Gevaar symbolen

Nuclair

Op deze pagina staat een overzicht van symbolen en tekens die gebruikt worden als waarschuwing of die wijzen op een of andere vorm van gevaar. In het verkeer en op het werk komen we vaak allerlei symbolen tegen waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is behalve voor een bepaalde beroepsgroep. Bij gevaarlijke stoffen en chemische installaties komen ook veel symbolen voor, maar zelfs op eenvoudige huishoudelijke apparatuur komen steeds meer waarschuwing symbolen voor. Gevaarlijke stoffen moeten goed herkenbaar zijn, op het etiket moeten gevaarsymbolen staan die de aard van het gevaar weergeven. Risico’s van en maatregelen ter bescherming tegen de gevaarlijke stof staan op het etiket in algemene R- (risk) en S- (safety) zinnen. Van iedere gevaarlijke stof moet een veiligheidsinformatieblad beschikbaar zijn. Op de werkplek kan worden volstaan met een voor de gebruiker begrijpbare werkplekinstructiekaart. Extra zorgvuldigheid is nodig bij het gebruik van kankerverwekkend stoffen en stoffen die veranderingen veroorzaken in het genetisch materiaal en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor een ongeboren vrucht. Een aantal waarschuwing symbolen en tekens zijn internationaal gestandaardiseerd. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Biohazard symbool

Biohazard symbool Dit symbool is ontwikkeld door Dow Chemical Company in 1966 voor insluiting van hun producten. In een artikel in Science in 1967 werd het symbool gepresenteerd als de nieuwe standaard voor alle biologische gevaren (“biohazards”), het wordt gebruikt in de etikettering van biologische materialen die gebruikt worden en een aanzienlijk gezondheidsrisico dragen, met inbegrip van virale monsters en injectienaalden, Ook word het symbool in verband gebracht met biologische wapens.

Algemene waarschuwing voor gevaar

Algemene waarschuwing voor gevaar Het uitroepteken komt op waarschuwingsborden vaak voor als een waarschuwing voor gevaar waarbij vaak nog een extra aanduiding gebruikt wordt om aan te geven om welke vorm van gevaar het gaat. Ook bij gebruik in verkeersborden beschrijft een extra tekst in of bij het bord het gevaar.

Lasergevaar symbool

Lasergevaar Dit symbool gebruikt men om gevaar van laserlicht aan te geven. Laserlicht kan zeer schadelijk zijn voor de ogen en het oog onherstelbaar beschadigen. Ook kan intensief laserlicht tot verbrandingen leiden.

Magnetisch veld symbool

Gevaarlijk magnetisch veld Dit symbool gebruikt men om het gevaar van sterke magnetische velden aan te geven.

Optische straling symbool

Gevaarlijk optische straling Dit symbool geeft het gevaar van optische straling aan. Schadelijke optische straling komt op veel werkplekken voor, met name in de bouw. Het kan voorkomen bij elektrisch lassen, barcodescanners en afstandmeters en bijvoorbeeld infraroodovens. Voor optische straling zijn er grenswaarden aan blootstelling en moeten werknemers van het gevaar op de hoogte gebracht worden.

Gevaarlijke hoogspanning symbool

Gevaarlijke hoogspanning Dit symbool geeft het gevaar van hoogspanning aan. Met hoogspanning wordt een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (of 1500 volt gelijkspanning) bedoeld. Hoogspanning wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie en bijvoorbeeld bovenleidingen bij trein en tram, maar ook in glazen beeldschermen gebruikt men hoogspanning achter op de beeldbuis.

Stralingssymbool

Radioactiviteit symboolStralingssymbool Dit zijn symbolen voor ioniserende straling, het eerste symbool met de vorm van een soort klaverblad stamt uit 1946 van het Berkeley Radiation Laboratory. De eerste versie werd weergegeven als magenta op een blauwe achtergrond, de moderne versie is zwart op een gele achtergrond. In 2007 kondigden de IAEA en de ISO een nieuw symbool aan voor ioniserende straling aan als aanvulling op het traditionele symbool. Het nieuwe symbool is gericht op het waarschuwen van het gevaar van de nabijheid van een grote bron ioniserende straling omdat het oude symbool niet echt veelzeggend was. Het nieuwe symbool is niet onmiddellijk bedoeld om algemeen zichtbaar te zijn maar bijvoorbeeld in een toestel te staan zodat iemand die het apparaat probeert te demonteren gewaarschuwd wordt.

National Fire Protection Association

National Fire Protection Association symbool Dit symbool geeft aan om welke chemische stof het gaat en wat de risico´s zijn. De Amerikaanse National Fire Protection Association (NFPA) heeft de standaard NFPA 704 ontwikkeld die een ruit vorm gebruikt met vier gekleurde secties met ieder een nummer van 1 tot 4 om de ernst aan te geven (0 voor geen, 4 een ernstig gevaar), het rode gedeelte geeft de ontvlambaarheid aan, het blauwe gedeelte geeft gezondheidsrisico’s aan, geel staat voor reactiviteit (neiging om te ontploffen) en het witte gedeelte geeft bijzondere informatie over de gevaren. Dit type label wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten. Lees meer over NFPA 704

Radiogolven symbool

Radiogolven Dit symbool is een waarschuwing voor elektromagnetische straling zoals radio golven zoals deze om ons heen gebruikt worden voor draadloze systemen en bijvoorbeeld gsm telefoons. Over de schadelijkheid van deze straling bestaan diverse stellingen en onderzoeken die niet met zekerheid aantonen dat het ongevaarlijk of juist wel gevaarlijk is. Wel is bekend dat een aantal mensen ernstige klachten krijgt bij het blootgesteld worden aan elektromagnetische straling.

Bestraald voedsel symbool

Bestraald voedsel Dit symbool is een waarschuwing symbool en geeft aan dat het product of het voedingsmiddel behandeld is met ioniserende gammastralen. Deze gammastralen gaan door de verpakking van het voedsel heen waardoor bederf veroorzakende micro-organismen geheel of gedeeltelijk worden gedood. Groenten en fruit zouden ook minder snel rijpen. Europa is geen voorstander van deze dure techniek en veel mensen hebben geen prettig gevoel bij deze vorm van conserveren van voedsel. Toch beveelt de WHO deze methode aan omwille van de bacteriële bestrijding, bestralen vraagt minder energie dan sterilisatie of diepvriezen en er is geen temperatuursverhoging tijdens het doorstralen. Wel moet naar de consument duidelijk aangegeven worden dat het om een doorstraald product gaat.

Doodshoofd met botten symbool

Doodshoofd met botten Dit symbool dat in het Engels Skull and Bones heet is een algemeen gevaarsymbool dat men gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Ook staat is het symbool bekend als “Jolly Roger” de benaming van de alombekende zeeroversvlag. Het symbool staat ook voor een geheim genootschap, ex president George Bush zou volgens velen lid zijn van deze geheime organisatie.

Gevarenklasse en stofidentificatienummer bord

Gevarenklasse en stofidentificatienummer bord Het gevarenklasse en stofidentificatienummer bord is een symbool dat met twee getallen aangeeft om welke stof het gaat en wat het risico is. Deze Europese norm is vastgesteld in de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten worden uitgerust met oranje borden, waarbij het onderste nummer de stof identificeert en het bovenste nummer een aanduiding geeft voor het risico. Het bord hiernaast geeft dus aan dat het om een licht ontvlambare stof gaat (33) en dat de stof benzine (1203) is.

Chemisch massavernietigingswapen symbool

Chemisch massavernietigingswapen symbool Het chemisch massavernietigingswapen symbool is een symbool dat staat voor chemische wapens. Dit zijn niet explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden. In de Eerste Wereldoorlog werd bijvoorbeeld als gifgas en chloorgas gebruikt, maar ook al in de de Oudheid werden chemische wapens gebruikt. De Perzen zouden bijvoorbeeld in het jaar 256 tijdens een beleg van de plaats Dura aan de rivier de Eufraat de Romeinen hebben vergiftigd met pek en zwavel.

Symbool voor corrosieve stoffen

Symbool voor corrosieve stoffen Het symbool voor corrosieve stoffen is een symbool dat staat voor corrosieve stoffen die bij contact met menselijk weefsels zware chemische brandwonden kunnen veroorzaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om ontstopper voor afvoerbuizen, bijtende soda, sterke zuren en afbijtproducten voor verf.

Symbool voor licht ontvlambare stoffen

Symbool voor licht ontvlambare stoffen Het symbool voor licht ontvlambare stoffen is een symbool dat aangeeft dat het om een licht ontvlambare stof gaat die kan ontbranden door een vlam, een warmtebron of een vonk. Dit symbool kunt u tegenkomen op petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn, aceton, kwastenreiniger en verfverdunners.

Symbool voor irriterende stoffen

Symbool voor Irriterende stoffen Het symbool voor irriterende stoffen geeft aan dat het om een irriterende stoffen gaat die na herhaald contact met de huid of de slijmvliezen huidirritatie en ontstekingen kunnen veroorzaken. Het gaat hier om stoffen zoals bleekwater en ammonia.

Meer informatie over gevaarsymbolen

Op etiketten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen kunt u zien hoe u ze veilig kunt gebruiken want schoonmaakmiddelen kunnen de huid, ogen en kleding aantasten. Daarom moet u er voorzichtig mee omgaan en altijd goed het etiket lezen voor u ze gaat gebruiken. Onjuist gebruik van reinigingsmiddelen kan gezondheidsklachten opleveren en daarom moet er op het etiket staan wat het gevaar is wanneer u een middel verkeerd gebruikt. Gevaar symbolen zijn ontworpen om de gebruiker een zeer visuele waarschuwing te geven voor stoffen die gevaarlijk kunnen zijn. De gevaar categorie wordt meestal aangegeven in tekst onder het symbool. In Europa valt het gebruik van symbolen voor gevaar tegenwoordig onder de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn en de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn. Gevaar symbolen zijn op Europese schoonmaakmiddelen zwart tegen een oranje achtergrond.

Meer symbolen pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *