Afgunst

Deze pagina gaat over afgunst, een toch regelmatig gevoelde emotie die niet voor niets dit één van de hoofdzonden in het christelijke geloof is. Afgunst kan mensen tot vrij irrationele daden aanzetten en afgunst brengt meestal niet het beste in de mensen naar boven. Er is een groot verschil tussen afgunst en jaloezie, bij afgunst gaat het voornamelijk om het willen hebben wat de ander heeft en bij jaloezie meestal de angst om iets te verliezen. (Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt. (Comtesse Diane de Beausacq). Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Afgunst (Een van de zeven hoofdzonden)

jaloers In tegenstelling tot andere hoofdzonden kent afgunst geen genot. Afgunst voelt en doet niet goed en de mens kwelt zichzelf zonder dat hij er enig voordeel uit haalt. Maar ondanks dat afgunst alleen maar negatief is schuilt wel een beetje in iedereen. Vooral bij kinderen is het goed te zien, kinderen willen altijd vaak net datgene hebben wat andere kinderen hebben. Op driejarige leeftijd is dit gedrag vrij normaal maar helaas komt het ook bij volwassen mensen regelmatig voor. Het is een taak van ouders kinderen te leren omgaan met deze negatieve emotie en te leren om hier niet aan toe te geven. De kunst van leven zonder afgunst is te leren genieten en het kunnen accepteren van het geluk van de anderen want geluk kan ook zeer aanstekelijk zijn. Ouders kunnen hun kinderen dus leren om iemand anders het geluk te gunnen in plaats van afgunstig te zijn. Afgunst is dus een zeer slechte eigenschap van de mens die zeer veel ellende en verdriet veroorzaken kan.

Wanneer we gevoelens van afgunst voelen kunnen we hier op verschillende wijze mee omgaan, u kunt u spiegelen aan een ander en u laten inspireren door het succes van de ander of door hard aan uzelf te werken trachten om op hetzelfde niveau of hoger te komen. Helaas gebruiken veel mensen een andere methode door met roddel, achterklap en negatieve kritiek de ander omlaag te halen waardoor men deze op het eigen niveau brengt, of plaatst. Het lijkt er dan op dat men zelf gestegen is en dat men net zo goed is als de ander, het tegenovergestelde is helaas waar. Er zitten dus twee kanten aan afgunst, het kan leiden tot vijandigheid en wraakzucht maar ook prikkelen tot creativiteit en zelfontplooiing.

Er is een verschil tussen afgunst en jaloezie die meestal voorkomt uit angst, bij afgunst gaat het voornamelijk om het willen hebben wat de ander heeft. Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om met gevoelens van afgunst om te gaan of deze te verminderen. Eerst moet u proberen door kritisch naar uzelf te kijken welke eigenschappen of tekortkomingen van uzelf deze om afgunstige gevoelens veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld met uw zelfbeeld te maken hebben of het gevoel niet goed genoeg of niet knap genoeg te zijn of minder succes te hebben dan een ander. U kunt zich ook afvragen of u echt gelukkiger zouden zijn als u hetzelfde zou hebben als diegene voor wie u afgunst voelt. Wat helpt bij afgunst is ook het tellen van de eigen zegeningen en u te richten op de dingen die u wel heeft in plaats van de dingen die u niet heeft. Wanneer u bijvoorbeeld zelf graag een dochter wilde hebben maar alleen zonen gekregen heeft, kunt u verbitterd reageren naar mensen die wel dochters hebben of denken aan het feit dat u zelf een paar gezonde kinderen heeft. De keuze voor een gelukkig bestaan zonder afgunst is meestal een eigen keuze.

De vreugde van bewonderen is de beloning van hen die vrij zijn van afgunst. (Comtesse Diane de Beausacq)

De gevaarlijkste hartziekten zijn nog steeds: afgunst, haat en hebzucht. (Pearl S. Buck)

Afgunst in de bijbel

In de Bijbel staan veel verhalen over zowel goede als slechte dingen en veel van deze verhalen hebben een bijzondere betekenis of boodschap en dienen om de lezer een wijze les te leren. Een van deze verhalen is het verhaal van Kaïn en Abel.

Het Bijbelverhaal van Kaïn en Abel

De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld, en zij sprak: ‘Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind voortgebracht.’ Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de HEER van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. De HEER zag genadig neer op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Een wilde woede greep Kaïn aan, en zijn gezicht werd grimmig. De HEER zei tegen Kaïn: ‘Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?’ Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: ‘Laten we gaan wandelen.’ Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. De HEER zei tegen Kaïn: ‘Waar is uw broer Abel?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?’ En Hij zei: ‘Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij! Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen! De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!’ Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.’ Maar de HEER antwoordde: ‘Nee! Wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten!’ En de HEER gaf Kaïn een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de HEER en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

Commentaar

Dit verhaal toont aan dat afgunst het grootste vergif is dat een gemeenschap kan binnensluipen. Sommige mensen kunnen niet verdragen dat het anderen goed gaat en ze proberen in woord en daad, en soms zeer subtiel, de andere onderuit te halen. Een goed voorbeeld van afgunst staat zelfs al op de eerste bladzijden van de bijbel. Kaïn kan niet verdragen dat het brandoffer van zijn broer Abel door God met grotere welwillendheid wordt aanvaard dan zijn eigen offer. Hij wordt somber, de vrede verdwijnt uit zijn hart en hij zoekt een middel om het succes van zijn broer eronder uit te halen en te wreken en de vreugde in zijn hart verdwijnt. De bijbel toont hier dat de afgunst heel ver kan gaan, zelfs tot broedermoord. De naastenliefde verdwijnt uit het hart en gevoelens van haat komen in de plaats en de andere wordt met alle mogelijke denkbeeldige fouten bekleed en men raakt gefixeerd in de negativiteit. Afgunst is dus zo oud als de mensheid en al heel vroeg begreep de mens als dat afgunst een grote bron van ellende en een grote bron van kwaad is. Ook afgunst tussen familieleden kan voor veel verdriet zorgen omdat afgunst de genegenheid, liefde en broederschap om zeep helpt.

Meer levensbeschouwing pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *