Defensieve projectie

verdediging, naar de ander wijzen

Heeft u zich wel een afgevraagd waarom u zich soms ergert aan bepaalde karakter eigenschappen van andere mensen, terwijl vrienden en kennissen u dan er even subtiel op wijzen dat u ook dezelfde karaktereigenschap bezit. U kunt dan heftig gaan ontkennen maar diep in uw hart weet u wel dat u dezelfde negatieve eigenschap of karaktertrek ook heeft. Waarom ergert u zich dan zo aan deze karaktereigenschap bij een ander, zou begrip en acceptatie niet eerder op zijn zijn? Op deze pagina probeer ik uit te leggen wat defensieve projectie is en hoe het werkt. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is defensieve projectie?

De betekenis van de term projectie is dat een oude situatie zoals ervaringen, gevoelens en patronen, meestal onbewust op een actuele situatie of gebeurtenis geprojecteerd wordt. U draagt dus beelden en emoties van de ene situatie over op een andere situatie. Het kan ook zijn dat onbewuste beelden en emoties uit de eigen innerlijke bagage worden geprojecteerd op een situatie of een andere persoon. Er zijn positieve en negatieve projecties, de positieve projectie ontstaat op grond van prettige emoties zoals: veiligheid, zorg, aandacht, bewondering, blijdschap en negatieve projectie ontstaat op grond van minder prettige emoties zoals: afwijzing, vernedering, angst, eenzaamheid, woede.

Ook anderen de schuld geven van dingen die u zelf ook doet wordt in de psychologie projectie genoemd. Denk daarbij aan het gezegde van wel de splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog. Projectie is een verdediging van onze geest om de eigen onvolkomenheden, angsten of negatieve karaktereigenschappen niet te hoeven erkennen en de negatieve gevolgen hiervan niet te hoeven voelen. Ook komt het vaak voor dat men de eigen fouten aan de anderen toeschrijft, deze fouten absoluut niet zelf inziet en daardoor zichzelf in de slachtofferrol drukt. Men projecteert net als een filmprojector de eigen onvolkomenheden, angsten of negatieve karaktereigenschappen op mensen in de omgeving en kent anderen deze eigenschappen toe terwijl de persoon die projecteert deze eigenschappen zelf ook in meer of mindere mate heeft. Het lijkt sterk op een vorm van zelfontkenning.

Ook zijn er veel mensen die heel snel in de verdediging gaan wanneer iemand ze attent maakt op een onvolkomenheid en dan de tegen beschuldiging uiten dat de ander hetzelfde doet. Nog erger is het wanneer deze persoon ontkent dat hij of zij deze onvolkomenheid heeft en deze onvolkomenheid volledig gaat toekennen aan de ander. Een andere vorm van projectie is wanneer men de eigen behoeftes en onzekerheden verwijt aan de partner. Het verwijt is dan een vorm van projectie waarbij de persoon die het verwijt uit zelf een negatieve eigenschp heeft die hij of zij zelf niet oplost maar deze toeschrijft aan de partner. Ook kunnen mensen vorige ervaringen of ervaringen uit hun jeugd projecteren op hun huidige partner waarbij dan bijvoorbeeld een slechte eigenschap van de moeder of vader op de partner geprojecteerd kan worden.

Hoe om te gaan met projectie?

Mijn ervaring is dat mijn reactie tegen iemand die projecteert is dat ik probeer kort en bondig zonder teveel in discussie te gaan welles / nietes situaties probeer te voorkomen en dan aangeef dat ik misschien die eigenschap of karaktertrek ook heb maar dat de ander eens goed en eerlijk moet nadenken over zijn eigen persoonlijkheid. Einde discussie, en dan iemand maar eens rustig na laten denken. Wanneer u zichzelf op projectie betrapt is een moment van eerlijke zelfreflectie nodig en daarbij de moed om de eigen minder leuke karaktereigenschappen eerlijk onder ogen te zien en er een weg in te vinden om er mee om te kunnen gaan. Denk er dan aan dat u de wereld om u heen waarschijnlijk niet kunt veranderen maar de wijze waarmee u hiermee omgaat en hier op reageert altijd kunt veranderen.


Boeken over defensieve projectie

Het projectie mechanisme in de praktijk - Projectie verandert de wereld in het onbekende gezicht van onszelf is een kernachtige uitspraak in de Jungiaanse psychologie. Wat zit er achter onze emoties? Wat vertellen emoties, heftige reacties en de drang tot handelen eigenlijk over onszelf? Zien we wel wat we zien, of is de wereld anders dan we denken? In dit boek legt Karen stap voor stap op de haar bekende heldere wijze het projectiemechanisme uit en geeft tal van practische aanwijzingen, oefeningen en inzichten om er creatief mee aan de slag te gaan. Helder, praktisch, veelzijdig en een echte eye-opener! Het projectiemechanisme is een mechanisme in onze psyche waardoor we inhouden die sluimeren in ons eigen onbewuste herkennen in de buitenwereld. Die wordt dan als het ware het projectiescherm waarop we onze innerlijke, onbewuste beelden projecteren. We zien in andere mensen, instellingen, objecten, etc, daardoor kenmerken die vaak veel minder met deze mensen en zaken te maken hebben dan we menen, en juist veel meer met onszelf. Door inzicht te krijgen in dit mechanisme gaat er een wereld voor je open: zowel binnen- als buitenwereld worden helderder. Je gaat leren zien van waaruit projecties komen en welke inhouden uit je onbewuste zich kenbaar willen maken. Dat heeft tot gevolg dat de buitenwereld veel minder als projectiescherm gaat dienen, waardoor je zuiverder gaat waarnemen, soepeler gaat leven en veel evenwichter wordt in al je relaties, van liefde tot werk.
kopen knop


Overdracht en tegenoverdracht - een therapeutisch fenomeen vertaald naar alledaagse psychosociale begeleiding. In dit boek worden de begrippen overdracht en tegenoverdracht, oorspronkelijk ontwikkeld door Freud, vertaald naar het alledaagse leven en naar de beroepspraktijk van begeleiders van cliïënten. Onder overdracht wordt verstaan het onbewust overdragen van oude gevoelens naar elkaar en in het bijzonder van de cliënt op de autoriteit, hulpverlener of begeleider. Tegenoverdracht is het onbewust overdragen van oude gevoelens van de autoriteit, hulpverlener of begeleider op de cliënt. Bij overdracht en tegenoverdracht wordt onbewust een gevoel van verwachting van hoe de ander naar jou kijkt geprojecteerd, wat effect heeft op jouw ervaring van die ander. De kans bestaat dat je daarmee naast de werkelijkheid zit. Hier ligt dus een potentiële bron van miscommunicatie: het zou een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de communicatie en op het professionele begeleidingsproces. In dit boek worden eerst de begrippen uitgewerkt vanuit verschillende theoretische benaderingen zoals de psychoanalytische benadering en de transactionele analyse. Daarna volgen enkele hoofdstukken die de vertaalslag maken naar de beroepspraktijk en mogelijk herkenbaar zijn voor hulpverleners en begeleiders. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin aandacht wordt besteed aan het professioneel omgaan met overdracht en tegenoverdracht in de praktijk. In deze zesde druk zijn in achterin het boek, per hoofdstuk, verdiepingsvragen en praktijkvoorbeelden met vragen opgenomen. Het boek kan worden gebruikt in onderwijsinstellingen die opleiden tot beroepen binnen welzijn en gezondheidszorg. Het boek kan een bijdrage leveren aan de professionele vaardigheden van leerkrachten, trainers, coaches, persoonlijk begeleiders en medewerkers binnen de psychosociale hulpverlening. Fee van Delft was jarenlang werkzaam als docente psychologie op de deeltijdopleiding (BBL) Maatschappelijke Zorg van het MBO college West, Zorg & Welzijn, van het ROC van Amsterdam.
kopen knop


Last update: 22-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).