Cultuur

De Heilige maagd Maria

Heilige Maria Mijn naam is Heinrich Maria Pragt en vroeger vulde men dan automatisch katholiek in, omdat alleen katholieken hun zoon een tweede naam van een vrouwelijke heilige gaven. Mijn geboortedag was een Maria dag en al sinds dat ik klein was had ik een speciale belangstelling voor de Heilige Maria. Wanneer ik nu nog weer in een kerk kom zoek ik altijd de Maria kapel om even stil te staan en een kaarsje op te steken. Wanneer ik in een Maria kapelletje ben dan kom ik tot rust en overdenk ik altijd van alles. Vele christenen richten zich graag tot Maria omdat ze zowel tot de menselijke als tot de goddelijke wereld behoort. Als moeder van Jezus en moeder van God wordt ze beschouwd als een dienstbare, diepgelovige, eerlijke, troostende, trouwe, zachte, zorgzame vrouw die altijd een luisterend oor biedt. Wat voor een gelovige zeer belangrijk is, dat Maria wel mag worden vereerd en aanroepen, maar niet mag worden aanbeden, alleen God mag namelijk aanbeden worden. Maar er kan dan weer wel gebeden worden tot God via Maria. Maria wordt vaak afgebeeld, veel scholen en ziekenhuizen dragen haar naam. Mariaverering hoort wel bij het katholieke geloof, de meeste protestanten verwerpen de Mariaverering. Maar u hoeft niet gelovig te zijn om dit gevoel te hebben bij de Heilige Maria, ze staat {-symbool} voor de universele moeder, waar we altijd op terug kunnen vallen en die we om raad kunnen vragen en waar we onze zorgen neer kunnen leggen. Om dit uit te dragen heb ik hier een pagina gemaakt over de Heilige Maria in de hoop dat ze voor meer mensen een bijzondere betekenis mag krijgen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Mariakapelletjes in Nederland.

mariakapel kapel voor de heilige Maria

Wie wel eens in Limburg of Brabant geweest is zal zeker de Mariakapelletjes opgevallen zijn. In deze van oudsher katholieke Nederlandse provincies komt men op veel plaatsen in de steden maar ook op het platteland, kleine Mariakapelletjes tegen. Deze kleine en grotere Mariakapelletjes worden door de plaatselijke bevolking bezocht om een kaarsje op te steken en voor een moment van bezinning. Maar ook in katholieke kerken door heel Nederland bevinden zich vaak kleine Mariakapelletjes in de kerk. Ook hier kunnen mensen terecht voor een moment van bezinning en om een kaarsje aan te steken. Wanneer ik in de gelegenheid ben zal ik zeker even een Mariakapelletjes bezoeken, om even stil te staan bij dingen die mij bezig houden en wanneer er de mogelijkheid is, een kaarsje op te steken. U hoeft niet te geloven om de Heilige Maria te bezoeken, ze staat voor de universele moederfiguur. En dat is de kracht van de bewondering voor Maria, ze spreekt bijna iedereen aan omdat iedereen in haar een moeder kan herkennen. Wanneer mensen bij de Heilige Maria komen met levensvragen dan weten ze zelf vaak onbewust het antwoord al maar zoeken ze een spirituele bevestiging. Door een moment van bezinning en het afsluiten van de wereld komt men vaak tot inzicht en voelt men de kracht van de moeder waar men met alles terecht kan. Ook mensen die absoluut niet willen geloven in een God of bovennatuurlijke machten kunnen toch de Heilige Maria als universele moeder bewonderen en er bezinning vinden. En wat men tegenwoordig meditatie noemt is vrij goed vergelijkbaar met een moment van bezinning in een Mariakapelletje.

Het gebed voor Maria, het weesgegroet.

Het gebed tot Maria dat begint met de woorden “Wees gegroet Maria” is een van de bekendste gebeden van de katholieke Kerk, de huidige vorm van het gebed dateert uit de 16e eeuw.

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Wie is de Heilige maagd Maria?

Maria de moeder van Jezus In zowel het Nieuwe Testament en in de Koran is Maria de moeder van Jezus. De oorsprong van de naam Maria is waarschijnlijk Egyptisch in de vorm van Meriam wat betekent “de geliefde van de God Amon”. Volgens de Christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna en vooral voor katholieken is Maria de belangrijkste heilige en verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van Maria gevierd. Van de levensloop van Maria staat in het Nieuwe Testament niet erg veel, maar uit de kleine delen is wel de levensloop van Maria op te maken. Het Nieuwe Testament begint als Maria nog niet samen woont met Jozef maar wel verloofd was.

De ouders van Maria waren Joachim en Anna, en deze konden gedurende lange tijd geen kinderen krijgen. Ze smeekten God om hen een nakomeling te schenken en beloofden het kind uit dankbaarheid terug aan Hem te zullen afstaan. Maria werd waarschijnlijk op 8 september 25 jaar vóór onze jaartelling in Jeruzalem geboren. Haar ouders hielden zich aan hun belofte en presenteerden haar als tempelmaagd waardoor Maria in de tempel van Jeruzalem kon blijven tot haar eerste menstruatie. Vanaf dat moment werd ze namelijk als onrein beschouwd en moest ze de tempel verlaten. Ze werd toevertrouwd aan de zorg van Jozef en tijdens de verloving van Jozef en Maria kreeg Maria de blijde boodschap van aartsengel Gabriël dat ze zwanger was van de langverwachte Messias, de Zoon van God, ook al was ze nog maagd. Elisabeth, de nicht van Maria, was de eerste die werd vervuld van de Heilige Geest bij het ontmoeten van de zwangere Maria. Naar aanleiding van een aangekondigde volkstelling trokken Jozef en Maria naar Bethlehem.

Volgens Lukas werd Jezus geboren onder niet al te fijne omstandigheden. Jozef en Maria waren op reis, omdat ze in het kader van een volkstelling vanuit hun woonplaats Nazareth naar Bethlehem moesten wat de stad van hun stamvader David was. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg, werd Jezus ergens buiten geboren. Ze wikkelden het in doeken en legden het in een kribbe en herders kwamen op kraamvisite. Zij vertelden wonderlijke verhalen: dat engelen hun deze geboorte hadden aangekondigd als de komst van de verlosser.

Na de geboorte van Jezus bleven Jozef en Maria niet in Bethlehem en gingen ze ook niet naar Nazareth terug maar zijn ze waarschijnlijk naar Egypte gevlucht. Jozef was in een droom door een engel gewaarschuwd dat koning Herodes de aanstaande koning der Joden wilde vermoorden uit angst voor zijn eigen troon waarvoor hij destijds alle kinderen in Bethlehem vermoorde. Pas later gingen Maria en Jozef terug naar Nazareth waar Jezus opgroeide met Maria en Jozef als ouders. Hij werd opgevoed in de joodse leer en was waarschijnlijk ook timmerman. Jozef stierf vermoedelijk al voordat Jezus in de openbaarheid kwam en daarna wordt Maria nog enkele malen genoemd in het Nieuwe Testament. Volgens Johannes was Maria ook bij de kruisiging van Jezus aanwezig. Volgens de katholieke overlevering moet Maria ergens tussen 36 en 50 na Christus zijn overleden in Jeruzalem of Ephese waarna Maria ook ten hemel opgenomen zou zijn.

Volgens protestantse christenen hebben Maria en Jozef samen later ook andere kinderen gekregen, in het Nieuwe Testament staan teksten over de “moeder en broers” van Jezus. Maar aangezien in deze tijd de neven en achterneven ook vaak als broer werden genoemd is het niet met zekerheid te zeggen. Maria is na haar dood en tenhemelopneming nog enkele keren op aarde verschenen, het meest beroemd is de Franse plaats Lourdes waar Maria in 1858 verscheen, Fátima in Portugal in 1917 en Guadalupe in Mexico-Stad in 1531.

Door de grote belangstelling voor Maria is in de loop der jaren de Mariologie ontstaan als onderdeel van de theologie. De Mariologie wijdt zich aan de studie van Maria en houdt zich onder andere bezig met de volgende vier dogma’s. Volgens het eerste dogma heeft Maria als maagd het leven geschonken aan Jezus. Jaarlijks wordt de Maagdelijke Ontvangenis op 25 maart herdacht. Volgens het tweede dogma is Maria niet enkel de moeder van Jezus, maar tevens de moeder van God. Dit omdat Jezus God incorporeert. Het derde dogma stelt dat Maria zonder erfzonde geboren is. Dit wordt de “Onbevlekte Ontvangenis” genoemd en wordt jaarlijks op 8 december herdacht. Bij andere kinderen wordt de erfzonde bij de geboorte overgeërfd en kan die erfzonde enkel door het doopsel weggewassen worden. Volgens het vierde en laatste dogma werd Maria met lichaam en ziel door God in de hemel opgenomen. De Maria-Tenhemelopneming wordt jaarlijks op 15 augustus gevierd.

Mei en oktober zijn Mariamaanden.

Al in de dertiende eeuw werd de beslissing genomen om de meimaand in het teken te stellen van de Mariaverering. Vanaf de negentiende eeuw kreeg de meimaand als Mariamaand veel pauselijke aandacht waardoor de Mariaverering een aanvulling werd op de officiële eredienst. Wie gedurende deze maand mei extra aandacht schonk aan Maria kon zelfs aflaten verdienen en in mei worden dan ook rozenkranssessies, bloemen- en kaarsenhuldes bij Mariabeelden, Mariaprocessies en bedevaarten naar Maria-oorden georganiseerd. Deze Maria meimaand wordt afgesloten met het feest van Maria Visitatie op 31 mei. Dit is de datum dat men het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth herdenkt, wanneer de zwangere Elisabeth de zwangere Maria ontvangt, wordt ze vervuld van de Heilige Geest. Het ongeboren kind van Elisabeth, de latere Johannes de Doper, springt op dat moment op in haar schoot waardoor ze tegen Maria zegt: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.” Maar niet alleen de maand mei staat in het teken van Mariaverering, ook de maand oktober is een Mariamaand. Oktober is een rozenkransmaand, waarin het bidden tot Maria centraal staat. Op 7 oktober wordt het feest van de rozenkrans gevierd. De maand oktober heeft dan ook een aantal officiële Maria feestdagen.

Overzicht van de belangrijkste Mariafeesten.

Ieder jaar worden er Mariafeesten gevierd en zijn er speciale dagen die in het teken van Maria staan. Dit is een chronologisch overzicht van deze datums met een korte uitleg.

2 feb  Maria-Lichtmis. Deze mis is de laatste feestdag die verbonden is aan Kerstmis en valt precies 40 dagen na Kerstmis. Het is de herdenking van het feit dat Jezus, net als elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Daarnaast herdenkt men ook het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen.
11 febOnze-Lieve-vrouw van Lourdes. In 1992 heeft Paus Johannes Paulus II op 11 februari de jaarlijks terugkerende Werelddag voor de zieken ingesteld. Op deze feestdag wordt de eerste verschijningsdatum van Maria aan Bernadette in Lourdes gevierd.
25 mrtMaria Annunciatie of Maria Boodschap. Op deze dag wordt herdacht dat de engel Gabriël in Nazareth de blijde boodschap verkondigde aan Maria, een maagd die verloofd was met Jozef. Negen maanden later wordt de geboorte van Jezus gevierd.
31 meiMaria Visitatie of Maria Middelares. Op deze dag wordt het bezoek van Maria aan haar zwangere nicht Elisabeth herdacht. Elisabeth wordt vervuld van de Heilige Geest en spreekt tot Maria: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.”
16 julMaria van de berg Karmel. Op 16 juli wordt herdacht dat Maria in de dertiende eeuw verscheen aan Sint Simon Stock, lid van de Karmelieten, sinds de achttiende eeuw staat deze herdenking op de liturgische kalender.
5 augMaria ter Sneeuw. Volgens een middeleeuwse legende werd de Romeinse basiliek Santa Maria Maggiore gebouwd op een plek die Maria had aangewezen door het op de welbepaalde plaats te laten sneeuwen in de zomer.
15 augMaria-Tenhemelopneming. Op deze dag wordt herdacht dat Maria met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. Vroeger werd deze dag “Ontslaping van Maria” genoemd.
8 septMaria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods. Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. In de Middeleeuwen was deze dag al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen!
7 oktOnze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Dit feest wordt gevierd sinds de zestiende eeuw, Paus Pius V heeft deze feestdag ingesteld ter nagedachtenis aan de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto. Deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van de Heilige Maagd, omdat op diezelfde dag een rozenkransprocessie plaatsvond ter ere van Maria op het Sint-Pietersplein te Rome.
21 novMaria Presentatie. De ouders van Maria konden lange tijd geen kinderen krijgen, ze smeekten God om hen een nakomeling te schenken en beloofden het kind terug aan Hem te zullen afstaan. Toen Maria geboren was hielden haar ouders zich aan hun belofte en presenteerden Maria als tempelmaagd. Maria kon in de tempel te Jeruzalem blijven tot haar eerste menstruatie. Daarna werd ze toevertrouwd aan de zorg van Jozef.
8 decOnbevlekte Ontvangenis van Maria. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 december. Dit is negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar moeder.
25 decKerstmis of het Kerstfeest. Kerstmis (katholieken), kerstfeest (protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Op 25 december wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. De moerder van Jezus Christus is de maagd Maria.
1 janMaria, Moeder van God. Dit hoogfeest benadrukt dat Maria niet alleen de moeder is van Jezus van Nazareth, maar ook moeder van de Zoon van God.

Meer pagina’s over cultuur

Geschiedenis van het huwelijk

Voor de meeste mensen is de huwelijksdag één van de meeste speciale momenten in het leven en veel bruidsparen proberen er ook een hele speciale dag van te maken. Het huwelijk is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw of twee mannen of twee vrouwen. Deze pagina gaat over de geschiedenis van het huwelijk. Vriendelijke groet, Hein Prag}

De geschiedenis van het huwelijk

trouwringen Wanneer we de geschiedenis nalezen over het huwelijk dan zien we dat het huwelijk in eerste instantie een zaak van families was die bezit zeker wilden stellen of bezittingen wilden samenvoegen. Arme mensen gingen gewoon met een kleine ceremonie of traditie samenwonen en hadden de status man en vrouw. Bij de oude Germanen moest de vrouw op de trouwdag zo snel mogelijk van het ouderlijk huis naar haar aanstaande echtgenoot rennen om de boze geesten te ontlopen, het woord bruiloft staat dan ook oorspronkelijk voor bruidsloop. De bruid ging op weg naar haar “aardse man”, in het Oud-Germaans ‘gomo’ wat een verklaring is voor het woord bruidegom. Een “echtgenoot” was in het Oud-Germaans een chiwa en daar komt het woord “huwelijk” dus vandaan.

Rond het jaar 700 komt het christendom ons land binnen maar in eerste instantie bemoeide de kerk zich nog niet met zaken rond huwelijk en gezin. Het huwelijk is een zaak van families en ouders van bruid en bruidegom sluiten een overeenkomst, die bezegeld wordt met een gift van land en goederen door de bruidegom aan de bruid. Er volgde een huwelijksceremonie waarbij aan het einde van het feest het nieuwe echtpaar naar het huwelijksbed begeleid werd want de eerste huwelijksnacht maakte het huwelijk erkend door beide families.

Rond 850 na Christus begint de kerk zich te bemoeien met het huwelijk. Voor de kerk waren er drie belangrijke kwesties: Ten eerste het gevaar van incest waarvan de betekenis anders was dan nu, het ging om en kring van verboden verwanten waarmee men niet mocht trouwen. Het verbod was geldig tot in de zevende generatio, een neef en nicht zijn de tweede generatio, er was dus een enorme groep van mensen die volgens kerkelijke leiders niet konden trouwen. Wat in die tijd gebeurde was dat twee mensen al gehuwd waren voor men ontdekte dat ze verre verwanten waren waarna het huwelijk door de kerk ongeldig verklaard werd. Ten tweede was er de beteugeling van seksualiteit binnen en buiten het huwelijk. Natuurlijk mocht men geen gemeenschap hebben voor het huwelijk maar er waren ook veel regels voor gehuwden. Men mocht geen gemeenschap hebben op zondagen, vastendagen, herdenkingsdagen van heiligen, als de vrouw zwanger was, zoogde of menstrueerde enz. De kerk stelde steeds meer regels om seksualiteit te beperken zowel binnen als buiten het huwelijk. Ten derde stelde de kerk een niet te ontbinden monogaam huwelijk voor en wilde de kerk de onverbrekelijkheid garanderen, hoewel dat moeilijk te handhaven was. De enige reden voor de kerk voor het ongeldig verklaren van een huwelijk, was het incest verbod maar dat bepaalde de kerk, de gelovigen konden op eigen initiatief niet scheiden.

Het duurt nog tot de twaalfde eeuw voor het kerkelijk huwelijk een plaats krijgt in de maatschappij, en in de 13e eeuw veranderde de kerk het huwelijk zelfs een van de zeven sacramenten. In de late middeleeuwen is de invloed van de kerk erg groot geworden en het huwelijk is ineens een heilige zaak. Tegen het einde van de middeleeuwen zien we steeds meer invloed van mensen buiten de kerk en steeds meer kritiek op de Roomse kerk. Ouderlijke toestemming is in die tijd nog altijd heel belangrijk, volgens Luther was een verloving zonder toestemming van ouders nietig en hij noemde hartstocht een slechte basis voor een goed huwelijk.

In het calvinistische Nederland zien we een scheiding optreden tussen kerk en overheid en dat had ook zijn invloed op het huwelijk. Mensen die wilden trouwen, moesten dat melden aan de magistraat of predikant in de woonplaats. Nadat de namen van bruid en bruidegom drie maal waren afgekondigd op het stadhuis of van de kansel, kon er een huwelijk gesloten worden voor magistraat of predikant. Maar het huwelijk werd op het stadhuis geregistreerd en zo werd het officieel. Het gewest Holland kreeg als eerste in 1580 een duidelijke huwelijkswetgeving, waarin ook de echtscheiding mogelijkheden werden vastgelegd. Wanneer alle regels eenmaal vanzelfsprekend zijn geworden, verloopt het een paar eeuwen lang vrij rustig.

De laatste eeuw is er veel veranderd, ook op maatschappelijk gebied en ook over de moraal en regels van het huwelijk. Door de zeefbewustwording van vrouwen en de anticonceptie zijn huwelijk en voortplanting niet meer vanzelfsprekend aan elkaar verbonden. Er komen bewust ongehuwde moeders en seksualiteit buiten het huwelijk wordt een door de maatschappij geaccepteerd verschijnsel. Het huwelijk neemt in waarde af en veel mensen gaan ongehuwd samenwonen. Het huwelijk wordt alleen nog voor de ambtenaar voltrokken of men gaat naar de notaris voor een samenlevingscontract, maar er zijn ook nog veel mensen die kiezen voor een kerkelijke huwelijksinzegening.

Het huwelijk in het oude Griekenland

In het oude Griekenland was het huwelijk een contract tussen twee families. Het was een zakelijke overeenkomst tussen de schoonvader en de schoonzoon, waarbij de vrouw zelf niets in te brengen had. De dochter werd uitgeleend aan een ander huis en haar kinderen, die ze zou krijgen, zouden ook aan het andere huis toebehoren. Een meisje ging dus bij de bruiloft naar het huis van een vreemde waar ze volstrekt afhankelijk van zou zijn. Deze toch van haar eigen huis naar het huis van de bruidegom gebeurde in de nacht voor het huwelijk en leek op een soort processie. Bij deze tocht liep de moeder van de bruid mee, de vader, een aantal meisjes uit het dorp en altijd een kind die allebei zijn ouders nog had. Bij het huwelijk was het niet een gewoonte dat er een feestmaal bij was. De dag voor het huwelijk nam de vrouw uitgebreid een bad en maakte ze zich helemaal mooi en schoon. Het was erg moeilijk om vrijgezel te blijven. Wanneer een vrouw de enige erfgenaam in een gezin was moest ze trouwen met de naaste verwant van haar vader ook al was ze al getrouwd, zodat deze verwant het bezit kreeg. Het was mogelijk dat een meisje van veertien met een man van dertig trouwde, in het huwelijk was geen sprake van liefde.

Huwelijk en bloedverwantschap

Er zijn in Nederland een aantal voorwaarden waar men aan moet voldoen om te kunnen trouwen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat men 18 jaar of ouder moet zijn. Op deze regel zijn er ook twee uitzonderingen, men mag eerder trouwen als de vrouw zwanger is of als de vrouw een kind heeft. Ook is er een beperking in bloedverwantschap. Vroeger gold er een verbod voor huwelijken tussen aanverwanten en bloedverwanten in de derde graad, ooms en tantes en neven en nichten mochten dus niet met elkaar trouwen. Tijdens de invoering van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek in 1970 is het verbod op huwelijken tussen aanverwanten en bloedverwanten in de derde graad (dus oom-nicht en tante-neef) opgeheven. Tegenwoordig geldt er dus alleen een huwelijksverbod wanneer twee personen te dichte bloedverwantschap hebben en is zowel in Nederland als België een huwelijk tussen broer en zus verboden tenzij deze broer of zus geadopteerd is uit een ander land of van een andere familie. Een huwelijk tussen neef en nicht en oom en tante is momenteel echter wel toegestaan.

De reden dat men huwelijken tussen bloedverwante uitsloot was dat er een grotere kans of erfelijke afwijkingen is wanneer de genen van de ouders te dicht bij elkaar liggen. Iedereen heeft 50% van zijn genen gemeen met zijn vader en met zijn moeder; en 25% met ieder van zijn grootvaders en grootmoeders en gemiddeld 50% met zijn volle broers en zussen. Er bestaat dus een grote kans dat iemand die geboren is uit ouders met dezelfde genen dat men een van een erfelijke ziekte twee kopieën van een defect gen heeft geërfd van beide ouders.

In maart 2012 verscheen er een bericht dat het huidige kabinet het huwelijk tussen neef en nicht aan banden wil leggen omdat hier ook vaak dwang aan ten grondslag ligt. Wanneer er blijkt dat er geen dwang in het spel is, mag het huwelijk alsnog worden gesloten. De minister wil hiermee huwelijksdwang in Nederland aanpakken. Ook wil de minister huwelijken tussen minderjarigen aanpakken, in sommige gevallen is dit nog toegestaan, maar als het aan de minister ligt moet men voortaan ten minste 18 jaar zijn om in Nederland te mogen trouwen. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten tussen minderjarigen, worden nu nog in Nederland erkend maar met de nieuwe wetgeving wordt dit huwelijk in Nederland pas rechtsgeldig als beiden partners de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Huwelijk tradities

Ronde het huwelijk zijn er al sinds oudsher tradities. Door te weten wat de betekenis van symbolen, tradities en rituelen is, krijgen deze een extra betekenis.

De bruidssluier, in Nederland zien we deze sluier steeds minder vaak maar van alle bruiloft kleding bestaat de sluier waarschijnlijk het langst. De sluier is eigenlijk het symbool voor de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man en het optillen van de sluier door de bruidegom symboliseert dan ook de mannelijke dominantie. Wanneer de vrouw er voor kiest zelf de sluier te naar achteren te werpen toont ze een stuk onafhankelijkheid.

De witte bruidsjurk, wit was in de westerse wereld jarenlang de enige geaccepteerde kleur voor de bruidsjurk, het stond symbool voor maagdelijkheid of puurheid, dit is door de kerk bedacht, in de Romeinse tijd was wit namelijk de kleur van feesten en vieringen. Tegenwoordig zijn veel kleuren voor een bruidsjurk.

De ring, in veel culturen is de ring of de cirkel een symbool van perfectie, volledigheid, vrouwelijkheid of de cyclus van het leven. Het uitwisselen van ringen gaat terug tot de farao’s van Egypte, die de ring zagen als een symbool van eeuwigheid, liefde en geluk, zonder begin of zonder einde. Tegenwoordig is de ring meestal van goud, de Romeinen hadden vaak een ring van ijzer.

De bruid over de drempel dragen, de achtergrond van deze gewoonte is heidens, lang geleden geloofde men dat als een bruid het huis van haar nieuwe echtgenoot binnenging, de demonen uit haar familie haar het huis in zouden volgden. Door haar over de drempel te dragen raakten de demonen het spoor bijster, wat tot het geluk van het bruidspaar bijdroeg.

Something old, something new, something borrowed, something blue, veel bruiden in Engelssprekende landen houden rekening met deze regel, maar ook in Nederland is het geen onbekend verschijnsel. De bruid moet iets ouds en iets nieuws dragen of bij zich hebben, iets geleends en iets blauws. Het is interessant om te zien hoe de kleur blauw hier opduikt. Lang geleden droegen bruiden in Israël een blauw lint. Dit betekende trouw, liefde en bescheidenheid.

Rijst gooien, het gooien van rijst naar en over het bruidspaar komt uit het Verre Oosten en het symboliseert voorspoed en een ‘ontbreken aan gebrek’. Rijst staat ook voor vruchtbaarheid, door het gooien van rijst, wensen de mensen het bruidspaar vruchtbaarheid toe.


Meer pagina’s over cultuur

Cultuur

cultuur Cultuur is alles wat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materiële als immateriële zin. Het woord cultuur is afkomstig van het Latijnse cultura en is afgeleid van colere wat weer staat voor bebouwen, bewerken, vereren, onderhouden. We kunnen cultuur ook zien als de levensvisie en levenswijze van een volk, land, streek of werelddeel. Het woord cultuur gebruiken we soms ook om gewoonten en gebruiken zoals bijvoorbeeld in een bedrijfscultuur. In Nederlandse politiek is de definitie van cultuur bijvoorbeeld kunst, musea, orkesten, theater en muziek. Op deze website ga ik ook uitgebreid in op de betekenis en herkomst van symbolen, dit raakt cultuur in het bijzonder omdat de betekenis vaak vanuit vele oude culturen is ontstaan, dit is echt zo’n groot onderwerp dat het een eigen deel op de website heeft gekregen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt.

Cultuur is een levend iets

Zoals in het boek “Sapiens” goed beschreven staat werd na de agrarische revolutie de menselijke samenlevingen steeds groter en complexer en mensen leerden bijna van geboorte af aan dat ze op een bepaalde manier moesten denken, zich moesten gedragen volgens bepaalde normen, bepaalde dingen moesten willen en bepaalde regels moesten naleven. Hierdoor waren mensen in staat om soms met miljoenen vreemden samen te leven en samen te werken. Dit hele netwerk van kunstmatig aangeleerde mythen en gewoonten noemen we cultuur. Het grappige is dat tot het begin van de twintigste eeuw men nog dacht dat een cultuur een compleet geheel was dat als lang bestond en vrijwel niet veranderde door de tijd. Culturen zouden niet veranderen wanneer ze met rust gelaten werden en alleen een dwang van buitenaf zou het kunnen veranderen. Men sprak over culturen als iets wat er al sinds het begin van tijden was en dat dit bijna onveranderd was door de eeuwen heen.

Tegenwoordig is de opvatting dat dit niet het geval is, culturen zijn continue in beweging en veranderen continue door invloeden van omgevingsfactoren, door naburige culturen, door welvaart, door nieuwe inzichten. Maar ook veranderen culturen omdat de door de mensen bedachte orde vol tegenstrijdigheden zitten en men telkens een poging doet om deze tegenstrijdigheden met elkaar in overeenstemming te brengen. Een mooi voorbeeld, waar Fons Jansen al een mooi lied over zong, is de tegenstrijdigheid van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wanneer vrijheid de norm is kunnen mensen die beter begaafd zijn of beter af zijn zich beter ontplooien dan anderen waardoor ongelijkheid niet te voorkomen is. Men kan gelijkheid de norm maken en de vrijheid inperken zodat iedereen gelijk is en gelijke kansen heeft. En door deze strijd tussen vrijheid en gelijkheid is er weinig sprake van broederschap.

Een goed voorbeeld hoe gelijkheid de vrijheid beperkt is het communisme geweest. Maar ook in Amerika zien we de tegenstrijdigheid van vrijheid en gelijkheid terug, de democraten willen een eerlijker maatschappij en belasting heffen voor hulp voor armen, zieken en ouden van dagen en een rechtvaardig zorgstelsel. Maar de republikeinen gruwen van deze gelijkheid en willen vrijheid als hoogste norm zodat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij zelf het geld wil besteden ondanks dat dit de kloof tussen arm en rijk erg vergroot. Deze verschillen zien we uitvergroot in Amerika maar ze komen bijna overal ter wereld voor.

Culturen veranderen ook doordat we mensen, producten en ideeën vanuit elke land over de wereld verspreiden, nieuw soort voedsel, nieuwe technologie, nieuwe ziekten en andere gezondheidszorg veranderen de wijze waarop mensen tegen de wereld aankijken. Door de eeuwen heen heeft migratie (door oorlog, honger, armoede en epidemieën) ook de plaatselijke cultuur verrijkt, net als nu nog steeds gebeurt. Desondanks kunnen we de culturen en de veranderingen door de tijd heen wel duiden en bestuderen. Maar laten we afstappen van het idee dat een cultuur, en dus ook onze cultuur een onveranderbaar iets is, het tegendeel is juist waar. Cultuur is een sterk levend en veranderlijk iets. En als we soepel meebewegen zal deze cultuur ons verbinden, dat waarvoor het altijd bedoeld was.


sapiens Honderdduizend jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten. Nu is er maar één soort over, en dat zijn wij. Homo sapiens. Hoe komt het dat alleen wij zijn overgebleven? Hoe kwamen onze voorvaderen op het idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten, en in bedrijven. Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst uitzien? In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met een raadselachtig fenomeen: de mens. Zeventigduizend jaar geleden was Homo sapiens nog een onbeduidende diersoort die zo’n beetje zijn eigen gangetje ging in een uithoek van Afrika. In de millennia daarna veranderde hij zichzelf in de absolute heerser van de planeet en de grootste nachtmerrie van het ecosysteem.
kopen knop


Meer pagina’s over cultuur

Multiculturele samenleving

wereldkaart Volgens de cijfers van het CBS uit 2006 is ongeveer 19% van de inwoners van Nederland van allochtone herkomst. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit niet Westerse allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Naast deze bevolkingsgroepen zijn er in Nederland nog iets meer dan een half miljoen inwoners uit andere niet Westerse landen en voor een deel gaat het hier om vluchtelingen en asielzoekers. Maar ook wonen hier mensen uit heel Europa en natuurlijk de Chinezen en mensen uit andere oriëntaalse landen. We hebben het wel soms over de Nederlandse cultuur, maar ook onze zogenaamde eigen cultuur is een historisch samenraapsel van allerlei culturen doordat we overheerst zijn door veel verschillende landen en zelf ook de vreemde culturen binnen haalden omdat we een zeevarend volk waren. Onze zogenaamde Nederlandse cultuur bestaat uit veel aspecten van vele andere culturen, een proces dat dus al eeuwen aan de gang is maar tegenwoordig in een soort van stroomversnelling is gekomen. Deze pagina gaat over de multiculturele samenleving. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Leven in een multiculturele samenleving

De komst van grote groepen nieuwe Nederlanders betekent een verrijking van de Nederlandse samenleving maar veroorzaakt ook problemen. Veel allochtonen voelen zich niet welkom en geaccepteerd in de Nederlandse samenleving, terwijl bij autochtonen veel onvrede bestaat over de verpaupering van hun buurt en overlast door groepen allochtone jongeren, en angst voor criminaliteit en de (fundamentalistische) islam. Zeker in economisch slechte tijden zijn er altijd weer mensen die gebruik maken van de onvrede in het algemeen om een bevolkingsgroep te schuld te geven. Wanneer ik weer een tegenstander van hoofddoekjes hoor vertel ik meestal dat mijn tante een non was en dat ze met haar hoofddoek juist respect kreeg. Volgens mij kan er uit deze enorme smeltkroes van culturen iets heel moois ontstaan, eten, muziek, kunst en culturen die elkaar vinden, versmelten en nieuwe dingen die ontstaan. Onze samenleving is ook zoveel rijker geworden, wanneer we kijken wat we in Nederland nu in winkels kunnen vinden, dat hadden we 30 jaar geleden niet kunnen voorspellen. Natuurlijk zijn er problemen, de nieuwe multiculturele samenleving ontstaat niet zonder slag of stoot, dit zal zeker enkele generaties duren.

Tot die tijd moeten we ons gewoon inzetten om de problemen op te lossen, niet door mensen tegenover elkaar te zetten maar door het kweken van kennis over elkaar. Niet alleen de allochtonen maar ook de oorspronkelijk Nederlanders moeten van elkaar leren en elkaar leren begrijpen en respecteren. En dat er een jonge generatie is die tussen twee culturen valt, dat is een probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen en dat betekent ook samenwerken en samen denken over oorzaken en oplossingen. In mijn werk heb ik de laatste jaren met veel allochtone collega’s samengewerkt en ik heb altijd genoten van alle culturele verschillen. Wanneer je elkaar met respect behandeld kun je zelfs grapjes over elkaars cultuur maken en samen van de verschillen en overeenkomsten genieten. En er zijn meer overeenkomsten dan men op het eerste gezicht vaak ziet. Het is de kunst om te zoeken hoe deze verschillen elkaar kunnen aanvullen in plaats van tegenover elkaar te staan.

Ik denk dat alle Nederlanders, jong en oud, allochtonen en autochtonen iets meer fatsoen, respect en normen en waarden moeten gaan leren, want ook wij Nederlander zijn af en toe onbeschofte egocentrische horken aan het worden en slecht gedrag roept hetzelfde gedrag bij anderen op. We kunnen eens beginnen om de straffen op bijvoorbeeld agressie tegen personeel van openbaar vervoer, hulpverleners en politie, net als in Amerika met meer dan duizend euro boete te voorzien en dat ook heel duidelijk te maken met borden en spotjes. Of een extreem hoge boete op het vervuilen van de straat zoals in Zwitserland en Amerika, zal tot gevolg hebben dat we weer een schone stad krijgen. Dit zijn simpele maatregelen die voor ALLE Nederlanders zouden moeten gelden, bestraf slecht gedrag met extreme boetes, dat is een bewezen techniek.

Ik geniet, ondanks dat ik ook wel eens de minder leuke kant ervaar, meestal heel veel van onze multiculturele samenleving en ik geniet van de kennis die ik op kan doen van de grote culturele smeltkroes en ik geniet van alle het exotische eten. Lang leve de multiculturele samenleving.

Multiculturele relaties

Nederland is steeds meer een smeltkroes van meerdere culturen waarvan er ook al een deel tweede en derde generatie is. Het kan u zomaar gebeuren dat u verliefd wordt op iemand met een andere afkomst dan uzelf. Relaties tussen allochtonen en autochtonen komen ook steeds meer voor. Vroeger leerde ik de uitspraak: “twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.” en deze uitspraak geeft goed aan hoe men vroeger tegen gemengde relaties aankeek. Ik las ergens dat circa de helft van alle multiculturele huwelijken in een scheiding eindigen, terwijl het scheidingspercentage bij autochtone huwelijken ongeveer een derde is.

Een verklaring kan zijn dat een gemengde relatie, naast de “normale” relatie uitdagingen ook nog uitdagingen kent die voortkomen uit de cultuurverschillen. Hoewel culturen niet hoeven te botsen zullen er zeker verschillen zijn en zal het nodig zijn voor partners om zich een beetje aan te passen aan de gewoonten en gebruiken of de religie van de andere partner. Hierbij kan ook nog een aanvullend probleem ontstaan doordat in veel andere culturen te rol van de familie veel anders is dan die in de Nederlandse samenleving. Wanneer u kinderen krijgt dan kunt u voor de vraag komen te staan welke cultuurelementen u doorgeef aan uw kinderen hoe u uw kinderen wilt opvoeden? Het is wel belangrijk om dit soort zaken al te bespreken wanneer de relatie serieus begint te worden.

Verschillen kunnen zitten in de kleinste dingen zoals eetgewoonten, de rol van mannen en vrouwen, verantwoordelijkheden, omgaan met geld en het omgaan met familie en ouders. Uw partner kan daar vanuit zijn of haar eigen cultuur en voorkeuren een andere mening over hebben. Naast de eigen cultuurverschillen binnen uw eigen gezin spelen er natuurlijk ook nog de verschillen tussen de cultuur van uw ouders en uw familie en die van de ouders en familie van uw partner. U kunt wel kiezen voor een bepaalde opvoeding maar dit kan bij de twee paar grootouders weer op onbegrip stuiten.

Daarnaast kunt u binnen een multiculturele relatie te maken krijgen met twee verschillende religies. Dit kan ook een probleem zijn omdat u te maken kunt krijgen met de meningen van twee verschillende geloofsgemeenschappen. Sommige religies sluiten wel goed op elkaar aan maar er zijn ook combinaties die sterk kunnen botsen. Het is het belangrijk om elkaars geloof te respecteren en u daarin te verdiepen en in uiterste gevallen kunt u zelfs overwegen om u tot het geloof van uw partner te bekeren. Ook is het belangrijk om goede afspraken te maken over eventuele kinderen en met welk geloof deze opgevoed worden. Wanneer u en uw partner een verschillende moedertaal spreken, kunt u ervoor kiezen om uw kinderen tweetalig op te voeden. Op deze wijze zal het kind goed in staat zijn om te communiceren met de familie van beide kanten.

Het is ook goed mogelijk dat u verliefd kunt worden op iemand uit een andere cultuur omdat deze cultuur u zo aanspreekt, dan zult u ook eerder bereidt zijn om uzelf aan te passen aan de andere cultuur. Daarnaast kan het zo zijn dat u aangetrokken bent door de lichamelijke kenmerken van een andere cultuur. Sommige mensen vallen bijvoorbeeld op een Aziatisch uiterlijk terwijl sommige Aziatische mensen juist op een westers uiterlijk vallen. Liefde is in staat om alle culturen bij elkaar brengen maar het kan een extra uitdaging opleveren. Denkt u maar aan de volgende Latijnse uitspraak: “Amor vincit omnia” (Liefde overwint alles).

Een stukje historie van de multiculturele samenleving

Historisch gezien zijn er door de eeuwen altijd al buitenlanders geweest die naar Nederland trokken, vaak vanwege godsdienstige of politieke redenen. Door de vele oorlogen, hongersnoden en de vaak onduidelijk grenzen kwam binnen Europa verhuizingen naar andere landen regelmatig voor. Veel mensen kozen toen ook al voor Nederland omdat wij historisch bekend stonden om een tolerante houding die ook wel uit eigenbelang voortkwam. Nederland was ook een handelsvolk dat wist dat men andere bevolkingsgroepen goed kon gebruiken.

Een goed voorbeeld is de komst van de joden in de geldhandel want bij hen kon men geld lenen. In 1585 viel de Antwerpen in handen van de hertog van Parma waardoor veel mensen van Antwerpen naar Amsterdam vluchtten waarbij ze veel handelsrelaties meenamen. Ook vluchtten er veel hugenoten uit Frankrijk naar de Nederlanden waarbij het voordeel voor Nederland de zijde, fluweelweverijen en hoedenmakerijen waren. De 17e en 18e eeuw kwamen er veel joden uit Portugal en uit Midden en Oost Europa naar Nederland en in de 19e eeuw komen ook nog veel Duisters naar Nederland. Begin 20e eeuw kwamen er alleen migranten naar de Limburgse mijnen.

De migratie naar Nederland na de tweede wereldoorlog werd voor een belangrijk deel een oorzaak door ons koloniaal verleden. Toen Indonesië onafhankelijk werd kwamen er Indische Nederlanders en Molukkers naar Nederland en vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname kwamen veel Surinamers naar Nederland. Ook de Nederlandse Antillen en Aruba zijn Nederlandse koloniën geweest, veel Antillianen komen naar Nederland om te studeren of te werken waarna ze hier ook bleven wonen op zoek naar en een beter leven.

In de jaren ’60 en ’70 kwamen er veel arbeidsmigranten (gastarbeiders) naar Nederland, deze kwamen vooral uit Marokko en Turkije. Nederland werd steeds welvarender en in Nederland waren niet genoeg mensen om al het werk te doen. Vooral voor laaggeschoold werk waren arbeiders nodig en die werden gezocht in de landen rondom de Middellandse zee waar toen veel werkloosheid was. Velen keerden niet terug naar hun eigen land, ze waren gewend geraakt aan het leven hier en in hun geboorteland was weinig welvaart en werk. Deze gastarbeiders haalden ook hun vrouw en kinderen naar Nederland in het kader van gezinshereniging was dit ook mogelijk.

Na de olie crisis en de daarop volgende economische crisis nam de migratie af, nu komen er bijna alleen nog maar vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland. Deze kunnen hier toegelaten worden op grond van godsdienstige of politieke redenen, op grond van ras, of een bepaalde sociale groep, of vluchten voor oorlogsgevaar. Zo kwamen er bijvoorbeeld in de jaren ’90 veel vluchtelingen uit Joegoslavië naar Nederland en nu veel mensen uit verschillende (voormalige) oorlogsgebieden maar ook economische vluchtelingen die hier een beter bestaan zoeken.

Halal voedsel

Soms is er weer eens ophef omdat men in openbare gelegenheden of openbare evenementen rekening wil houden met de moslims medelanders die speciale voedseleisen kennen. Vaak is dan het argument dat “wij” rekening moeten houden met “hun” en voor veel oorspronkelijk Nederlanders is dit tegen het zere been. Zo was ik zelf getuige van een open dag van een peuterspeelzaal waarbij aangegeven werd dat er rekening gehouden werd met een aantal ouders door halal hapjes te serveren. Er waren een paar mensen die hier moeilijk over deden en vonden dat “we” ons weer moesten aanpasten aan de buitenlanders. Vaak ontstaat dit soort oordelen uit onwetendheid, men denkt bij halal alleen aan de term ritueel slachten en dat staat helaas in een slecht daglicht.

Maar halal is een kwaliteitsnorm die hoger is dan de meeste van onze kwaliteitsnormen. Het gaat over de hele keten van bereiding van voedsel met hoge hygiëne normen en ook om hoge kwaliteit en dieren die een goed leven hebben gehad. Ik ben zelf vegetariër maar wanneer ik onze zogenaamde beschaafde slachtmethodes en vleesverwerking methodes zie dan denk ik dat de rituele slachtmethode in sommige opzichten minder erg is voor het dier dan onze moderne slachtmethodes. Eigenlijk is het dus zo dat mensen die tegen halal hapjes zijn zeggen dat ze liever hapjes van een mindere kwaliteit hebben die daarnaast ook nog vanuit een hoop dierenleed geproduceerd zijn. Om dit een beetje duidelijker te maken zal ik proberen wat informatie die ik over halal voedsel gevonden heb te delen.

Halal voedsel is dat voedsel wat Allah en de Profeet Mohammed hebben toegestaan om als voeding te consumeren. De Islam is ontstaan in veelal erg warme landen waar voedsel snel kan bederven. De Islam schrijft voor dat enkel halal (wettige of reine) voeding mag worden gegeten. Onder wettige of reine voeding wordt verstaan: plantaardige producten (honing, groenten, fruit, peulvruchten, noten en granen), zuivelproducten (kaas en melk etc.) en vlees (koeien, schapen, geiten, kippen etc.) maar alleen als de dieren in goed welzijn geleefd hebben en volgens islamitische methode geslacht zijn. Haram is datgene eten wat God en de Profeet Mohammed verboden hebben, zoals: varkensvlees, bloed, vleesetende dieren (carnivoren), lichamen van dode dieren, alcohol en vlees dat niet halal geslacht is.

Volgens de islamitische zienswijze is alles wat halal is goed voor mens, dier, milieu en maatschappij en het tegenovergestelde geldt uiteraard voor alles wat haram is. De kwalificatie “halal” is dus niet beperkt tot voeding of vlees en heeft niet primair te maken met hygiëne, hoewel dit wel één van de voorwaarden is van halal. Halal is dus ook een voedingsleer met duidelijke voorschriften en richtlijnen waaraan moslims zich dienen te houden. Deze normen zijn in de meeste gevallen hoger dan de meeste westerse normen en wanneer men dus tegen halal voedsel is dan wil men eigenlijk mindere kwaliteit. Het enige argument wat men dan nog tegen halal vlees kan hebben is de slachtmethode.

Maar is de islamitische methode voor slachten dan zo erg? Het slachten moet op een speciale manier gebeuren. Ten eerste moet de slager een moslim zijn en zich bekwaamd hebben in het slagersvak. De slachtplaats moet schoon zijn en het slachtdier moet comfort hebben, dus het mag geen messen zien of andere geslachte dieren. Het dier moet met de kop in de richting van Mekka gezet worden en tijdens het slachten spreekt de slager in het Arabisch de volgende betekenis van woorden uit: in naam van Allah (God), Allah is Groot. Hierna zal in één haal de halsslagader en de luchtpijp en de zenuwbanen van het dier doorgesneden worden waardoor het dier onmiddellijk het bewustzijn verliest en direct dood is. Er moet zo min mogelijk dierenleed zijn. Vervolgens moet al het bloed uit het dier er uit wat gebeurd door het hart dat uit reflex nog even werkt ondanks dat het dier al hersendood is. Pas nadat al het bloed eruit is, kan het vlees verder verwerkt worden want bloed is namelijk onrein.

In de onze vleesverwerkend industrie hebben dieren een kort en heel slecht leven, ze worden onder veel stress geslacht waarbij ze dan wel (zogenaamd) verdoofd worden. Koeien schieten we een pen door de kop en kippen en varkens elektrocuteren we waarbij kippen levend op de kop aan een lopende band hangen en getuige zijn van de dood van alle kippen voor hen. Wanneer de kip wat tegenspartelt gaat het onverdoofd de snijmachines in. De vleesschandalen in onze vleesindustrie zijn de laatste jaren schering en inslag, waarbij er zeer veel dierenleed is. Wanneer een dier een goed leven gehad heeft, op een respectvolle en comfortabele wijze naar de slachtplaats gebracht wordt en dan binnen drie seconden (het dier is hersendood als de hersenen drie seconden geen zuurstofrijk bloed gehad heeft) dood is, dan denk ik dat onze slachtmethodes minder prettig zijn voor het dier dan de islamitische methode. Bovendien hebben onze slachtdieren een veel minder goed leven gehad en is de kwaliteit van het vlees dus ook minder. Het verbaast me dan ook dat de echte vleesliefhebber niet vlucht naar het halal kwaliteitsvlees.

In ons land wonen momenteel ongeveer 1,5 miljoen moslims en dit zijn mensen die thuis, op hun werk, onderweg, in het ziekenhuis, de sportkantine en tijdens het uitgaan vanuit hun overtuiging kiezen voor snacks en voeding die voldoen aan de Halal voorschriften. Gelukkig zien we dit (Nederlanders blijven ook een zakelijk volk) terug in winkels, supermarkten, horecabedrijven en instellingen, want er is een groeiende markt voor bewuste halal producten. En dat is ook voor ons als oorspronkelijk Nederlander niet slecht.

Culturele antropologie en de multiculturele samenleving

Culturele antropologie dat ook wel volkenkunde, etnologie, sociale antropologie of sociaal culturele antropologie genoemd word is de wetenschap die het sociale gedrag en cultuur van volken en bevolkingsgroepen bestudeert. In de Culturele Antropologie onderzoekt men culturen van de hele wereld, zowel dichtbij en ver weg. Het onderzoekt gewoontes en denkbeelden in verschillende culturen, hoe is het ontstaan, waarom doet of denkt men dit en wat is de betekenis. Ook bekijkt men het vergelijkende perspectief, wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen culturen en hoe zijn deze te verklaren. Binnen een samenlevingen kijkt de Culturele Antropologie naar de sociale relaties van mensen op het gebied van relaties, politiek, economie, familie en religie. Onze huidige multiculturele samenleving is een grote inspiratie voor cultureel antropologen en deze kennis kan ons nader samen brengen, want prettig samenleven in een multiculturele samenleving begint met elkaar begrijpen.

Of we het willen of niet, Nederland is een multiculturele samenleving geworden en veel etnische groeperingen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij wonen en werken hier, hun kinderen gaan hier naar school en ze nemen deel aan onze samenleving. Wie zijn al die nieuwkomers, mensen met een andere culturele achtergrond en hun kinderen die hier geboren zijn met een biculturele bagage. Er zijn cultuurverschillen maar ook culturele overeenkomsten. Wij vragen de nieuwkomers om onze cultuur aan te nemen en onze cultuur te leren kennen, maar wat weten we zelf over de culturele achtergrond van onze nieuw medeburgers. Kennis verwerven en onderzoeken van elkaars achtergronden en cultuur is heel belangrijk en heel interessant, het geeft inzicht in de waarden, normen en gewoonten en het gedrag van de ander. Door meer kennis over de anderen leren we (misschien) met elkaar samen te leven en het beste van elkaar over te nemen en elkaar aan te vullen. Het begint met achtergrond kennis over de wederzijdse cultuurverschillen. Culturele Antropologie is dus een heel interessant en nuttig vakgebied.


toekomst in meervoud Nederland is een immigratieland geworden. Dit heeft nieuwe ongelijkheden veroorzaakt en bevolkingsgroepen soms tegenover elkaar gesteld, maar het heeft ook gezorgd voor nieuw talent en culturele verandering. Hoe zal dit verder gaan? ISEO-onderzoekers proberen in dit boek een antwoord te geven op deze vraag. Na een beschrijving van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen schetsen zij een beeld van de Nederlandse multi-etnische samenleving in 2015 en in 2030. Deze scenario’s kunnen de grondslag vormen van het beleid in de komende jaren. In het boek wordt tevens aandacht geschonken aan de vraag hoe Nederland zich kan ontwikkelen tot een multiculturele samenleving.
kopen knop


Meer pagina’s over cultuur

Religies in Nederland

wereldkaart Volgens de cijfers van het CBS uit 2006 is ongeveer 19% van de inwoners van Nederland van allochtone herkomst. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit niet Westerse allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Naast deze bevolkingsgroepen zijn er in Nederland nog iets meer dan een half miljoen inwoners uit andere niet Westerse landen en voor een deel gaat het hier om vluchtelingen en asielzoekers. Maar ook wonen hier mensen uit heel Europa en natuurlijk de Chinezen en mensen uit andere oriëntaalse landen. In Nederland staat het recht op vrijheid van godsdienst in artikel 6 van de Nederlandse grondwet. Het artikel luidt:

Artikel 6.

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Daarnaast is godsdienstvrijheid is een van de klassieke grondrechten en staat het in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Artikel 18.

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

In Nederland geeft 44% van de bevolking aan tot geen enkele religie te behoren, van de rest is de verdeling ongeveer al volgt:

Christendom

 • Rooms-katholieke Kerk: 4.406.000 leden
 • Protestantse Kerk in Nederland: 1.944.000 leden
 • Orthodox gereformeerde kerken: 238.000 leden
 • Bevindelijk gereformeerde kerken: 221.000 leden
 • Evangelische en pinksterkerken: 148.000 leden
 • Vrijzinnige kerken: 19.000 leden
 • Overige kerkgenootschappen: 156.000 leden

Islam

 • Turkse moslims: 428.000 leden
 • Marokkaanse moslims: 296.000 leden
 • Overige moslims: 220.000

Overige religies

 • Hindoes: 100.000-215.000 leden
 • Joden: 43.000 leden
 • Boeddhisten: 170.000 leden

Bron: Kaski, 2006.

Al sinds de Reformatie in de 16e eeuw is Nederland een land waar meerdere religies naast elkaar leven. De twee grootste religieuze stromingen sinds die tijd zijn de calvinistische protestanten en de rooms-katholieken. Protestanten en katholieken woonden hoofdzakelijk gescheiden van elkaar, de grens tussen de protestantse en katholieke gebieden liep dwars door Nederland van zuidwest naar oost. Religie is belangrijk voor het persoonlijke leven van mensen en het heeft een grote invloed zowel emotioneel, sociaal en politiek. De Islam is in Nederland momenteel de tweede godsdienst en op de wereld de snelst groeiende. Er is een enorme diversiteit binnen de Islam in veel delen van de wereld en net als de bijbel is de Koran uiteraard voor meerdere interpretaties vatbaar. Daarnaast zijn er in Nederland ook Hindoes, Joden en Boeddhisten en ook deze groepen hebben hun eigen religieuze gewoontes en feestdagen.

Mijn visie is dat geloof en staat streng gescheiden moeten blijven en dat geen van de gelovige gemeenschappen zijn wil moet kunnen opleggen aan niet gelovigen of andersdenkenden. Respect begint met de overtuiging van de ander te respecteren zonder de eigen overtuiging aan de ander op te willen leggen. Ook de streng Christelijke gemeenschap binnen Nederland is niet erg tolerant, in het verkiezingsprogramma van de SGP staat dat ze geloven dat hun waarden en normen goed zijn voor alle Nederlanders en daarmee wil men graag de eigen geloofsregels opleggen aan andersdenkenden en ongelovigen. Men zou graag zondag sport verbieden en het zwembad gesloten houden.

Zo lang een geloofsgemeenschap niet in strijd is met de Nederlandse wet mag iedereen binnen de besloten kring van de eigen gemeenschap zijn geloof betuigen zoals hij of zij zelf wil. Daarom vind ik de hoofddoekjes discussie ook totaal zinloos, dan kan men ook discussiëren over het feit dat meisjes op Christelijke scholen geen broek mogen dragen op straffe van verwijdering of dat een jongen geweigerd wordt als leerling op een school omdat zijn zus wel eens een broek draagt. Natuurlijk zijn verminkingen zoals meisjes besnijdenissen en gedwongen huwelijken en bloedwraak tegen de Nederlandse wet en mogen deze nooit vanuit religie of cultuur vergoelijkt worden. Het is aan ons om dit duidelijk te maken (in alle talen) en dit ook zwaar te bestraffen en te controleren. Hier ligt duidelijk een taak van voorlichting voor de Nederlandse staat.

Maar ook voor religie gaat op dat men met belangstelling, respect en begrip voor elkaar goed samen kan leven en zelfs gezamenlijk religieuze feesten kan vieren. Een van de grote problemen tussen gelovigen is onbegrip en gebrek aan kennis van het geloof en de gebruiken van de ander. Door van elkaar te leren kunnen we vreedzaam en in goede harmonie met elkaar samenleven en elkaars religieuze gevoelens (wederzijds) respecteren. De huidige Islam angst die door bepaalde politici ook aangewakkerd wordt komt vooral door de uitingen van een relatief kleine groep die radicale ideeën heeft en uit wil dragen. Helaas is hier het probleem dat de meeste moslims vredelievende en verstandige mensen zijn die met argwaan bekeken worden omdat een kleine groep het verknald. Ook hier moeten we verstand boven emotie zetten en bedenken dat: Er zijn meer eerlijke en betrouwbare mensen op deze wereld dan je soms zou denken, we vallen alleen minder op. (Hein Pragt) Alleen samen kunnen we deze maatschappij waarin we leven goed laten werken en kunnen we de problemen waarmee we geconfronteerd worden aan.


toekomst in meervoud Nederland is een immigratieland geworden. Dit heeft nieuwe ongelijkheden veroorzaakt en bevolkingsgroepen soms tegenover elkaar gesteld, maar het heeft ook gezorgd voor nieuw talent en culturele verandering. Hoe zal dit verder gaan? ISEO-onderzoekers proberen in dit boek een antwoord te geven op deze vraag. Na een beschrijving van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen schetsen zij een beeld van de Nederlandse multi-etnische samenleving in 2015 en in 2030. Deze scenario’s kunnen de grondslag vormen van het beleid in de komende jaren. In het boek wordt tevens aandacht geschonken aan de vraag hoe Nederland zich kan ontwikkelen tot een multiculturele samenleving.
kopen knop


Meer pagina’s over cultuur

Osho Zen Tarot

Osho Zen Tarot Op mijn boekenkast prijkt de schitterende Osho Zen Tarot kaartenset, met de meest recent getrokken kaart bovenop. Sommige mensen brengen Tarot in verband met het duistere en occulte, maar eigenlijk zijn het gewoon inzicht kaarten. De kaarten zijn prachtig qua afbeeldingen, kleur en symboliek en de teksten in het bijbehorende boekje zijn iedere keer weer geweldig om te lezen. In het boekje staat bij elke kaart zowel de traditionele uitleg als de uitleg van Osho en bij het trekken van een dagkaart kijk ik altijd hoe ik deze tekst van toepassing kan laten zijn op mijn eigen leven en de huidige situatie. Vaak geeft de tekst wat reden tot bezinning en werpt het een bijzonder licht op datgene wat mij op dat moment bezig houdt. Ik zie de kaarten dan ook als een bron van wijsheid en inzicht, deze pagina gaat over de Osho Zen Tarotkaarten set. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijk groet, Hein Pragt.

Wat zijn OSHO Zen Tarot kaarten?

Van oorsprong is de Tarot is een kaartspel van achtenzeventig kaarten, dat vanaf het midden van de vijftiende eeuw in verschillende delen van Europa werd gespeeld. Tarotkaarten worden vaak gebruikt voor waarzeggerij en andere esoterische toepassingen. Het oorspronkelijke doel van tarotkaarten was het gewone kaartspel, waarvan de eerste regels rond 1400 werden opgetekend. Pas later (vanaf de 18e en 19e eeuw.) zouden tarotkaarten in verband worden gebracht met mystiek en magie. De traditie begon in 1781, toen Antoine Court de Gébelin, een Zwitserse geestelijke en vrijmetselaar verklaarde dat de zigeuners, die de eersten waren om de kaarten voor waarzeggerij te gebruiken, afstammelingen waren van de oude Egyptenaren en als nomadisch levend volk de kaarten in Europa hadden geïntroduceerd. Of dit helemaal waar is werd later door de wetenschap sterk in twijfel getrokken. Er zijn veel varianten van de Tarotkaarten zoals de Italiaanse stijl, de Zwitserse Tarot, de Franse tarot, en de vrij gangbare Tarotkaarten sets die u tegenwoordig kunt kopen bestaan vaak uit 78 kaarten die opgedeeld kunnen worden in twee delen: de grote arcana (grotere geheimen) van 22 en de kleine Arcana (kleinere geheimen) van 56 kaarten die verdeeld zijn in vier groepen van 14 kaarten elk met een eigen kleur.

Samen vertellen deze kaarten het volledige verhaal van de spirituele reis van de mens, vanaf de eerste argeloze stap van de Dwaas tot aan het hoogtepunt in de vorm van de kaart van de voltooiing. Ik geloof zelf niet in voorspellingen van de toekomst op enige wijze dus ook niet door Tarot leggingen. Iemand die ik kende die Tarot leggingen deed zei ook dat het een methode was om door middel van de kaarten en de betekenissen de vrager in contact te brengen met dingen die zijn of haar onderbewustzijn al weet en daardoor lijkt het soms op een openbaring. Ik gebruik de OSHO zen tarotkaarten voor inzicht, soms concentreer ik me op iets wat me bezighoud en trek ik een zogenaamde dagkaart. Door de boodschap te lezen die bij de kaart hoort wordt vaak iets duidelijk gemaakt wat ik dan in verband kan brengen met mijn overdenkingen waardoor ik soms bevestiging van een inzicht krijg, maar soms ook ineens een ander inzicht krijg. Dit vind ik zelf een verfrissende wijze om aan het denken gezet te worden, de verklaring van OSHO is vaak prikkelend en kan na enige verwarring soms ineens duidelijk zijn. Daarnaast zijn het ook fantastisch mooie kaarten die een mooie plek in de kamer hebben. Meestal laat ik de getrokken dagkaart bovenop liggen om even te blijven herinneren aan de boodschap. Onder aan deze pagina heb ik een link staan waar u de OSHO Zen Taror kaarten zelf kunt bestellen!

Voorbeeld van enkele Osho tarotkaarten

OSHO the fool Van moment tot moment en bij iedere stap laat de Dwaas het verleden achter zich. Hij heeft niet meer bij zich dan zijn zuiverheid, zijn onschuld en vertrouwen, wat gesymboliseerd wordt door de witte roos in zijn hand. Het dessin van zijn vest bevat de kleuren van de vier elementen van de tarot, hetgeen erop wijst dat hij in harmonie verkeert met alles wat hem omringt. Zijn intuïtie functioneert optimaal. Op dit moment krijgt de Dwaas de steun van het universum om deze sprong in het onbekende te doen. Er wachten hem avonturen in de stroom van het leven. De kaart wijst erop dat je geen misstap kunt doen zolang je vertrouwt op je intuïtie van dit moment, op je gevoel dat alles ‘goed is’. Je gedrag lijkt anderen misschien ‘dwaas’, of jezelf ook, als je probeert het met je rationele verstand te analyseren. Maar de Dwaas staat bij ‘nul’, het nummerloze nummer, waar vertrouwen en onschuld de weg wijzen, niet skepsis en vroegere ervaringen.

Een dwaas is iemand die altijd vertrouwt; een dwaas is iemand die ondanks al zijn ervaringen vertrouwen blijft hebben. Je bedriegt hem en hij vertrouwt je, en je bedriegt hem nog eens, en hij vertrouwt je, en je bedriegt hem weer en hij vertrouwt je nog steeds. Dan zul jij zeggen dat hij een dwaas is, dat hij niets leert. Zijn vertrouwen is enorm; zijn vertrouwen is zo zuiver dat niemand het kan aantasten. Wees een dwaas in de taoïstische zin, in de zin van zen. Probeer geen muur van kennis om je heen op te trekken. Welke ervaring je ook overkomt, laat het gebeuren en laat het steeds weer los. Zuiver je geest voortdurend; sterf steeds opnieuw aan het verleden om in het heden te kunnen blijven, hier-nu, als een pasgeborene, als een baby. In het begin is dat heel lastig, de wereld gaat misbruik van je maken… laat ze. Het zijn arme stumpers. Ook al word je misleid en bedrogen en beroofd, laat het gebeuren, want wat werkelijk van jou is kan je niet ontstolen worden, wat werkelijk van jou is kan niemand van je roven. En elke keer dat je je niet laat aantasten door de situatie, zorgt die gelegenheid voor een innerlijke integratie. Je ziel zal zich meer uitkristalliseren.

OSHO the fool De innerlijke stem spreekt niet in woorden, maar in de woordloze taal van het hart. Ze is als een orakel dat alleen de waarheid spreekt. Als ze een gezicht had, zou dat lijken op het gezicht midden op deze kaart–alert, waakzaam en in staat zowel de duisternis als het licht te accepteren, wat gesymboliseerd wordt door de twee handen die het kristal vasthouden. Het kristal zelf staat voor de helderheid die ontstaat als alle dualiteiten zijn getranscendeerd. De innerlijke stem kan ook speels zijn, want ze duikt diep in de emoties en als ze weer bovenkomt stijgt ze hoog op, als twee dolfijnen die dansen in het water des levens. Via haar kroon in de vorm van de wassende maan staat ze in verbinding met de kosmos en de aarde, zoals te zien is aan de groene bladeren op de kimono van de vrouw. Er zijn momenten in ons leven dat we heen en weer getrokken worden door te veel stemmen. Onze verwarring in zo’n situatie dient juist om ons eraan te herinneren dat we de stilte en het centrum in ons moeten opzoeken. Alleen dan zijn we in staat onze waarheid te horen.

Als je je waarheid binnen in jezelf gevonden hebt, hoef je in dit hele bestaan nergens meer naar te zoeken. De waarheid functioneert via jou. Als jij je ogen opendoet, is het de waarheid die haar ogen opent. Als jij je ogen dichtdoet, is het de waarheid die haar ogen sluit. Dit is een fantastische meditatie. Als je de methode eenmaal begrijpt, hoef je verder niets te doen; alles wat je doet wordt door de waarheid gedaan. Als je loopt is dat de waarheid; als je slaapt rust de waarheid; als je praat spreekt de waarheid; als je stil bent is het de waarheid die zwijgt. Dit is een van de eenvoudigste meditatietechnieken. Heel langzaam komt alles door deze simpele formule tot rust en dan is er geen techniek meer nodig. Als je genezen bent gooi je de meditatie weg, dan gooi je het medicijn weg. Dan leef je als de waarheid, springlevend, stralend, tevreden, gelukzalig, je bent zelf een lied geworden. Je hele leven wordt een gebed zonder woorden, of beter gezegd, een devotie, een gratie, een schoonheid die niet van onze alledaagse wereld is, een lichtstraal uit het oneindige die doordringt tot de duisternis van onze wereld.


osho zen tarot kaarten Osho Zen Tarot – Het Transcendentale Zenspel – Als het leven ons met zorgen, onzekerheden en vragen vult, zoeken we naar een bron van inspiratie. We vragen: Wat zal er in de toekomst gebeuren? We willen meer weten over het verleden en de toekomst. Dat is de manier waarop de traditionele tarot vaak wordt gebruikt.
kopen knop


Meer pagina’s over cultuur

Verhaal Amor en Psyche

Zeus Ik ben zelf nogal gek op verhalen uit de Romeinse en Griekse mythologie, het zijn vaak bijzondere verhalen met een diepere onderliggende boodschap die ook in de tegenwoordige tijd soms nog van toepassing zijn. Niets menselijks was de oude goden vreemd en in zeker opzicht was de Romeinse en Griekse mythologie te vergelijken met de hedendaagse soap series, het ging over liefde, list en bedrog, overspel en macht. Wie kent Amor niet als god van de liefde, ook in deze tijd spreken we nog over Amor. Dit is het oorspronkelijke verhaal van Amor en Psyche. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet Hein Pragt.

Het verhaal over Amor en Psyche

Amor En PsycheDe koning van een groot land had drie hele mooie dochters en de jongste, Psyche, was zo mooi dat er in het hele land over werd gesproken. Van heinde en verre kwamen mensen naar het paleis om een glimp op te vangen van het mooie prinsesje en velen vonden haar zelfs mooier dan de Aphrodite, de godin van de liefde. De mensen aanbaden het prinsesje en brachten bloemen offers en verwaarloosden de altaren van Aphrodites.

Voor het meisje was deze goddelijke verering helemaal niet leuk, want niemand vond haar meer een gewoon kind en geen een enkele man durfde haar om haar hand te vragen. Toen haar beide zusters getrouwd waren, begon ze zich steeds meer eenzaam en ongelukkig te voelen. Ook haar ouders wisten niet meer hoe ze hun dochter aan de man konden brengen, en gingen naar het Orakel van Aphrodite voor raad.

Aphrodite was zo jaloers geworden op Psyche dat zij het Orakel liet bevelen om Psyche naar een eenzame plaats in het gebergte te brengen, vanwaar de goden haar een echtgenoot zouden brengen. Tegelijkertijd gaf Aphrodite haar zoon Eros de opdracht om Psyche verliefd te laten worden op de meest afzichtelijk man die er op aarde rondliep.

Diep bedroefd gehoorzaamden de ouders van Psyche en deden wat hen werd opgedragen door het Orakel. De bruiloftsstoet die Psyche naar het gebergte begeleidde leek meer op een begrafenisstoet, want iedereen was treurig dat dit moest gebeuren maar Psyche berustte in haar lot. Nadat zij helemaal alleen achtergelaten was in de bergen, kwam Eros om zijn opdracht uit te voeren. Toen hij het beeldschone prinsesje zag raakte hij zo in de war, dat hij zichzelf verwondde met één van zijn eigen pijlen.

De liefdesgod Eros werd op slag verliefd op het meisje, hij liet de bange Psyche door de westenwind dragen naar een vallei, in een paradijs van bloemen en planten. Een grot werd haar woning en haar bed was gemaakt van het zachtste mos die je maar kon bedenken. Nimfen kwamen haar dagelijks verzorgen en ze werd vrienden met de dieren van het bos. Langzaam maar zeker verdween Psyches angst.

Als het nacht was, kwam Eros bij haar op bezoek en als Psyche het ruisen van zijn vleugels hoorde, dan was het net alsof de hemel voor haar opende. Psyche werd ook verliefd op Eros! Ze leefde in een roze droom… elke nacht kwam Eros en vlijde zich tegen haar aan en elke morgen voor het licht van het ochtendgloren hem aan haar kon tonen verdween haar mysterieuze geliefde weer.

Psyche vroeg zich af wie hij was, maar elke keer weer als zij het hem vroeg, kreeg zij geen antwoord. Ze mocht van Eros niet weten wie hij was en ze mocht hem nooit zien. Als ze Eros ooit zou zien, dan zou hij voor altijd bij haar wegblijven. Een lange tijd was Psyche gelukkig maar op een gegeven moment ging ze toch haar familie missen. Op een nacht smeekte ze hem om haar zusters eens bij haar te brengen. Dit vond Eros geen goed idee want dan zouden haar zusters zien dat Psyche verliefd was geworden en haar allemaal vragen stellen hierover.

Na veel aandringen van Psyche liet Eros zich toch door haar overhalen en zo kwam het dat de zusters van Psyche naar het gebergte kwamen om haar te bezoeken. En wat Eros vreesde gebeurde. De zusters haalde Psyche over om ’s nachts een olielampje bij haar zijde te houden om Eros te kunnen zien. Toen Eros weer kwam en na hun liefdesspel naast haar in slaap viel, stak Psyche het olielampje aan en zag Eros! Zij schrok zo van zijn goddelijke schoonheid dat het olielampje dat ze vasthield trilde, en er een druppel gloeiende olie op Eros schouder viel. Met een gil van pijn werd hij wakker en verliet Psyche. Wanhopig zocht Psyche hem overal, maar kon hem niet vinden, zodat ze uiteindelijk Aphrodite om hulp vroeg. Aphrodite was de ongehoorzaamheid van Eros niet vergeten en was Psyche helemaal niet goed gezind. Dus gaf ze Psyche 3 onmogelijke opdrachten om uit te voeren als boetedoening.

Maar op Eros bevel hielpen de planten en dieren haar, ze moest een hoop zaden en graankorrels op soort uitzoeken, dit deden de mieren voor haar. Ze moest vlokken uit de gouden vacht van kwaadaardige schapen halen, maar het riet wees haar aan welke boomtakken de vlokken tegen de avond waren blijven hangen, zodat zie die zonder gevaar kon pakken. Ze moest water scheppen uit een waterval van de onderwereld rivier de Styx die bewaakt werd door kwade demonen, de adelaar van Zeus zelf hielp haar door het water in een kruikje op te scheppen.

Aphrodite had door dat Psyche was geholpen, want dit waren geen opdrachten die een sterveling kon volbrengen. Ondertussen was Eros, die het Psyche inmiddels al had vergeven voor wat ze had gedaan, naar Zeus gegaan en hem gesmeekt om Aphrodite gunstig te stemmen tegenover Psyche. Vertederd door het oprechte verdriet van de verliefde Eros gaf hij aan Psyche de goden nectar te drinken zodat zij onsterfelijk werd. Zeus stelde Aphrodite gerust door haar te vertellen dat haar macht onaantastbaar was, en zij legde zich erbij neer en Psyche verkeerde voortaan onder de goden.


Mythos Stephen Fry Wanneer u zich eens wilt verdiepen in de Griekse mythologie, dan is dit boek zeker aan te raden. Losbandigheid, lust en liefde, moord en doodslag, triomfen en tragedies; de Griekse mythen en sagen zijn wilder en woester dan het leven zelf. Deze verhalen bieden alles wat een lezer zich kan wensen. De oude Grieken inspireerden onder anderen Shakespeare, Michelangelo, James Joyce en Walt Disney. In de handen van Stephen Fry komen de verhalen opnieuw tot leven. We worden verliefd op Zeus, we aanschouwen de geboorte van Athena, we zien hoe Kronos en Gaia wraak nemen op Ouranos, we huilen met koning Midas en we jagen met de even beeldschone als meedogenloze Artemis. Stephen Fry haalt deze verhalen op uit de oudheid en geeft ze hun welverdiende plek in onze moderne tijd.
kopen knop


Meer pagina’s over cultuur