Het christelijk geloof.

christelijk geloof Ik heb een Katholieke opvoeding gehad, wat wel uit mijn voornamen af te leiden is, ik heet volledig Heinrich Maria Pragt, het was een katholiek gebruik om kinderen een tweede naam te geven van de heilige van de geboortedag en ook jongens konden zo een tweede naam van een vrouwelijke heilige krijgen. Het christendom is een religie gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament wat het tweede gedeelte van de Bijbel is. Christenen geloven in één God en dat Jezus de zoon van God is die voorspeld werd in het Oude Testament. Anno 2010 telt het christendom op wereldniveau 2 miljard gelovigen waarmee het de grootste religie ter wereld is. In de loop der tijd zijn binnen het christendom een westerse en een oosterse traditie ontstaan en diverse afsplitsingen die afwijkende (vaak strengere) geloofsregels kennen.

Christenen

© 2010 Hein Pragt

Volgens de christelijke leer heeft God Zijn eniggeboren Zoon Jezus naar de wereld gezonden om de mensheid te bevrijden van de zonde. Jezus is zowel God als mens en ook is hij de onderdeel van de goddelijke Drie-eenheid, de vader,de zoon en de heilige geest. Christenen geloven net als het Jodendom, in de God van Abraham, Izaäk en Jakob en God als de schepper van hemel en aarde. Ook kent de christelijke leer is de erfzonde die het gevolg van de zondeval, omdat Adam en Eva (de eerste paradijsbewoners, aan wie het door God verboden was te eten van de Boom van de kennis van goed en kwaad) toch aten van deze boom en zo kennis van goed en kwaad kregen, werden zij onderworpen aan zonde en dood. Door deze eerste zonde erven alle mensen deze over en hebben ze van nature een zondige aard.

In alle tijden hebben verschillende theologische opvattingen bestaan over hoe de Bijbelse verhalen geïnterpreteerd moeten worden. Vanaf het vroegste begin van het christendom hebben diverse kerkelijke stromingen de Bijbelverhalen strikte letterlijke genomen, maar sinds de opkomst van de moderne theologie in de 19e eeuw, worden Bijbelverhalen door diverse sommigen als symbolische verhalen beschouwd. Ik heb als kind veel bijverhalen gehoord en ik vond ze vaak ook erg mooi, maar al jong nam ik ze niet letterlijk maar zag ik ze als een verhaal met een moraal of levensles.


De Bijbel

© 2010 Hein Pragt

De Bijbel is het heilige boek van de christenen en het bevat twee verschillende verzamelingen van teksten, het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd, deze werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees en het Nieuwe Testament, geschreven gedurende de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. De Bijbel is voor orthodoxe christenen in zijn letterlijke betekenis het onfeilbare Woord van God maar sinds de verlichting beschouwen vrijzinnige christenen de teksten als mensenwerk die geplaatst moeten worden in de context van de tijd waarin ze zijn ontstaan. De Bijbel is niet in één keer tot stand gekomen, maar is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament is in feite de Hebreeuwse Joodse Tenach, deze omvat 39 boeken waarvan de Christelijke kerk zijn eigen selectie heeft gemaakt. Ook het Nieuwe Testament is een verzameling van 27 boeken. Hoewel vaak wordt gezegd dat de Bijbel letterlijk het woord van God is kunnen we stellen dat het niet woordelijk door God "gedicteerd" is. Mensen schreven, in hun eigen bewoordingen en in hun eigen stijl, en soms zelfs in hun eigen dialect, wat ze van God hadden begrepen, en soms ook letterlijk gehoord, of in dromen hadden gezien. Verschillende kerken kennen daarom ook hun eigen versie van de Bijbel. De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling. De vertaling is rechtstreeks uit het oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws gedaan. Ook nu nog blijft de Statenvertaling gezaghebbend in sommige protestantse kerken.

Geschiedenis van het christendom

© 2010 Hein Pragt

De geschiedenis van het christendom begint in Palestina in de dagen van Jezus van Nazareth en van hier uit begon de verspreiding van het christendom door de volgelingen van Jezus van Nazareth. Na de opstanding van Jezus uit de dood en Zijn hemelvaart zou het geloof aan de gehele mensheid gepredikt moeten worden en gingen zijn volgelingen op reis om de blijde boodschap, het evangelie, te verkondigen. In eerste instantie was het één van de vele geloven uit het oosten maar door de aantrekkingskracht door de "gewone man" en de eenheid van het Romeinse Rijk kon het geloof snel worden verspreid waardoor het in 381 zelfs tot staatsgodsdienst werd verheven waardoor het de "godsdienst van Europa" werd. Daarna werden ook de Germanen, de Saksen en de Friezen (al dan niet met geweld) bekeerd tot het christendom.

Vele groepen hebben, in de loop van de eeuwen, hun geloof als hét ware christendom bestempeld en de kerk heeft vele bloedige oorlogen gevochten en vele mensen van het leven beroofd die ander dachten of tegen de stellingen van de kerk in gingen. Zo heeft de kerk heel lang het getal nul weten tegen te houden omdat het een heidense uitvinding was en zijn er veel mensen vermoord om bijvoorbeeld het idee dat de aarde rond was en om de zon draait. Met name de Rooms-katholieke kerk beschouwde het lange tijd als haar opdracht ketterijen of onaanvaardbare afwijkingen van de regels en gedachtegoed van de kerk te bestrijden met berisping, uitstoting en zelfs de doodstraf. De geschriften van de ketters werden vaak vernietigd en zo het bestaan zoveel mogelijk uitgewist. Ook heeft de kerk een bloedige strijd tegen het "volksgeloof" zoals de heksen gevoerd en heeft de kerk ook bloedige vervolgingen van de Joden gesteund en vele oorlogen in de vorm van kruistochten gevoerd tegen de moslims. Ook binnen de christelijke kerk zijn er bloedige oorlogen gevoerd tussen de Rooms-katholieke kerk en de Protestanten. Ondanks de basis gedachte dat God Liefde is en de overtuiging dat geweld niet gebruikt zou kunnen worden met een beroep op de leer van Jezus en de tien geboden, heeft dit niet kunnen voorkomen dat christenen vervolgd, gemarteld en gedood hebben om anderen te dwingen de christelijke leer te aanvaarden.

Christelijke stromingen

© 2010 Hein Pragt

Mede door de enorme rijkdom van de kerk en de misstanden zoals het kunnen afkopen van zonden door rijke mensen wilden een aantal mensen zoals Luther de kerk zuiveren van niet Bijbelse invloeden en terugbrengen naar de Bijbelse oorsprong. Een belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1517 met de publicatie van de 95 stellingen van Luther waarin hij zich onder meer verzette tegen de handel in aflaten (waarmee rijken mens hun zonden kon afkopen) waarmee de rooms-katholieke Kerk ondermeer de bouw van de Sint Pieter in Rome wilde bekostigen. In de eeuwen daarna waren de protestanten slachtoffer van politieke en religieuze vervolging in gebieden waar zij niet de overhand kregen en waar dat wel het geval was, werden de katholieken tot tweederangsburgers teruggebracht. Vanuit al deze afsplitsingen zijn diverse groepen en stromingen ontstaan waar ik hier een overzicht van wil geven.

De Rooms-katholieke Kerk is de grootste christelijke Kerk ter wereld en noemt zichzelf de Katholieke Kerk en staat onder gezag van de bisschop van Rome, beter bekend als de paus. De Katholieke Kerk heeft sinds haar ontstaan in de 3e eeuw na Christus het verloop van de geschiedenis van het Westen sterk bepaald omdat de kerk naast religieuze ook veel politieke macht had. Hoewel de paus staatshoofd is van Vaticaanstad is zijn wereldlijke macht beperkt maar desondanks houden veel politieke wereldleiders contact met de Paus en is zijn invloed onder de vele gelovigen ook groot.

Lees meer...


Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Het is ontstaan tijdens de Reformatie in de 16e eeuw nadat verschillende theologen, onder wie Maarten Luther, Huldrych Zwingli, Johannes Calvijn en de Nederlandse Menno Simons in een conflict waren geraakt met de rooms-katholieke Kerk over de christelijke leer en de kerkelijke praktijk. Men wilde de kerk zuiveren van on-Bijbelse invloeden en terugbrengen naar haar Bijbelse oorsprong.

Lees meer...


De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), vaak eenvoudigweg aangeduid als de Gereformeerde Kerk, in de volksmond ook wel "gewoon gereformeerd" genoemd en onder vrijgemaakten aangeduid als "synodalen" of "Gereformeerd synodaal", was tot 1 mei 2004 een Nederlands gereformeerd kerkgenootschap. Het ontstond in 1892 toen twee groepen zich verenigden die zich van de Nederlandse Hervormde Kerk hadden afgescheiden. Ongeveer zeven op tien gereformeerden (waaronder leden van kerkgemeenschappen die de naam 'gereformeerd' dragen worden bedoeld) is lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland (thans Gereformeerde Kerken binnen de PKN). In 1975 hadden de Gereformeerde Kerken in Nederland het hoogste aantal leden (ruim 900.000).

Lees meer...


De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduits Gereformeerde Kerk. In 1816 werd de naam van deze organisatie officieel Nederlandsche Hervormde Kerk en naderhand Nederlandse Hervormde Kerk. Op 1 mei 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Lees meer...


Jehova's getuigen zijn leden van een aan het Protestantisme verwante, fundamentalistische en millennialistische stroming. Jehova's getuigen staan bekend om hun deur-aan-deur predikingen, waarbij de leden van de beweging hun boodschap, aan de hand van de Bijbel (de Nieuwe-Wereldvertaling) en publicaties van het Wachttorengenootschap, trachten te verspreiden. Jehova's getuigen zijn een eindtijdbeweging, dat wil zeggen: zij geloven dat de mensheid zich in de "eindtijd" bevindt, de laatste fase voor het ingrijpen door God met als doel de aarde te zuiveren van alle onrechtvaardige mensen. Wereldwijd hangen zo'n 7,3 miljoen Jehova's getuigen de leerstellingen van het Besturend Lichaam aan, verbonden met ruim 105.000 gemeenten in 236 landen. De beweging werd eind 19e eeuw in de Verenigde Staten als de Bijbelonderzoekers gestart door Charles Taze Russell.

Lees meer...


Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen van Engeland in Amsterdam naar kontakten met Nederlandse doopsgezinden. Het kenmerk van het baptisme is dat het de doop door onderdompeling hanteert, toegepast op (bijna) volwassenen. Vooral in de Engelstalige wereld heeft deze stroming erg veel aanhang. Charles Spurgeon was een bekende baptistenprediker. Er zijn binnen het baptisme ook weer allerlei stromingen die variëren van vrijzinnig tot orthodox. In Nederland is een groot aantal baptistengemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij deze unie noemt men onafhankelijke of vrije baptistengemeenten. Ook zijn er zevendedagsbaptisten die de eredienst niet op zondag houden en de rustdag niet op zondag vieren, maar op sabbat (zaterdag). Men baseert dit op het oudtestamentische vierde gebod, waarin gesproken wordt van de rustdag als zevende dag van de week.

Lees meer...


Last update: 16-11-2010

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).