De Heilige maagd Maria

Heilige Maria Mijn naam is Heinrich Maria Pragt en vroeger vulde men dan automatisch katholiek in, omdat alleen katholieken hun zoon een tweede naam van een vrouwelijke heilige gaven. Mijn geboortedag was een Maria dag en al sinds dat ik klein was had ik een speciale belangstelling voor de Heilige Maria. Wanneer ik nu nog weer in een kerk kom zoek ik altijd de Maria kapel om even stil te staan en een kaarsje op te steken. Wanneer ik in een Maria kapelletje ben dan kom ik tot rust en overdenk ik altijd van alles. Vele christenen richten zich graag tot Maria omdat ze zowel tot de menselijke als tot de goddelijke wereld behoort. Als moeder van Jezus en moeder van God wordt ze beschouwd als een dienstbare, diepgelovige, eerlijke, troostende, trouwe, zachte, zorgzame vrouw die altijd een luisterend oor biedt. Wat voor een gelovige zeer belangrijk is, dat Maria wel mag worden vereerd en aanroepen, maar niet mag worden aanbeden, alleen God mag namelijk aanbeden worden. Maar er kan dan weer wel gebeden worden tot God via Maria. Maria wordt vaak afgebeeld, veel scholen en ziekenhuizen dragen haar naam. Mariaverering hoort wel bij het katholieke geloof, de meeste protestanten verwerpen de Mariaverering. Maar u hoeft niet gelovig te zijn om dit gevoel te hebben bij de Heilige Maria, ze staat {-symbool} voor de universele moeder, waar we altijd op terug kunnen vallen en die we om raad kunnen vragen en waar we onze zorgen neer kunnen leggen. Om dit uit te dragen heb ik hier een pagina gemaakt over de Heilige Maria in de hoop dat ze voor meer mensen een bijzondere betekenis mag krijgen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Mariakapelletjes in Nederland.

mariakapel kapel voor de heilige Maria

Wie wel eens in Limburg of Brabant geweest is zal zeker de Mariakapelletjes opgevallen zijn. In deze van oudsher katholieke Nederlandse provincies komt men op veel plaatsen in de steden maar ook op het platteland, kleine Mariakapelletjes tegen. Deze kleine en grotere Mariakapelletjes worden door de plaatselijke bevolking bezocht om een kaarsje op te steken en voor een moment van bezinning. Maar ook in katholieke kerken door heel Nederland bevinden zich vaak kleine Mariakapelletjes in de kerk. Ook hier kunnen mensen terecht voor een moment van bezinning en om een kaarsje aan te steken. Wanneer ik in de gelegenheid ben zal ik zeker even een Mariakapelletjes bezoeken, om even stil te staan bij dingen die mij bezig houden en wanneer er de mogelijkheid is, een kaarsje op te steken. U hoeft niet te geloven om de Heilige Maria te bezoeken, ze staat voor de universele moederfiguur. En dat is de kracht van de bewondering voor Maria, ze spreekt bijna iedereen aan omdat iedereen in haar een moeder kan herkennen. Wanneer mensen bij de Heilige Maria komen met levensvragen dan weten ze zelf vaak onbewust het antwoord al maar zoeken ze een spirituele bevestiging. Door een moment van bezinning en het afsluiten van de wereld komt men vaak tot inzicht en voelt men de kracht van de moeder waar men met alles terecht kan. Ook mensen die absoluut niet willen geloven in een God of bovennatuurlijke machten kunnen toch de Heilige Maria als universele moeder bewonderen en er bezinning vinden. En wat men tegenwoordig meditatie noemt is vrij goed vergelijkbaar met een moment van bezinning in een Mariakapelletje.

Het gebed voor Maria, het weesgegroet.

Het gebed tot Maria dat begint met de woorden “Wees gegroet Maria” is een van de bekendste gebeden van de katholieke Kerk, de huidige vorm van het gebed dateert uit de 16e eeuw.

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Wie is de Heilige maagd Maria?

Maria de moeder van Jezus In zowel het Nieuwe Testament en in de Koran is Maria de moeder van Jezus. De oorsprong van de naam Maria is waarschijnlijk Egyptisch in de vorm van Meriam wat betekent “de geliefde van de God Amon”. Volgens de Christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna en vooral voor katholieken is Maria de belangrijkste heilige en verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van Maria gevierd. Van de levensloop van Maria staat in het Nieuwe Testament niet erg veel, maar uit de kleine delen is wel de levensloop van Maria op te maken. Het Nieuwe Testament begint als Maria nog niet samen woont met Jozef maar wel verloofd was.

De ouders van Maria waren Joachim en Anna, en deze konden gedurende lange tijd geen kinderen krijgen. Ze smeekten God om hen een nakomeling te schenken en beloofden het kind uit dankbaarheid terug aan Hem te zullen afstaan. Maria werd waarschijnlijk op 8 september 25 jaar vóór onze jaartelling in Jeruzalem geboren. Haar ouders hielden zich aan hun belofte en presenteerden haar als tempelmaagd waardoor Maria in de tempel van Jeruzalem kon blijven tot haar eerste menstruatie. Vanaf dat moment werd ze namelijk als onrein beschouwd en moest ze de tempel verlaten. Ze werd toevertrouwd aan de zorg van Jozef en tijdens de verloving van Jozef en Maria kreeg Maria de blijde boodschap van aartsengel Gabriël dat ze zwanger was van de langverwachte Messias, de Zoon van God, ook al was ze nog maagd. Elisabeth, de nicht van Maria, was de eerste die werd vervuld van de Heilige Geest bij het ontmoeten van de zwangere Maria. Naar aanleiding van een aangekondigde volkstelling trokken Jozef en Maria naar Bethlehem.

Volgens Lukas werd Jezus geboren onder niet al te fijne omstandigheden. Jozef en Maria waren op reis, omdat ze in het kader van een volkstelling vanuit hun woonplaats Nazareth naar Bethlehem moesten wat de stad van hun stamvader David was. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg, werd Jezus ergens buiten geboren. Ze wikkelden het in doeken en legden het in een kribbe en herders kwamen op kraamvisite. Zij vertelden wonderlijke verhalen: dat engelen hun deze geboorte hadden aangekondigd als de komst van de verlosser.

Na de geboorte van Jezus bleven Jozef en Maria niet in Bethlehem en gingen ze ook niet naar Nazareth terug maar zijn ze waarschijnlijk naar Egypte gevlucht. Jozef was in een droom door een engel gewaarschuwd dat koning Herodes de aanstaande koning der Joden wilde vermoorden uit angst voor zijn eigen troon waarvoor hij destijds alle kinderen in Bethlehem vermoorde. Pas later gingen Maria en Jozef terug naar Nazareth waar Jezus opgroeide met Maria en Jozef als ouders. Hij werd opgevoed in de joodse leer en was waarschijnlijk ook timmerman. Jozef stierf vermoedelijk al voordat Jezus in de openbaarheid kwam en daarna wordt Maria nog enkele malen genoemd in het Nieuwe Testament. Volgens Johannes was Maria ook bij de kruisiging van Jezus aanwezig. Volgens de katholieke overlevering moet Maria ergens tussen 36 en 50 na Christus zijn overleden in Jeruzalem of Ephese waarna Maria ook ten hemel opgenomen zou zijn.

Volgens protestantse christenen hebben Maria en Jozef samen later ook andere kinderen gekregen, in het Nieuwe Testament staan teksten over de “moeder en broers” van Jezus. Maar aangezien in deze tijd de neven en achterneven ook vaak als broer werden genoemd is het niet met zekerheid te zeggen. Maria is na haar dood en tenhemelopneming nog enkele keren op aarde verschenen, het meest beroemd is de Franse plaats Lourdes waar Maria in 1858 verscheen, Fátima in Portugal in 1917 en Guadalupe in Mexico-Stad in 1531.

Door de grote belangstelling voor Maria is in de loop der jaren de Mariologie ontstaan als onderdeel van de theologie. De Mariologie wijdt zich aan de studie van Maria en houdt zich onder andere bezig met de volgende vier dogma’s. Volgens het eerste dogma heeft Maria als maagd het leven geschonken aan Jezus. Jaarlijks wordt de Maagdelijke Ontvangenis op 25 maart herdacht. Volgens het tweede dogma is Maria niet enkel de moeder van Jezus, maar tevens de moeder van God. Dit omdat Jezus God incorporeert. Het derde dogma stelt dat Maria zonder erfzonde geboren is. Dit wordt de “Onbevlekte Ontvangenis” genoemd en wordt jaarlijks op 8 december herdacht. Bij andere kinderen wordt de erfzonde bij de geboorte overgeërfd en kan die erfzonde enkel door het doopsel weggewassen worden. Volgens het vierde en laatste dogma werd Maria met lichaam en ziel door God in de hemel opgenomen. De Maria-Tenhemelopneming wordt jaarlijks op 15 augustus gevierd.

Mei en oktober zijn Mariamaanden.

Al in de dertiende eeuw werd de beslissing genomen om de meimaand in het teken te stellen van de Mariaverering. Vanaf de negentiende eeuw kreeg de meimaand als Mariamaand veel pauselijke aandacht waardoor de Mariaverering een aanvulling werd op de officiële eredienst. Wie gedurende deze maand mei extra aandacht schonk aan Maria kon zelfs aflaten verdienen en in mei worden dan ook rozenkranssessies, bloemen- en kaarsenhuldes bij Mariabeelden, Mariaprocessies en bedevaarten naar Maria-oorden georganiseerd. Deze Maria meimaand wordt afgesloten met het feest van Maria Visitatie op 31 mei. Dit is de datum dat men het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth herdenkt, wanneer de zwangere Elisabeth de zwangere Maria ontvangt, wordt ze vervuld van de Heilige Geest. Het ongeboren kind van Elisabeth, de latere Johannes de Doper, springt op dat moment op in haar schoot waardoor ze tegen Maria zegt: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.” Maar niet alleen de maand mei staat in het teken van Mariaverering, ook de maand oktober is een Mariamaand. Oktober is een rozenkransmaand, waarin het bidden tot Maria centraal staat. Op 7 oktober wordt het feest van de rozenkrans gevierd. De maand oktober heeft dan ook een aantal officiële Maria feestdagen.

Overzicht van de belangrijkste Mariafeesten.

Ieder jaar worden er Mariafeesten gevierd en zijn er speciale dagen die in het teken van Maria staan. Dit is een chronologisch overzicht van deze datums met een korte uitleg.

2 feb  Maria-Lichtmis. Deze mis is de laatste feestdag die verbonden is aan Kerstmis en valt precies 40 dagen na Kerstmis. Het is de herdenking van het feit dat Jezus, net als elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Daarnaast herdenkt men ook het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen.
11 febOnze-Lieve-vrouw van Lourdes. In 1992 heeft Paus Johannes Paulus II op 11 februari de jaarlijks terugkerende Werelddag voor de zieken ingesteld. Op deze feestdag wordt de eerste verschijningsdatum van Maria aan Bernadette in Lourdes gevierd.
25 mrtMaria Annunciatie of Maria Boodschap. Op deze dag wordt herdacht dat de engel Gabriël in Nazareth de blijde boodschap verkondigde aan Maria, een maagd die verloofd was met Jozef. Negen maanden later wordt de geboorte van Jezus gevierd.
31 meiMaria Visitatie of Maria Middelares. Op deze dag wordt het bezoek van Maria aan haar zwangere nicht Elisabeth herdacht. Elisabeth wordt vervuld van de Heilige Geest en spreekt tot Maria: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.”
16 julMaria van de berg Karmel. Op 16 juli wordt herdacht dat Maria in de dertiende eeuw verscheen aan Sint Simon Stock, lid van de Karmelieten, sinds de achttiende eeuw staat deze herdenking op de liturgische kalender.
5 augMaria ter Sneeuw. Volgens een middeleeuwse legende werd de Romeinse basiliek Santa Maria Maggiore gebouwd op een plek die Maria had aangewezen door het op de welbepaalde plaats te laten sneeuwen in de zomer.
15 augMaria-Tenhemelopneming. Op deze dag wordt herdacht dat Maria met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. Vroeger werd deze dag “Ontslaping van Maria” genoemd.
8 septMaria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods. Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. In de Middeleeuwen was deze dag al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen!
7 oktOnze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Dit feest wordt gevierd sinds de zestiende eeuw, Paus Pius V heeft deze feestdag ingesteld ter nagedachtenis aan de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto. Deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van de Heilige Maagd, omdat op diezelfde dag een rozenkransprocessie plaatsvond ter ere van Maria op het Sint-Pietersplein te Rome.
21 novMaria Presentatie. De ouders van Maria konden lange tijd geen kinderen krijgen, ze smeekten God om hen een nakomeling te schenken en beloofden het kind terug aan Hem te zullen afstaan. Toen Maria geboren was hielden haar ouders zich aan hun belofte en presenteerden Maria als tempelmaagd. Maria kon in de tempel te Jeruzalem blijven tot haar eerste menstruatie. Daarna werd ze toevertrouwd aan de zorg van Jozef.
8 decOnbevlekte Ontvangenis van Maria. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 december. Dit is negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar moeder.
25 decKerstmis of het Kerstfeest. Kerstmis (katholieken), kerstfeest (protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Op 25 december wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. De moerder van Jezus Christus is de maagd Maria.
1 janMaria, Moeder van God. Dit hoogfeest benadrukt dat Maria niet alleen de moeder is van Jezus van Nazareth, maar ook moeder van de Zoon van God.

Meer pagina’s over cultuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *