Bijbel spreuken

Ik heb een Katholieke opvoeding genoten en ik was gek op wijze spreuken en citaten en die kwamen binnen de bijbel natuurlijk veel voor. Op de lagere school kwam de pastoor eens per week en stukje vertellen uit de Bijbel en toelichting geven op een Bijbelverhaal of een Bijbelspreuk en daar kon ik erg van genieten. Voor mij was het een soort van wijsheid en als kind al zag ik Bijbelverhalen (en ook de mooie Bijbel spreuken) al als mooie verhalen met een moraal die je niet letterlijk moest nemen maar die een soort van levensles bevatten. Ook bevat de Bijbel mooie wijze spreuken, verhalen en citaten die mij nu nog steeds aanspreken. Niet te stichtelijk, niet te hoogdravend maar eenvoudige wijze spreuken en citaten die ook in deze tijd nog steeds toepasbaar zijn en door een breed publiek te gebruiken zijn. Mijn belangstelling op het gebied van spiritualiteit is gedurende mijn leven wel veel breder geworden. Op deze pagina’s staat een verzameling van leuke Bijbel spreuken en uitspraken die ik zelf heel erg kan waarderen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Mooie spreuken en uitspraken uit de Bijbel

Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.

Tim. 6, 7


Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.

1 Kor. 12, 12 + 22


De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.

Rom. 13, 12-13


Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

Ps. 131, 1-2


Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.

Zach. 7, 9-10


Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek Hem met een eerlijk geweten.

Wijsh. 1, 1b


God heeft lief wie blijmoedig geeft.

2 Kor. 9, 7c


De Heer zegt : ‘Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

Jes. 56, 7


Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met mij.

Op. 3, 20


Jezus zei : ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Mt. 7, 7


Jezus sprak: ‘Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.’

Mt. 10, 16


Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont ?

1 Kor. 3, 16


Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Mc. 12, 41-44


Eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde!

Hoogl. 5, 1b


De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Rom. 13, 10


Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.

Spr. 11, 28


Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

1 Tim. 1, 5


Jezus sprak: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Joh. 13, 34-35


Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Gal. 5, 25


Jezus zei: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’.

Mc. 9, 40


Jezus zei: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’

Mc. 9, 35b


Jezus sprak: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen’.

Mc. 8, 34


Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

Ef. 4, 2


Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van Satan te bevrijden, maar Hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid,zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

2 Kor. 12, 9


Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.

Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen ?

Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen zonden bidden ?

Sir. 28, 2-4


Jezus zei: ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.’

Lc. 6, 27-28


Jezus sprak: ‘Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’

Mt. 7, 12


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr. 3, 3


De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.

1 Petr. 3, 21b


Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.

Spr. 23, 23


Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Mt. 5, 7


Verwerf je geen naam als roddelaar, leg voor jezelf geen hinderlaag met je tong.

Sir. 5, 14a


Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.

Joh. 16, 22b


Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

1 Petr. 2, 16


Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Joh. 3, 20-21


Jezus richtte zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is,laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze ? Heeft niemand u veroordeeld ?’ ‘Niemand, Heer’, zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet’, zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Joh. 7 + 9-11


De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Jak. 3, 17


Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde:’Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.’

Mt. 18, 21-22


Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”.

Lc. 10, 5


Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

Mt. 25, 40


Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Lc. 6, 45


De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.

Wijsh. 7, 24


Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.

Spr. 16, 19


We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

1 Joh. 3? 18-19


Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Hebr. 11, 1


De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

1 Kor. 3, 1-6


‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Mc. 7, 20-23


Leer ons onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.

Ps. 90, 12


Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen.

Gen. 4, 7ab


Jezus zei: ‘Jullie hebben ogen, maar zien niet ? Jullie hebben oren, maar horen niet ?’

Mc. 8, 18a


Jezus sprak: ‘Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: ‘”Barmhartigheid wil Ik, geen offers”.’

Mt. 9, 13a


Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis.

1 Joh. 2, 9


Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Gal. 5, 13


De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.

Wijsh. 7, 24


De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.

Spr. 18, 4


God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart.

1 Sam.16,7b


Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.

Ef.4,29


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr.4,23


Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

Jak. 1, 26


Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken.

Spr.17,13


De liefde laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan.

1 Kor.13,5b


De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.

1 Kor.13,6


Als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken.

Spr.25,21


Wie zijn oren sluit voor het geroep van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen.

Spr.21,13


De zondaar krijgt een bedriegelijke winst, maar wie gerechtigheid zaait oogst een betrouwbaar loon.

Spr.11,18


Gerechtigheid brengt vrede voort; rust en veiligheid zijn haar vruchten.

Jes.32,17


Bidden is iets goeds, als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid.

Tob.12,8a


Jezus zegt : “Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden.”

Mt.5,23-24


Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt; want men kan beter inzicht verkrijgen dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud.

Spr.3,13-14


Een bezit dat met gierigheid begonnen is zal zonder zegen eindigen.

Spr.20,21


Over de Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de christenen en het bevat twee verschillende verzamelingen van teksten, het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd, deze werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees en het Nieuwe Testament, geschreven gedurende de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. De Bijbel is voor orthodoxe christenen in zijn letterlijke betekenis het onfeilbare Woord van God maar sinds de verlichting beschouwen vrijzinnige christenen de teksten als mensenwerk die geplaatst moeten worden in de context van de tijd waarin ze zijn ontstaan. De Bijbel is niet in één keer tot stand gekomen, maar is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament is in feite de Hebreeuwse Joodse Tenach, deze omvat 39 boeken waarvan de christelijke kerk zijn eigen selectie heeft gemaakt. Ook het Nieuwe Testament is een verzameling van 27 boeken. Hoewel vaak wordt gezegd dat de Bijbel letterlijk het woord van God is kunnen we stellen dat het niet woordelijk door God “gedicteerd” is. Mensen schreven, in hun eigen bewoordingen en in hun eigen stijl, en soms zelfs in hun eigen dialect, wat ze van God hadden begrepen, en soms ook letterlijk gehoord, of in dromen hadden gezien. Verschillende kerken kennen daarom ook hun eigen versie van de Bijbel. De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling. De vertaling is rechtstreeks uit het oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws gedaan. Ook nu nog blijft de Statenvertaling gezaghebbend in sommige protestantse kerken.

Christenen

Volgens de christelijke leer heeft God Zijn eniggeboren Zoon Jezus naar de wereld gezonden om de mensheid te bevrijden van de zonde. Jezus is zowel God als mens en ook is hij de onderdeel van de goddelijke Drie-eenheid, de vader,de zoon en de heilige geest. christenen geloven net als het Jodendom, in de God van Abraham, Izaäk en Jakob en God als de schepper van hemel en aarde. Ook kent de christelijke leer is de erfzonde die het gevolg van de zondeval, omdat Adam en Eva (de eerste paradijsbewoners, aan wie het door God verboden was te eten van de Boom van de kennis van goed en kwaad) toch aten van deze boom en zo kennis van goed en kwaad kregen, werden zij onderworpen aan zonde en dood. Door deze eerste zonde erven alle mensen deze over en hebben ze van nature een zondige aard. In alle tijden hebben verschillende theologische opvattingen bestaan over hoe de Bijbelse verhalen geïnterpreteerd moeten worden. Vanaf het vroegste begin van het christendom hebben diverse kerkelijke stromingen de Bijbelverhalen strikte letterlijke genomen, maar sinds de opkomst van de moderne theologie in de 19e eeuw, worden Bijbelverhalen door diverse sommigen als symbolische verhalen beschouwd. Ik heb als kind veel Bijbelverhalen gehoord en ik vond ze vaak ook erg mooi, maar al jong nam ik ze niet letterlijk maar zag ik ze als een verhaal met een moraal of levensles.

Meer citaten pagina’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *