. Achter sommige interpretaties en combinaties (zoals met yoga) kan men vraagtekens plaatsen, maar niettemin: een nuttig boek dat in kort bestek het noodzakelijke over de alchemie helder presenteert. Het biedt goede informatie, is a.h.w. een kleine encyclopedie over de alchemie.

boekboek bestellenVoortgezette Studie In Alchemie - Voltaire noemde hem 'de man die nooit sterft en alles weet.' En dat is nog zacht uitgedrukt. De Graaf de Saint Germain veranderde onedele metalen in goud, verwijderde onzuiverheden uit diamanten en ontdekte het elixer van de eeuwige jeugd. Hij was de vertrouweling van koningen en een vriend van de armen - hij gebruikte zijn alchemistische vermogens om de in de achttiende eeuw zo veel voorkomende armoede te verlichten. Zijn uitvoerig gedocumenteerde 'wonderen' waren echter in werkelijkheid het natuurlijke gevolg van zijn toepassing van alchemie. In onze tijd brengt de Opgevaren Meester Saint Germain u de geheimen, die hij u eeuwen geleden leered. Misschien zullen ze u in staat stellen onedele metalen in goud te veranderen - maar het ware doel van alchemie is: Uzelf te veranderen. Uw land te veranderen. Uw planeet te veranderen. 'Als u denkt dat alchemie slechts de een of andere archaische goocheltruc is om lood in goud te veranderen, zal Saint Germain over alchemie u op andere gedachten brengen. Dit boek gaat over transformatie: het doel is uzelf eerst geestelijk en vervolgens stoffelijk te veranderen. Maar daar houdt het niet bij op. Alchemie heeft tot doel de wereld te veranderen, een gids te zijn voor de ontplooiing van de geschiedenis. Zeg niet dat dit onmogelijk is voordat u dit boek hebt gelezen, met de technieken hebt geŽxperimenteerd en met eigen ogen de resultaten hebt gezien. Dan zult u het weten: Saint Germain is echt.' - RICHARD NOLLE, schrijver van Critical Astorlogy.

Last update: 07-04-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).