Visje symbool

Graf Vis

De strijd tussen evolutionisten en creationisten met het visje op de kofferbak van de auto. Op de Nederlandse wegen kunt u getuige zijn van een strijd over de evolutietheorie. Het bekende visje van Christelijke automobilisten heeft concurrentie gekregen van de pootjesvis van de Darwinisten.

Het visje als symbool voor de strijd tussen evolutionisten en creationisten

Al geruime tijd rijden Christelijke automobilisten rond met een gestileerde afbeelding van een visje (symbool van Christus) op hun kofferdeksel of bumper om hun geloof uit te dragen. Ze kregen steeds meer reacties in de vorm van een visje met pootjes en enkele andere varianten. Streng gelovige Christenen wijzen de evolutietheorie van Charles Darwin geheel af, de weggebruikers met pootjesvissen getuigen graag van het tegendeel. De gelovigen lieten niet met zich dollen en de creationisten, zoals aanhangers van het scheppingsverhaal heten, maakten een nieuw embleem met daarop een grote vis, (Truth of waarheid) die de Darwin-vis opslokt. De darwinisten sloegen terug met een wandelvisje dat een reli-visje van achteren neemt en met een Tyrannosaurus Rex die Truth verslindt, terwijl die juist Darwin verorbert. Deze stickers komen uit de Verenigde Staten en ze zijn onder meer via het Internet te koop. Al met al gebruiken mensen dus weer symbolen om hun mening uit te dragen, op deze pagina staat wat informatie over beide theorieën en een aantal van de gebruikte symbolen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

het visje achter op de autoDe vis of het Ichtusteken. De vis (Ichthus symbool) is een van de oudste Christelijke symbolen, het werd al gebruikt door Christenen rond het jaar 70, toen de Christelijke gemeenschappen nog werden vervolgd. De vis was in deze tijd voor Christenen een veilig herkenningsteken, het was een symbool dat tot de verbeelding sprak. Het ging hierbij om de betekenis van de letters van het woord, het Griekse woord voor vis is ichthus en in dit woord zitten de beginletters van enkele namen en titels van Jezus verborgen. Iesous CHristos THeou Uios Soter (Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser). De vis was als het ware een wachtwoord, wie de vis tekende, gaf zonder woorden aan dat hij of zij Christen was. Zodoende is het vis-symbool voor de Christenen een (verborgen) belijdenis van hun geloof. Tegenwoordig ziet men het symbool vaak op de achterkant van een auto ten teken dat de eigenaar van de auto een Christen is.
het darwin symbool voor de evolutiethorieHet Darwin symbool. Dit symbool, de vis met pootjes, is de tegenhanger van het Christelijke vis symbool. Het symboliseert de evolutie en het beschermende oppergezag van wetenschappelijke redelijkheid over geloof. Het is een provocerend symbool voor evolutionisten. De Darwinvis (Darwin Fish) is een vis met geëvolueerde poten, waarin vaak het woord Darwin geschreven staat. De Darwinvis is een parodie op de Christelijke Ichtus die men vaak aantreft als stickers achter op een auto. Charles Darwin was een Engels natuuronderzoeker, bioloog en geoloog die vooral bekend is geworden door zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Dankzij zijn nauwkeurige onderbouwing en de grote hoeveelheid bewijzen die hij vond, zorgde Darwin ervoor dat het bestaan van evolutie nog tijdens zijn leven binnen de wetenschappelijke gemeenschap algemeen geaccepteerd werd. Een groot deel van zijn verdere leven was gewijd aan het onderzoeken en classificeren van de op zijn reis verzamelde voorwerpen en het was onder andere dankzij dit onderzoek dat hij op zijn theorie over het ontstaan van soorten kwam.

De evolutietheorie.

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie over het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende soorten organismen op aarde. Deze theorie combineert de natuurlijke selectie van Charles Darwin’s evolutietheorie met de erfelijkheidsleer van Mendel. Charles Darwin was de eerste die stelde dat natuurlijke selectie een verklaring is van het evolutieproces. Aanhangers van de evolutie theorie noemen zich daarom ook wel darwinisten. Darwin kende de erfelijkheidswetten echter nog niet en sloeg in dit opzicht de plank dan ook volledig mis. Een aardig detail is nog dat Darwin een gelovig mens was en geloofde in de schepping, hij was echter niet dogmatisch. Zijn tijdgenoot Gregor Mendel had al voor de publicatie van De oorsprong der soorten de erfelijkheidswetten ontdekt, later naar hem de Wetten van Mendel genoemd. Toen later de chromosomen als dragers van de genen werden ontdekt, en de structuur van het DNA waaruit de chromosomen bestaan, werd opgehelderd bleken die allemaal precies te passen in de al bestaande theorie, en deze zelfs belangrijk te kunnen verfijnen.

Volgens de evolutietheorie is al wat leeft, ontstaan door evolutie, dieren en planten hebben zich ontwikkeld uit voorgaande organismes. Elke soort organisme heeft zijn eigen eigenschappen, waarvan elk lid een variatie van deze kenmerken bezit. Alle mensen hebben bijvoorbeeld twee ogen, maar sommige hebben blauwe en andere bruine ogen. Organismen kunnen door de loop van de tijd veranderen doordat natuurlijke selectie plaats vindt. De omgeving beïnvloedt de overlevingskans van een lid van een bepaalde soort. De overgeblevene zijn de ouders van de nieuwe generatie van deze soort en geven hun genen (en dus hun kenmerken) door. Bepaalde eigenschappen kunnen dus verloren gaan en andere worden gehandhaafd of evolueren zelfs. Spencer zou deze evolutietheorie later ook vanuit een sociale invalshoek bekijken, dit noemde hij ‘survival of the fittest’ waarbij het woord ‘fittest’ slaat op het ‘best aangepast zijn’.

Mensen die deze theorie proberen te ontkrachten komen aan met het argument dat een worm alleen maar hinder zou hebben van zich ontwikkelende poten tot ze totaal volgroeid zouden zijn en dat dit dus een bewijs is dat een worm nooit zou muteren naar een worm met pootjes. Dit is echter omgekeerde bewijsvoering omdat een worm inderdaad geen enkele baat heeft bij pootjes en het eerder zo zou zijn dat een worm zich aanpast door elke vorm van uitsteeksels te verliezen. De meeste slangen hebben ook hun poten totaal verloren, hoewel de plekken waar ze ooit gezeten hebben nog steeds te herkennen zijn. Bij pythons en boa’s zijn er nog rudimentaire achterpoten aanwezig.

Creationisme.

Creationisme is de opvatting dat alles het ontstaan te danken heeft aan een scheppingsdaad. Deze scheppingsdaad kan zowel gezien worden als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren maar ook als een geleidelijk en voortgaand proces. Onder invloed van het Christelijke creationisme is ook in de islam een zelfde beweging ontstaan, er zijn echter meer religies die een zelfde leer hebben. Bij sommige stromingen in het hindoeïsme gaat men er van uit dat de aarde 15 miljard jaar oud zou zijn en dat de mens al die tijd al heeft bestaan.

We kunnen enkele verschillende varianten onderscheiden:

  • schepping in zes dagen van 24 uur enkele duizenden jaren geleden;
  • schepping over een periode van vele miljoenen jaren;
  • schepping door evolutie waarbij God staat achter het evolutieproces.

De eerste is het meest in overeenstemming met een letterlijke lezing van de Bijbel Genesis), de laatste is het minst in overeenstemming met een letterlijke lezing van de Bijbel, maar een compromis met de gevestigde wetenschap.

Schepping in zes dagen van 24 uur.

Het jonge-aardecreationisme gaat uit van een schepping zoals beschreven in het Bijbelboek Genesis, die zo’n zes- tot tienduizend jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een beperkte evolutie (micro-evolutie) wordt wel aanvaard, maar slechts als verklaring voor het ontstaan van varianten. Een verregaande “macro-evolutie” zoals voorgesteld in de evolutietheorie wordt niet aanvaard. Deze groep bestaat vooral uit overtuigde Christenen die de evolutietheorie in strijd achten met hun religieuze opvattingen.

Schepping over een periode van miljoenen jaren.

Mede vanwege de ouderdom van aardlagen zoals vastgesteld door de gangbare wetenschap zijn er ook creationisten die geloven in een schepping over een periode van miljoenen jaren. Zij worden ‘oude-aardecreationisten’ genoemd en hebben dus geen moeite met de bevindingen van de moderne geologie. Ze accepteren de bestaande theorieën betreffende de leeftijd van het heelal, de aarde en de opvolging van soorten in het fossielenbestand.

Binnen de oude-aardecreationisme zijn er ook verschillende stromingen:

  • De dag – tijdperk theorie, die stelt dat de bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren lang duurden en niet 24 uur.
  • De onderbrekingtheorie stelt dat er een miljoenen jaren lange onderbreking was tussen de eerste dag van de schepping en de laatste.
  • Het progressief creationisme stelt dat de Schepper voortdurend heeft ingegrepen in de ontwikkeling van het leven op aarde.
  • Swabhava (Sanskriet) voor zelfwording, waarbij de schepper zelf onderdeel is van al dat ontstaat.

Net als bij jonge-aardecreationisme wijzen ze de mogelijkheid van Darwiniaanse evolutie af, maar accepteren ze wel de wel micro-evolutie theorie.

Schepping door evolutie door God.

Ook zijn er gelovigen die in de schepping geloven maar ook in de wetenschap en de evolutietheorie. Ze horen bij de creationisten omdat ze in schepping geloven maar worden ook wel ‘ theïstische evolutionisten’ genoemd. Volgens deze leer heeft God het evolutieproces zelf geschapen en al het leven inclusief de mens is een bedoeld voortvloeisel van dit proces. Eén van de grondleggers van deze theorie en van de oerknal was Georges Lemaître. Hij was een priester en lid van Pauselijke Academie van Wetenschappen in Rome. De oerknal en de daarmee samenhangende evolutie van het heelal was volgens de Rooms-katholieke Kerk in overeenstemming met de goddelijke schepping.

Het visje met poten bestaat echt.

axolotl een vis met pootjes Er bestaat wel een zogenaamde pootvis met de bijzondere naam axolotl (Ambystoma mexicanum). Het is eigenlijk geen vis maar een soort salamander maar hij leeft uitsluitend onder water als een vis met pootjes. Het dier kan in de vrije natuur wel tot 30 centimeter lang wordt inclusief de staart. Het lichaam is bruin tot grijs van kleur, maar de bekendste vormen zijn de witte exemplaren die in gevangenschap worden gehouden. Het dier heeft geen normale metamorfose zoals andere salamanders, het lichaam blijft de larvale kenmerken behouden maar het dier wordt wel geslachtsrijp. De axolotl heeft een sterk visachtig uiterlijk met kleine poten en een grote zijdelings afgeplatte staart. Het dier kan onder water ademen door de grote roodgekleurde kieuwen opzij van de kop. De axolotl leeft alleen in delen van Mexico en komt nergens anders ter wereld voor. Hier in de dierenzaak hebben ze er twee en ik vind het wonderbaarlijk beestjes. De axolotl neemt niet alleen met de kieuwen zuurstof op uit het water maar ook door de huid maar ze hebben ook nog longen waarmee ze aan de oppervlakte kunnen zwemmen om te ademen. De poten zijn klein en de vingers en tenen zijn dun. De voorpoten hebben altijd vier vingers terwijl de achterpoten vijf tenen hebben. Een mooi diertje dat aangeeft dat vissen met pootjes geen gek idee is.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *