Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

gelijke rechten voor mannen en vrouwenIn de huidige westerse wereld zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig en streven we naar gelijke rechten, zelfstandigheid en eerlijke maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dit betekent ook dat groepen mensen dezelfde rechten krijgen als andere groepen mensen en voor vrouwen betekent dit dat de vrouwen dezelfde rechten als mannen hebben. Helaas is het nog steeds zo dat vrouwen gemiddeld 7% minder verdienen dan mannelijke werknemers met het zelfde soort werk en ervaringen. Ook in Nederland hebben we in de praktijk nog wel een weg te gaan, maar bij wet is het wel goed geregeld. In Nederland mag men geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, dat staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek en is verder nog uitgebreid geregeld in de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen.

Uit een blog van Hein Pragt.

Zorgtaken eerlijk verdelen!

(C) 2010 Hein Pragt (Blog)

Vandaag loop ik me weer op te winden om iets wat ik gelezen heb, mensen die ik mee maak en die ik in het verleden heb meegemaakt. Ik ben een grote voorstander voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en dat is misschien raar om te zeggen als man maar ik geloof echt in een gelijkwaardige rol voor mannen en vrouwen en ik heb een heilig geloof in de zorgtaken eerlijk delen. Het artikel dat me vanmorgen in het verkeerde keelgat schoot was een artikel van een dame die propagandeerde dat vrouwen niet thuis voor de kinderen moesten zorgen omdat dit zonde van de opleiding was, slecht voor de carrière en dat ze als ze na een paar jaar weer fulltime wilden werken ze een achterstand hadden die ze op kon breken. Tot dan ging het nog wel, maar toen begon ze te verkondigen dat kinderen 5 dagen per week bij de opvang hebben helemaal niet erg was en dat "iedereen wel een pleister kon plakken" en dat het zonde was dat daar het hoogopgeleid potentieel aan besteed werd. Toen kwam er bijna stoom uit mijn oren, als ik hoor dat zorgtaken gedegradeerd worden tot pleisters plakken dan onderschat deze dame de rol van verzorger en opvoeder schromelijk.

Ik denk dat verzorgen en opvoeden een zeer belangrijke en verantwoordelijk taak is en ik kan me dan ook zeer ergeren aan moderne carrière yuppen die hier zo neerbuigend over doen. Bah. Dan een kind 5 dagen per week op de opvang dumpen, zitten leuren als het een keer een dag ziek is, ruzie maken wie er een dag vrij neemt als het kind ziek is of een dag niet naar school of de opvang kan, ik heb het allemaal gezien hoor. Vrouwen en mannen die 's morgenvroeg op het schoolplein ongeveer iedereen aanklampen om hun kinderen mee te nemen want ze hebben een belangrijke vergadering en de oppas is ziek. Het maakt ze niet uit met wie het kind meegaat als zij maar kunnen werken. Dit is bijna kindermishandeling in mijn ogen.

Dan ze zogenaamde kwaliteitstijd, het argument om het schuldgevoel iets te verzachten, ja de hele dag heb je geen tijd voor je kind en als het 's avonds moe is dan mag het een uurtje aandacht als het die ouders uitkomt, niet als het kind het nodig heeft, want dan zijn ze er niet. Als het kind verdrietig uit school komt moet het maar een paar uur wachten tot papa of mama even tijd heeft. En in dat uur moet het ook gezellig zijn en is er geen tijd om op te voeden of een keer straf te geven want dat zou het kwaliteits uurtje bederven.

Opvoeden en verzorgen kost iets meer dan een uurtje per dag, en als je dat er niet voor over hebt moet je niet aan kinderen beginnen. Soms denk ik dat die mensen die kinderen hebben voor de sier om er mee te pronken als het hun zelf uitkomt maar dat ze het verzorgen en opvoeden liever overlaten aan betaalde krachten. Dan zijn er die stellen die beiden voor hun carrière 5 dagen in de week werken en als ze op vakantie gaan de kinderen bij opa en oma dumpen want ze hebben een jaar lang hard gewerkt en hebben dus een rustige vakantie verdiend. Ik erger me rot aan mensen met deze instelling en ik zie het echt als een vorm van kindermishandeling, en daar blijf ik bij. Als je geen verantwoordelijkheid voor kinderen wilt nemen en iets in je leven wilt inleveren voor je eigen vlees en bloed dan moet je niet aan kinderen beginnen, Punt.

Wat dan wel? We moeten in Nederland gewoon zorgen dat zorgtaken en werk beter te combineren zijn, zorg voor meer deeltijd werk, zorg dat meer werk thuis mogelijk is. Zorg er voor dat in het bedrijfsleven er meer waardering komt voor mensen die werk en zorg combineren en dat je niet als een paria word bekeken als je om ouderschapsverlof komt vragen. Ik ben van mening dat als je kinderen krijgt dat je dan beiden een deel van de zorgtaken en het huishouden op je neemt en dat je beiden een paar uur werken kunt inleveren. Financieel zou je daar al rekening mee kunnen houden en met twee deeltijdbanen kun je nog prima luxe leven. Daar zou men zich op moeten richten, niet iedereen weer met twee fulltime banen en de kinderen in de opvang of bij een oppas.

Een beetje opvang is niet erg, maar kinderen hebben aandacht en zorg van hun ouders nodig, en dat is met geld niet te koop. Laten we eens meer aandacht besteden aan echte gelijke rechten voor mannen en vrouwen in plaats van egoïstisch en zelfzuchtig carrière gedrag waarbij we gewoon iedereen aanpraten dat je 40 uur moet werken om nog enigszins een carrière te hebben en dat je jezelf niet schuldig hoeft te voelen als je kinderen verwaarloosd en dat voor je kinderen zorgen dom werk is. Dit heeft niets meer met gelijke rechten voor mannen en vrouwen te maken. Ik denk dat vooral het neerkijken op zorg voor de kinderen me het meeste stoort. Bah!

Ouderschapsverlof

(C) 2010 Hein Pragt

Een regeling waar zowel de vader als de moeder gebruik van kan maken om een gedeelte van de zorg van het kind (of de kinderen) op zich te kunnen nemen is het ouderschapsverlof. Wanneer u werkzaam bent als ambtenaar is dit bijvoorbeeld zelfs goedkoper dan het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang. U kunt een beperkte tijd minder gaan werken, zonder dat u gedeeltelijk ontslag hoeft te nemen, uw dienstverband blijft dus gewoon bestaan en na afloop van het verlof kunt u uw werk weer helemaal oppakken. Ouderschapsverlof is meestal een vorm van onbetaald verlof maar veel bedrijven hebben een aangepaste regeling waarbij u een gedeelte van het salaris blijft behouden. U heeft recht op ouderschapsverlof als u een kind verzorgt dat jonger is dan acht jaar, dit kan ook een adoptie-, pleeg- of stiefkind zijn. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen, ook na elkaar. Ouderschapsverlof is een wettelijk recht, uw werkgever mag het verlof niet weigeren, wel is een voorwaarde dat u minimaal een jaar in dienst moet zijn. Wanneer u kinderen heeft onder de acht jaar, kunt u het verlof aanvragen om zo meer tijd aan uw kinderen te kunnen besteden. Per kind mag u eenmaal ouderschapsverlof aanvragen. Als u van werkgever wisselt, kunt u niet nog eens voor hetzelfde kind ouderschapsverlof opnemen. Had u nog wat over bij de oude werkgever, dan mag u bij de nieuwe werkgever wel de rest opnemen.

Per kind heeft u recht op 26 maal uw wekelijkse werktijd als ouderschapsverlof, in de wet staat een standaardregeling voor het opnemen van het verlof: u mag een jaar lang de helft van uw werktijd werken. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan kunt u een jaar lang 16 uur per week gaan werken. Maar met toestemming van uw werkgever kunt u het ouderschapsverlof ook flexibel opnemen. U kunt dan het aantal uren dat geldt voor een jaar over een kortere of langere periode verdelen. Zes maanden volledig verlof bijvoorbeeld. Uw werkgever mag een verzoek om flexibele opname van het ouderschapsverlof alleen weigeren als dit grote problemen voor de bedrijfsvoering mee zou brengen. In de cao kan een uitgebreidere (gunstigere) regeling staan dan die van de wet.

U moet het ouderschapsverlof minstens twee maanden voor de datum van te voren aanvragen dit kan meestal via een formulier dat u bij de afdeling personeelszaken van uw werkgever kunt krijgen. Hierin geeft u aak aan hoe u het wilt opnemen (hoeveel uur per week, op welke dagen en hoe lang in totaal). Uw werkgever mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag hooguit om een andere verdeling van het verlof vragen. Maar u hebt altijd recht op opname van het verlof volgens de standaardregeling (gedurende 52 weken de helft van uw werktijd werken).

Boeken over mannen en vrouwen.

boekboek bestellenVrouwen-emancipatie: doorbraak of inbraak? Hoe de feministes zichzelf en andere voor de gek hielden. Hoe kan het toch dat vrouwen een achterstand hebben als vrouwen geen minderheid zijn? En is het toppunt van emancipatie werkelijk als vrouwen alles mogen wat mannen mogen? Straks ook een vrouwelijke Sinterklaas en Kerstman, met of zonder baard? Of is er dan sprake van een gebrek aan authenticiteit en creativiteit als de vrouw de man slechts plagieert en dupliceert? Het gevolg van zoveel 'emancipatiegekte' en 'genderkolder' is wel: méér scheidingen en singles, méér verwarring en stress en een samenleving die minder sociaal en beschaafd is geworden. En met méér vrouwen aan de top komt hierin geen verbetering, het tegendeel zelfs. Zou het niet beter zijn als vrouwen weer als vrouw emanciperen, met de biologische stroom mee? Méér gelijkheid kan ook niet als man en vrouw geen kloon van elkaar zijn. Evolutie is geen revolutie. Daarnaast komen mannen niet alleen van Mars, ze gáán ook naar Mars. Dat maakt wel verschil. Zo maakt de carrièrevrouw altijd gebruik van zijn vondsten, kennis en instrumenten. En als zij vooral door mannelijke hormonen beter presteert, zoals de sportvrouw die anabole steroïden gebruikt, is het 'de man in haar' die hiertoe bijdraagt. Bovendien is hij degene die de vrouw rechten en kansen geeft, niet andersom. Het is ook geen toeval dat miljoenen vrouwen wereldwijd koketteren met hun kwetsbaarheid. Dit baanbrekende boek plaatst de emancipatie in een heel ander daglicht. En toont aan dat vrouwen beter niet hun mannetje kunnen staan wanneer ze als vrouw geboren zijn. Want met een andere instelling en opstelling is er geen achterstelling meer. Man en vrouw gaan dan weer beter met elkaar om, omdat minder gelijkheid leidt tot meer gelijkwaardigheid en harmonie.


boekboek bestellenGelijke Rechten Voor Mannen En Vrouwen? Praktische taakverdeling of ouderwetse stereotypen? Carrière maken of ouder die er niet is? Evenwicht herstellen of discriminatie? Hebben mannen en vrouwen gelijke rechten? De inhoud confronteert hedendaagse vrouwen en mannen met de maatschappelijke en huiselijke positie van de vrouw (in een mannenwereld), met als doel: confrontatie en reflexie. Hiertoe wordt aan de hand van veel fotomateriaal en korte fragmenten m.b.t. actuele posities van vrouwen overal ter wereld - met name in het westen - een beeld geschapen van huidige praktische posities waarin vrouwen zich bevinden. Deze signaleringen worden geplaatst tegen een historische achtergrond: gedachtegoed, feiten, wetgeving e.d. Aldus wordt een indruk gegeven van de eeuwenlange evolutie in de vrouwenemancipatie. Dit wordt kritisch afgezet tegen de actuele positie van de vrouw, hier en elders. De inhoud beoogt hiermee een eyeopener te zijn voor, de discussie aan te zwengelen tot, en te confronteren met de nog altijd niet voltooide emancipatie van de vrouw. Zowel het beeldend materiaal als de illustratieve teksten (citaten, feiten, constateringen) zijn zodanig 'pakkend' en geven een dermate goed afgerond totaalbeeld van het vrouwenemancipatieproces en van de plaats waar de vrouw heden ten dage 'staat'.


boekboek bestellenSterke mannen, slimme vrouwen. Het spel van macht en leiderschap. Wie niet sterk is moet slim zijn. Om carrière te maken, zal je vooral egomacht moeten laten zien. Dat betekent dat je het podium moet nemen, besluitvaardig moet zijn, resultaten zichtbaar moet kunnen maken en jezelf weet te profileren. Wie dit alles doet, wordt gezien in organisaties. En de status die daarmee gepaard gaat, wordt gewaardeerd. Egomacht, ofwel macht door prestaties, is echter slechts één vorm van macht. Sterke mannen, slimme vrouwen laat zien dat er vijf vormen van macht zijn die binnen organisaties kunnen worden toegepast. Naast macht door prestaties komen ook macht door hulp vragen, macht door bondgenootschap, macht door reflectie en macht door dienend leiderschap aan bod. En elke vorm van macht kent zijn eigen waarde, mits organisaties en medewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden en de wenselijkheid van deze machtsvormen. In de beststeller Stratego voor vrouwen (2007) ging het om de ongeschreven regels van het spel die je moet kennen om carrière te maken, de regels van het spel zoals die op dit moment in organisaties gelden. Sterke mannen, slimme vrouwen gaat over het zichtbaar maken van verschillende machtsvormen die in organisaties een rol spelen. De auteurs pleiten ervoor dat organisaties hun focus verbreden. Naast de kwaliteiten die horen bij egomacht, moeten organisaties ook andere kwaliteiten gaan waarderen: openstaan voor ideeën van anderen, het bieden van vertrouwen en het aangaan van verbindingen. Deze eigenschappen zijn onmisbaar als het gaat om het vormgeven van een cultuur van inclusiveness (het bewust inzetten van masculiene en feminiene kwaliteiten) en leiderschap dat aansluit bij het nieuwe werken. De auteurs putten uit wetenschappelijke literatuur en combineren deze kennis met hun eigen ervaringen uit de bedrijfspraktijk. Zij bieden zodoende een verfrissende kijk op macht en leiderschap.

Last update: 17-09-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).