Liefde en huwelijk

Voor de meeste mensen is de huwelijksdag één van de meeste speciale momenten in het leven en veel bruidsparen proberen er ook een hele speciale dag van te maken. Het huwelijk is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw of twee mannen of twee vrouwen. Deze pagina gaat over alle aspecten van het huwelijk. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Een pagina over het huwelijk

trouwringenWanneer we de geschiedenis nalezen over het huwelijk dan zien we dat het huwelijk in eerste instantie een zaak van families was die bezit zeker wilden stellen of bezittingen wilden samenvoegen. Arme mensen gingen gewoon met een kleine ceremonie of traditie samenwonen en hadden de status man en vrouw. Bij de oude Germanen moest de vrouw op de trouwdag zo snel mogelijk van het ouderlijk huis naar haar aanstaande echtgenoot rennen om de boze geesten te ontlopen, het woord bruiloft staat dan ook oorspronkelijk voor bruidsloop. De bruid ging op weg naar haar "aardse man", in het Oud-Germaans 'gomo' wat een verklaring is voor het woord bruidegom. Een "echtgenoot" was in het Oud-Germaans een chiwa en daar komt het woord "huwelijk" dus vandaan.

Rond het jaar 700 komt het christendom ons land binnen maar in eerste instantie bemoeide de kerk zich nog niet met zaken rond huwelijk en gezin. Het huwelijk is een zaak van families en ouders van bruid en bruidegom sluiten een overeenkomst, die bezegeld wordt met een gift van land en goederen door de bruidegom aan de bruid. Er volgde een huwelijksceremonie waarbij aan het einde van het feest het nieuwe echtpaar naar het huwelijksbed begeleid werd want de eerste huwelijksnacht maakte het huwelijk erkend door beide families.

Rond 850 na Christus begint de kerk zich te bemoeien met het huwelijk. Voor de kerk waren er drie belangrijke kwesties: Ten eerste het gevaar van incest waarvan de betekenis anders was dan nu, het ging om en kring van verboden verwanten waarmee men niet mocht trouwen. Het verbod was geldig tot in de zevende generatio, een neef en nicht zijn de tweede generatio, er was dus een enorme groep van mensen die volgens kerkelijke leiders niet konden trouwen. Wat in die tijd gebeurde was dat twee mensen al gehuwd waren voor men ontdekte dat ze verre verwanten waren waarna het huwelijk door de kerk ongeldig verklaard werd. Ten tweede was er de beteugeling van seksualiteit binnen en buiten het huwelijk. Natuurlijk mocht men geen gemeenschap hebben voor het huwelijk maar er waren ook veel regels voor gehuwden. Men mocht geen gemeenschap hebben op zondagen, vastendagen, herdenkingsdagen van heiligen, als de vrouw zwanger was, zoogde of menstrueerde enz. De kerk stelde steeds meer regels om seksualiteit te beperken zowel binnen als buiten het huwelijk. Ten derde stelde de kerk een niet te ontbinden monogaam huwelijk voor en wilde de kerk de onverbrekelijkheid garanderen, hoewel dat moeilijk te handhaven was. De enige reden voor de kerk voor het ongeldig verklaren van een huwelijk, was het incest verbod maar dat bepaalde de kerk, de gelovigen konden op eigen initiatief niet scheiden.

Het duurt nog tot de twaalfde eeuw voor het kerkelijk huwelijk een plaats krijgt in de maatschappij, en in de 13e eeuw veranderde de kerk het huwelijk zelfs een van de zeven sacramenten. In de late middeleeuwen is de invloed van de kerk erg groot geworden en het huwelijk is ineens een heilige zaak. Tegen het einde van de middeleeuwen zien we steeds meer invloed van mensen buiten de kerk en steeds meer kritiek op de Roomse kerk. Ouderlijke toestemming is in die tijd nog altijd heel belangrijk, volgens Luther was een verloving zonder toestemming van ouders nietig en hij noemde hartstocht een slechte basis voor een goed huwelijk.

In het calvinistische Nederland zien we een scheiding optreden tussen kerk en overheid en dat had ook zijn invloed op het huwelijk. Mensen die wilden trouwen, moesten dat melden aan de magistraat of predikant in de woonplaats. Nadat de namen van bruid en bruidegom drie maal waren afgekondigd op het stadhuis of van de kansel, kon er een huwelijk gesloten worden voor magistraat of predikant. Maar het huwelijk werd op het stadhuis geregistreerd en zo werd het officieel. Het gewest Holland kreeg als eerste in 1580 een duidelijke huwelijkswetgeving, waarin ook de echtscheiding mogelijkheden werden vastgelegd. Wanneer alle regels eenmaal vanzelfsprekend zijn geworden, verloopt het een paar eeuwen lang vrij rustig.

De laatste eeuw is er veel veranderd, ook op maatschappelijk gebied en ook over de moraal en regels van het huwelijk. Door de zelfbewustwording van vrouwen en de anticonceptie zijn huwelijk en voortplanting niet meer vanzelfsprekend aan elkaar verbonden. Er komen bewust ongehuwde moeders en seksualiteit buiten het huwelijk wordt een door de maatschappij geaccepteerd verschijnsel. Het huwelijk neemt in waarde af en veel mensen gaan ongehuwd samenwonen. Het huwelijk wordt alleen nog voor de ambtenaar voltrokken of men gaat naar de notaris voor een samenlevingscontract, maar er zijn ook nog veel mensen die kiezen voor een kerkelijke huwelijksinzegening.

Het huwelijk in het oude Griekenland

In het oude Griekenland was het huwelijk een contract tussen twee families. Het was een zakelijke overeenkomst tussen de schoonvader en de schoonzoon, waarbij de vrouw zelf niets in te brengen had. De dochter werd uitgeleend aan een ander huis en haar kinderen, die ze zou krijgen, zouden ook aan het andere huis toebehoren. Een meisje ging dus bij de bruiloft naar het huis van een vreemde waar ze volstrekt afhankelijk van zou zijn. Deze toch van haar eigen huis naar het huis van de bruidegom gebeurde in de nacht voor het huwelijk en leek op een soort processie. Bij deze tocht liep de moeder van de bruid mee, de vader, een aantal meisjes uit het dorp en altijd een kind die allebei zijn ouders nog had. Bij het huwelijk was het niet een gewoonte dat er een feestmaal bij was. De dag voor het huwelijk nam de vrouw uitgebreid een bad en maakte ze zich helemaal mooi en schoon. Het was erg moeilijk om vrijgezel te blijven. Wanneer een vrouw de enige erfgenaam in een gezin was moest ze trouwen met de naaste verwant van haar vader ook al was ze al getrouwd, zodat deze verwant het bezit kreeg. Het was mogelijk dat een meisje van veertien met een man van dertig trouwde, in het huwelijk was geen sprake van liefde.

Jongeren willen weer graag trouwen

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (2009) blijkt dat driekwart van de jongeren wil trouwen. Onder jongeren blijkt het huwelijk nog steeds in trek. Voor vrijwel alle jongeren is een relatie het ideaal en negen op de tien wil gaan samenwonen. Van de mannen rond de dertig heeft 90 procent ervaring met samenwonen of plannen om dit te gaan doen, onder vrouwen is dat 80 procent. Deze cijfers staan in de CBS publicatie "Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw". Hoewel over heel 2009 gerekend het aantal huwelijken uit zal komen op ongeveer 72 duizend wat 3.500 minder zijn dan in 2008 hangt deze afname samen met de recessie volgens het CBS. Veel mensen schuiven het trouwen voor zich uit. Helaas blijkt uit hetzelfde rapport dat huwelijken vaker dan vroeger uitlopen op een echtscheiding, vooral onder dertigers en veertigers en is er in een kwart van alle gevallen een ander in het spel.

Huwelijk en bloedverwantschap

Er zijn in Nederland een aantal voorwaarden waar men aan moet voldoen om te kunnen trouwen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat men 18 jaar of ouder moet zijn. Op deze regel zijn er ook twee uitzonderingen, men mag eerder trouwen als de vrouw zwanger is of als de vrouw een kind heeft. Ook is er een beperking in bloedverwantschap. Vroeger gold er een verbod voor huwelijken tussen aanverwanten en bloedverwanten in de derde graad, ooms en tantes en neven en nichten mochten dus niet met elkaar trouwen. Tijdens de invoering van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek in 1970 is het verbod op huwelijken tussen aanverwanten en bloedverwanten in de derde graad (dus oom-nicht en tante-neef) opgeheven. Tegenwoordig geldt er dus alleen een huwelijksverbod wanneer twee personen te dichte bloedverwantschap hebben en is zowel in Nederland als België een huwelijk tussen broer en zus verboden tenzij deze broer of zus geadopteerd is uit een ander land of van een andere familie. Een huwelijk tussen neef en nicht en oom en tante is momenteel echter wel toegestaan.

De reden dat men huwelijken tussen bloedverwante uitsloot was dat er een grotere kans of erfelijke afwijkingen is wanneer de genen van de ouders te dicht bij elkaar liggen. Iedereen heeft 50% van zijn genen gemeen met zijn vader en met zijn moeder; en 25% met ieder van zijn grootvaders en grootmoeders en gemiddeld 50% met zijn volle broers en zussen. Er bestaat dus een grote kans dat iemand die geboren is uit ouders met dezelfde genen dat men een van een erfelijke ziekte twee kopieën van een defect gen heeft geërfd van beide ouders.

In maart 2012 verscheen er een bericht dat het huidige kabinet het huwelijk tussen neef en nicht aan banden wil leggen omdat hier ook vaak dwang aan ten grondslag ligt. Wanneer er blijkt dat er geen dwang in het spel is, mag het huwelijk alsnog worden gesloten. De minister wil hiermee huwelijksdwang in Nederland aanpakken.

Ook wil de minister huwelijken tussen minderjarigen aanpakken, in sommige gevallen is dit nog toegestaan, maar als het aan de minister ligt moet men voortaan ten minste 18 jaar zijn om in Nederland te mogen trouwen. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten tussen minderjarigen, worden nu nog in Nederland erkend maar met de nieuwe wetgeving wordt dit huwelijk in Nederland pas rechtsgeldig als beiden partners de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Rechten en plichten binnen het huwelijk

Het huwelijk heeft automatisch een aantal rechten en plichten voor beide partners tot gevolg, het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om het gebruik van elkaars achternaam, de onderhoudsplicht en het verrichten van rechtshandelingen. Deze rechten en plichten liggen voor een groot deel vast in de Nederlandse wet.

Gebruik van elkaars achternaam binnen het huwelijk, echtgenoten mogen elkaars achternaam gebruiken, in combinatie met of zonder hun eigen achternaam. Dit geldt echter niet voor officiële stukken (bijvoorbeeld uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs), daarin moet u altijd uw eigen naam vermelden.

Verschoningsrecht, het huwelijk heeft niet alleen juridische gevolgen voor de verhouding tot de partner, een echtgenoot kan bijvoorbeeld niet worden verplicht worden om in een rechtszaak te getuigen tegen de andere echtgenoot, dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van de ene partner die aangetrouwde familie worden van de andere partner.

Het verrichten van rechtshandelingen, wanneer u getrouwd bent heeft u voor het aangaan van verplichtingen of het nemen van beslissingen in een aantal gevallen toestemming van elkaar nodig. Dit gaat bijvoorbeeld om de verkoop van een gemeenschappelijk bewoonde woning en het sluiten van een koop op afbetaling.

Onderhoudsplicht, echtgenoten hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Zij zijn verplicht om, binnen hun mogelijkheden, in elkaars levensonderhoud te voorzien. Deze verplichting eindigd niet bij het einde van het huwelijk maar kan nog 12 jaar na de echtscheiding doorgaan in de vorm van partneralimentatie.

Verzorging en opvoeding van eventuele kinderen, het ligt natuurlijk voor de hand dat u allebei de verplichting heeft om de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen op te brengen. Naast een puur financiële verplichting hebben ouders ook de verplichting om de kinderen op te voeden. Deze verplichting beperkt zich niet alleen tot eigen kinderen, de verplichting tot verzorging en opvoeding van kinderen heeft ook betrekking op stief- en pleegkinderen. Deze verplichting vervalt ook niet na het einde van het huwelijk maar zal doorgaan tot de kinderen meerderjarig (21 jaar) zijn.

Het vermogen en bezittingen binnen een huwelijk, in een huwelijk zijn in beginsel alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Wie dit niet wil, moet daarvoor bij de notaris een andere regeling treffen die men ook wel huwelijkse voorwaarden noemt. Niet alles is met huwelijkese voorwaarden uit te sluiten.

Erfenis, op het gebied van het erfrecht geldt voor gehuwde partners dat de partners elkaars wettelijke erfgenaam zijn.

Pensioen, iedereen die deelneemt in een pensioenregeling bouwt rechten op voor een ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen worden daarnaast ook rechten voor een nabestaandenpensioen opgebouwd. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene echtgenoot kan krijgen als de andere echtgenoot (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt. Wanneer men gescheiden is en de ex-partner komt te overlijden dan heeft de ex partner recht op dat deel van het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk door de ex-partner is opgebouwd. Bij echtscheidingen vanaf 27 november 1981 tot 1 mei 1995 is het Boon/van Loon-arrest van de Hoge Raad van kracht. De voorwaarden zijn dat de pensioenrechten dus onlosmakelijk verbonden zijn met degene die ze heeft opgebouwd, pensioenaanspraken moeten in de boedelscheiding worden betrokken en de verdeling moet in redelijkheid en billijkheid geschieden. Bij echtscheidingen vanaf 1 mei 1995 heeft de ex-partner recht op directe, maandelijkse uitbetaling van 50 procent van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

De verplichting tot samenwonen tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap is in 2001 vervallen.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan kunnen er goede redenen zijn om dat niet in gemeenschap van goederen te doen. Wanneer u ondernemer bent kunt u beter niet in gemeenschap van goederen trouwen om te zorgen dat wanneer u bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld of failliet gaat, niet het vermogen van de echtgenoot kan worden meegenomen. Er is dus een betere scheiding tussen zakelijk en privé mogelijk. In dit soort gevallen kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden laten opmaken. Maar ook wanneer één van beide partners aanzienlijk meer vermogen heeft dan de ander of een toekomstige erfenis verwacht kan dit een goede aanleiding zijn om voorwaarden op te maken. Ook komt (soms) koude uitsluiting voor waarbij iedere vorm van gemeenschappelijk bezit of vermogen uitgesloten is en bij een eventuele scheiding er dus niets verdeeld hoeft te worden.

Maar ook kan men er voor kiezen om beiden maar een deel van je persoonlijke bezittingen in de gemeenschap van goederen op te nemen, deze kunnen bij een eventuele scheiding dan weer worden verdeeld en de rest zal dan buiten beschouwing gelaten worden. Hierbij kunt u dan denken aan een eigen woning als gemeenschappelijk bezit en diverse andere bezittingen die als privé zijn aangemerkt zijn en dus buiten de verdeling blijven. Ook is een verrekenbeding mogelijk. Deze komen voor in twee hoofdvormen voor, het periodieke en het finale verrekenbeding. Bij het periodieke verrekenbeding moet men jaarlijks de inkomsten verrekenen die vervolgens toegerekend aan de privébezittingen van u en uw partner. Bij het finale verrekenbeding maakt men zo'n berekening alleen bij het einde van het huwelijk of partnerschap door scheiding of overlijden. Maar men kan ook mengvormen vastleggen, waarbij bepaalde bezittingen voor echtscheiding beschermd moeten worden maar bij overlijden wel naar de partner gaan. Een notaris kan u goed voorlichten over alle mogelijkheden en deze is ook nodig om de huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Zoals we hierboven stelden kunnen ondernemers het best niet in gemeenschap van goederen trouwen, maar er zijn ook partners die al getrouwd zijn in gemeenschap van goederen en pas later besluiten om eigen baas te worden. Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en een eigen zaak heeft dan loopt u een risico dat in geval van een echtscheiding de ex echtgenoot de helft van de (waarde en opbrengsten) van uw bedrijf kan opeisen, woordoor u in het ergste geval uw bedrijf kwijt kunt raken.

Het is gebruikelijk om voor het aangaan van het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken maar ook tijdens het huwelijk kunnen nog huwelijkse voorwaarden gemaakt worden. U heeft hiervoor (in tegenstelling tot het sluiten vóór het huwelijk) wel toestemming nodig van de rechtbank. U heeft een notaris nodig voor het opstellen van de voorwaarden en een advocaat kan een dergelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Het verzoek moet wel getoetst worden door de rechtbank want het mag niet het belang van een schuldeiser schaden of in strijd zijn met andere wettelijke regels. Het is wel verstandig de huwelijkse voorwaarden op te laten stellen en goed te laten keuren door de rechtbank voordat u een eigen bedrijf start omdat schulden en of opbrengsten van de onderneming voordat de akte definitief is gewoon nog in de gemeenschap van goederen zitten en bij een eventuele echtscheiding verdeeld moeten worden.

Er zijn echter dingen die in Nederland niet toegestaan zijn in huwelijkse voorwaarden. Zo wilde een stel opnemen dat degene die de echtscheiding veroorzaakt een flinke geldsom moet betalen aan de andere partner. Met had een bepaling opgenomen dat degene die "volgens een derde" moreel verantwoordelijk zou zijn voor de scheiding een extra bedrag aan de andere echtgenoot zou moeten betalen. De rechtbank heeft hier in dit geval een stokje voor gestoken omdat een dergelijk beding in strijd zou zijn met de openbare orde, omdat partijen elkaar financieel willen straffen voor veroorzaken van de echtscheiding. Sinds 1971 is in Nederland de oorzaak van een echtscheiding niet meer van belang, vóór 1971 gold nog dat echtscheiding alleen mogelijk was in het geval van overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens bepaalde misdrijven en/of mishandeling.

In december 2010 lijkt het er op dat een meerderheid van de Tweede Kamer te vinden is voor een voorstel dat Nederlanders niet meer standaard trouwen in gemeenschap van goederen, maar op huwelijkse voorwaarden. Zowel VVD, PvdA en GroenLinks steunen dit plan van D66 die vindt dat de regels om te trouwen moeten worden aangepast aan de individualisering van de maatschappij. Bij het trouwen in gemeenschap van goederen zijn echtelieden na hun jawoord gezamenlijk eigenaar van alle goederen maar ook voor elkaars (toekomstige) schulden. Aangezien er een enorme stijging is aan mensen die een eigen zaak beginnen of als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) aan het werk gaan zou dit een logische stap zijn. Veel mensen schrikken nog steeds van de kosten van het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij de notaris want die liggen tussen 500 en 1000 euro. Wanneer dit voorstel doorgaat moeten partners goed nadenken over de verdeling van bezittingen en schulden want voorkomen is beter dan genezen ook al willen de meeste mensen bij het aangaan van het huwelijk niet graag nadenken over dat het ook wel eens mis zal kunnen gaan.

Huwelijk tradities

Ronde het huwelijk zijn er al sinds oudsher tradities. Door te weten wat de betekenis van symbolen, tradities en rituelen is, krijgen deze een extra betekenis.

De bruidssluier, in Nederland zien we deze sluier steeds minder vaak maar van alle bruiloft kleding bestaat de sluier waarschijnlijk het langst. De sluier is eigenlijk het symbool voor de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man en het optillen van de sluier door de bruidegom symboliseert dan ook de mannelijke dominantie. Wanneer de vrouw er voor kiest zelf de sluier te naar achteren te werpen toont ze een stuk onafhankelijkheid.

De witte bruidsjurk, wit was in de westerse wereld jarenlang de enige geaccepteerde kleur voor de bruidsjurk, het stond symbool voor maagdelijkheid of puurheid, dit is door de kerk bedacht, in de Romeinse tijd was wit namelijk de kleur van feesten en vieringen. Tegenwoordig zijn veel kleuren voor een bruidsjurk.

De ring, in veel culturen is de ring of de cirkel een symbool van perfectie, volledigheid, vrouwelijkheid of de cyclus van het leven. Het uitwisselen van ringen gaat terug tot de farao's van Egypte, die de ring zagen als een symbool van eeuwigheid, liefde en geluk, zonder begin of zonder einde. Tegenwoordig is de ring meestal van goud, de Romeinen hadden vaak een ring van ijzer.

De bruid over de drempel dragen, de achtergrond van deze gewoonte is heidens, lang geleden geloofde men dat als een bruid het huis van haar nieuwe echtgenoot binnenging, de demonen uit haar familie haar het huis in zouden volgden. Door haar over de drempel te dragen raakten de demonen het spoor bijster, wat tot het geluk van het bruidspaar bijdroeg.

Something old, something new, something borrowed, something blue, veel bruiden in Engelssprekende landen houden rekening met deze regel, maar ook in Nederland is het geen onbekend verschijnsel. De bruid moet iets ouds en iets nieuws dragen of bij zich hebben, iets geleends en iets blauws. Het is interessant om te zien hoe de kleur blauw hier opduikt. Lang geleden droegen bruiden in Israël een blauw lint. Dit betekende trouw, liefde en bescheidenheid.

Rijst gooien, het gooien van rijst naar en over het bruidspaar komt uit het Verre Oosten en het symboliseert voorspoed en een 'ontbreken aan gebrek'. Rijst staat ook voor vruchtbaarheid, door het gooien van rijst, wensen de mensen het bruidspaar vruchtbaarheid toe.

Zie ook: Bruidsduiven gevuld met helium bij Hiephiepballon.nl

Een huwelijk voor 5 jaar

huwelijk contractLaatst hoorde ik een leuke prikkelende stelling die volgens mij zelfs het aantal echtscheidingen en veel relatie problemen en ellende die daaromheen hangt kan oplossen. Het idee is simpel, in plaats van het huwelijkscontract voor de rest van het leven aan te gaan (wat wel een heel zware belofte is) gaat men een huwelijk aan voor vijf jaar. Na vijf jaar moeten beide partners het huwelijk opnieuw bekrachtigen voor de volgende vijf jaar. Wanneer beide partners of één van beide partners het huwelijk na de vijf jaar niet langer wil voortzetten, dan is het huwelijk ook onmiddellijk, zonder extra juridische stappen ontbonden. Verplichting tot onderhoud van de kinderen tot ze 21 jaar oud zijn blijft er wel voor beide ouders.

Waarom zou dit in mijn visie het aantal mensen dat gaat scheiden en huwelijksproblemen omlaag brengen. Eenvoudig, omdat geen van beide partners het huwelijk meer voor vanzelfsprekend kan aannemen. Wanneer men het risico loopt (en er ook van bewust is) dat de partner er na een paar jaar zonder al te veel problemen onderuit kan, zal men zich meer moeten inzetten om het huwelijk goed te houden. Ik denk dat hierdoor mensen zich dus meer bewust gaan inzetten voor hun huwelijk en dat dus het aantal echtscheidingen omlaag zal gaan.

Nu is het vaak zo dat huwelijkspartners maar bij elkaar (moeten) blijven en net zo lang de relatie verzieken tot één van beiden de handdoek in de ring gooit. Deze persoon is dan meestal ook gelijk de schuldige. De periode van ruzie en onbegrip gaat vaak na de echtscheiding gewoon door en hier worden kinderen vooral de dupe van. Door van een echtscheiding een emotioneel drama te maken en het (soms onbewust) inzetten van kinderen om de ex partner terug te pakken of te kwetsen worden kinderen vaak voor de rest van hun leven beschadigd. Dit is in mijn ogen nog een veelgebruikte methode van kindermishandeling. Uit ervaring weet ik dat wanneer ouders als verstandige mensen redelijk vreedzaam uit elkaar gaan en na de echtscheiding vreedzaam als ouders met elkaar omgaan, de kinderen niet echt problemen ondervinden van de echtscheiding van hun ouders.

Nu is het vaak zo dat men de ander kwalijk neemt dat deze de belofte voor het leven gebroken heeft. In het vijf jaar systeem is het zo dat men verplicht na vijf jaar het huwelijk kan en mag evalueren en dat uit elkaar gaan gewoon een optie is. Wanneer het uit elkaar gaan geen taboe meer is en ook mensen elkaar niet juridisch kapot kunnen maken uit gekrenkt ego of wraakzucht zullen veel mensen, na een periode van rouw, weer een nahuwelijk kunnen oppakken en beiden weer kunnen doorgaan met hun leven.

Voor de mensen die wel levenslang bij elkaar willen blijven is het elke vijf jaar een extra huwelijksfeest dat men kan vieren.

Wat is seriële monogamie?

De natuur heeft een krachtig middel om te zorgen dat de mens voor een bepaalde periode monogaam is en dat is verliefdheid. Gedurende deze periode van verliefdheid is er een uitstekende gelegenheid om voor nageslacht te zorgen en de eerste jaren dat het mensenkind erg afhankelijk is samen voor het nageslacht te zorgen. Vaak ziet men relaties en huwelijken na een paar jaar stranden waarna dezelfde cyclus met een andere partner nog eens doorlopen zal worden. Volgens de opinie van sommige biologen is seriële monogamie een natuurlijke drang en instinct en goed voor het voortbestaan van de soort. Seriële monogamie betekend dus wel trouw zijn aan één partner maar wel voor een korte tijd waarna men weer trouw is aan één andere partner. Zo kunnen mensen dus gedurende hun leven meerdere relaties hebben maar wel telkens met één partner (monogaam).


Last update: 27-05-2020
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).