Afgunst

Deze pagina gaat over afgunst, een toch regelmatig gevoelde emotie die niet voor niets dit n van de hoofdzonden in het Christelijk geloof is. Afgunst kan mensen tot vrij irrationele daden aanzetten en afgunst brengt meestal niet het beste in de mensen naar boven. Er is een groot verschil tussen afgunst en jaloezie, bij afgunst gaat het voornamelijk om het willen hebben wat de ander heeft en bij jaloezie meestal de angst om iets te verliezen. (Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt. (Comtesse Diane de Beausacq). Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Afgunst (Een van de zeven hoofdzonden)

jaloersIn tegenstelling tot andere hoofdzonden kent afgunst geen genot. Afgunst voelt en doet niet goed en de mens kwelt zichzelf zonder dat hij er enig voordeel uit haalt. Maar ondanks dat afgunst alleen maar negatief is schuilt wel een beetje in iedereen. Vooral bij kinderen is het goed te zien, kinderen willen altijd vaak net datgene hebben wat andere kinderen hebben. Op driejarige leeftijd is dit gedrag vrij normaal maar helaas komt het ook bij volwassen mensen regelmatig voor. Het is een taak van ouders kinderen te leren omgaan met deze negatieve emotie en te leren om hier niet aan toe te geven. De kunst van leven zonder afgunst is te leren genieten en het kunnen accepteren van het geluk van de anderen want geluk kan ook zeer aanstekelijk zijn. Ouders kunnen hun kinderen dus leren om iemand anders het geluk te gunnen in plaats van afgunstig te zijn. Afgunst is dus een zeer slechte eigenschap van de mens die zeer veel ellende en verdriet veroorzaaken kan.

Wanneer we gevoelens van afgunst voelen kunnen we hier op verschillende wijze mee omgaan, u kunt u spiegelen aan een ander en u laten inspireren door het succes van de ander of door hard aan uzelf te werken trachten om op hetzelfde niveau of hoger te komen. Helaas gebruiken veel mensen een andere methode door met roddel, achterklap en negatieve kritiek de ander omlaag te halen waardoor men deze op het eigen niveau brengt, of plaatst. Het lijkt er dan op dat men zelf gestegen is en dat men net zo goed is als de ander, het tegenovergestelde is helaas waar. Er zitten dus twee kanten aan afgunst, het kan leiden tot vijandigheid en wraakzucht maar ook prikkelen tot creativiteit en zelfontplooiing.

Er is een verschil tussen afgunst en jaloezie die meestal voorkomt uit angst, bij afgunst gaat het voornamelijk om het willen hebben wat de ander heeft. Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om met gevoelens van afgunst om te gaan of deze te verminderen. Eerst moet u proberen door kritisch naar uzelf te kijken welke eigenschappen of tekortkomingen van uzelf deze om afgunstige gevoelens veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld met uw zelfbeeld te maken hebben of het gevoel niet goed genoeg of niet knap genoeg te zijn of minder succes te hebben dan een ander. U kunt zich ook afvragen of u echt gelukkiger zouden zijn als u hetzelfde zou hebben als diegene voor wie u afgunst voelt. Wat helpt bij afgunst is ook het tellen van de eigen zegeningen en u te richten op de dingen die u wel heeft in plaats van de dingen die u niet heeft. Wanneer u bijvoorbeeld zelf graag een dochter wilde hebben maar alleen zonen gekregen heeft, kunt u verbitterd reageren naar mensen die wel dochters hebben of denken aan het feit dat u zelf een paar gezonde kinderen heeft. De keuze voor een gelukkig bestaan zonder afgunst is meestal een eigen keuze.

De vreugde van bewonderen is de beloning van hen die vrij zijn van afgunst. (Comtesse Diane de Beausacq)

De gevaarlijkste hartziekten zijn nog steeds: afgunst, haat en hebzucht. (Pearl S. Buck)

Afgunst in de bijbel

In de Bijbel staan veel verhalen over zowel goede als slechte dingen en veel van deze verhalen hebben een bijzondere betekenis of boodschap en dienen om de lezer een wijze les te leren. Een van deze verhalen is het verhaal van Kan en Abel.

Het Bijbelverhaal van Kan en Abel

De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kan ter wereld, en zij sprak: 'Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind voortgebracht.' Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kan landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kan een offer aan de HEER van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. De HEER zag genadig neer op Abel en zijn offer, maar op Kan en zijn offer sloeg Hij geen acht. Een wilde woede greep Kan aan, en zijn gezicht werd grimmig. De HEER zei tegen Kan: 'Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?' Daarop zei Kan tegen zijn broer Abel: 'Laten we gaan wandelen.' Buiten viel Kan zijn broer aan en vermoordde hem. De HEER zei tegen Kan: 'Waar is uw broer Abel?' Hij antwoordde: 'Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?' En Hij zei: 'Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij! Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen! De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!' Kan zei tegen de HEER: 'Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.' Maar de HEER antwoordde: 'Nee! Wie het ook is die Kan doodt, hij zal zevenvoudig boeten!' En de HEER gaf Kan een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kan weg uit de nabijheid van de HEER en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

Commentaar

Dit verhaal toont aan dat afgunst het grootste vergif is dat een gemeenschap kan binnensluipen. Sommige mensen kunnen niet verdragen dat het anderen goed gaat en ze proberen in woord en daad, en soms zeer subtiel, de andere onderuit te halen. Een goed voorbeeld van afgunst staat zelfs al op de eerste bladzijden van de bijbel. Kan kan niet verdragen dat het brandoffer van zijn broer Abel door God met grotere welwillendheid wordt aanvaard dan zijn eigen offer. Hij wordt somber, de vrede verdwijnt uit zijn hart en hij zoekt een middel om het succes van zijn broer eronder uit te halen en te wreken en de vreugde in zijn hart verdwijnt. De bijbel toont hier dat de afgunst heel ver kan gaan, zelfs tot broedermoord. De naastenliefde verdwijnt uit het hart en gevoelens van haat komen in de plaats en de andere wordt met alle mogelijke denkbeeldige fouten bekleed en men raakt gefixeerd in de negativiteit. Afgunst is dus zo oud als de mensheid en al heel vroeg begreep de mens als dat afgunst een grote bron van ellende en een grote bron van kwaad is. Ook afgunst tussen familieleden kan voor veel verdriet zorgen omdat afgunst de genegengeid, liefde en broederschap om zeep helpt.

Boeken over het thema afgunst

Ik Ook! - Omgaan met afgunst en jaloezie in intieme relaties met medewerking van jutka halberstadt. Afgunst en jaloezie zijn twee sterk gerelateerde gevoelens waar iedereen in het geheim mee kampt. In dit boek wordt uitgelegd waar deze vervelende emoties vandaan komen. De auteur legt ook uit hoe je deze gevoelens bij jezelf en een ander kunt ontdekken en accepteren. Er wordt ingegaan op jaloezie en afgunst tussen verschillende soorten mensen. Waarom zijn broers en zussen bijvoorbeeld elkaars rivalen? Waarom kunnen ouder-kindrelaties zo beladen zijn? En wat hebben de voorgaande twee zaken te maken met jaloezie binnen een partnerrelatie? De lezer leert dat gevoelens van afgunst en jaloezie behalve vervelend ook nuttig zijn. Ze kunnen namelijk worden omgebogen tot iets positiefs: een gezonde wedijver. De acht hoofdstukken van het boek staan vol met tips en oefeningen waarmee dat doel te bereiken is. De vele herkenbare en aansprekende praktijkvoorbeelden verduidelijken de toch al vlot leesbare theorie. De auteur is klinisch psycholoog en werkt al 35 jaar als docente geestelijke gezondheidszorg. Dit boek, geschikt voor een breed publiek, besluit met een uitgebreide literatuurlijst. Duidelijke druk.


Omgaan met ziekelijke jaloezie. Een nieuwe uitgave over ziekelijke jaloezie, ook wel niet-psychotische of neurotisch ziekelijk genoemd. Er is dus normale jaloezie, maar wat is dan ziekelijk? Het is niet altijd duidelijk waar de overgang ligt, maar als mensen geobsedeerd raken door de gedachte van ontrouw en dat hun partner voortdurend vreemdgaat en daar dan overtuigd van zijn, dan is er iets aan de hand dat ziekelijk is. Of wanneer een knipoog of vluchtige kus iemand totaal overstuur kan maken. Men maakt een verkeerde inschatting van het gedrag van de partner, de ander of de collega. Ziekelijke jaloezie kan ontstaan tijdens een kwetsbare of stressvolle periode. Er kan een diagnose gesteld worden over ziekelijke jaloezie, waar drie vormen van zijn: reactief, als reactie op gedrag; angstig om wat in je hoofd speelt; preventief om te voorkomen dat de ander iets doet wat niet mag. Er is dus sprake van een vicieuze cirkel van gedachten, gevoelens en gedrag. In dit boekje voor een breed publiek wordt helder beschreven, hoe dit gegeven in elkaar zit, hoe het ontstaat en welke behandelingen er zijn. Met adressen en een lijst van Nederlandstalige zelfhulpboeken. De auteurs zijn hulpverleners uit de school van de cognitieve gedragstherapie.Meest recente reacties op deze pagina!

2014-09-29 01:30:00
Hallo, ik lees overal op internet hoe je met je eigen jaloezie en afgunst om kan gaan. Mijn vraag is echter, hoe ga je met de afgunst en jaloezie van een nder om? Het gebeurt me zo af en toe dat (verschillende) mensen me keihard omlaag halen op momenten dat ik het duidelijk naar mijn zin heb (als ik bijvoorbeeld muziek maak met anderen in het openbaar, en het merendeel van de mensen vindt het geweldig, en ik geniet er van). Blijkbaar vinden sommige mensen het dan nodig om me omlaag te halen. Verstandelijk weet ik dat het met die ander te maken heeft, en niet met mij (in deze situaties), maar gevoelsmatig haalt het me volledig onderuit en kan ik het rotgevoel maar moeilijk van me afschudden. Soms lijkt het alsof de gevoelens worden omgeruild: de ander voelt zich beter, terwijl ik me rot voel. Hoe kan ik hiermee omgaan? Want hoe meer ik naar buiten treed met mijn muziek en mijzelf als persoon, hoe vaker dit gebeurt.
(5422) Reactie van een bezoeker van de site!

2015-01-04 09:48:00
Ik denk dat afgunst alleen met jezelf te maken heeft. Als je volledig achter hetgeen staat wat je doet, valt het je geen eens op dat iemand afgunstig is en sta je in je kracht. Ik geef altijd als voorbeeld het volgende: stel jij hebt een hele mooie rode auto. En anderen kraken het af. Of krassen erop. Als jij die rode auto niet als "ogen uit de kop steken van de ander" maar als een fijn vervoermiddel hebt aangeschaft, interesseert het je niet dat anderen er kritiek op hebben of er een kras op zetten. Dan ben je er hoedan ook mee blij en heeft welke actie dan ook van de ander geen invloed. Dus bij jezelf onderzoeken waarom het je zo raakt, waarom je een rot gevoel krijgt, is de beste manier om ermee om te gaan. Zoeken naar je eigen afwijzende gedachte, naar je eigen negatieve gevoel en dit inzien is al de oplossing om los te laten.
(5801) Reactie van een bezoeker van de site!

2015-06-01 23:04:00
Ik zou ook wel wat meer helderheid willen over dit onderwerp. Ik heb dagelijks op mijn werk met afgunst te maken en t raakt mij juist heel erg, omdat ik een normale meid ben, hard miet werken voor mijn geld en geen makkelijke jeugd heb gehad . Geen leven om afgunstig op te zijn .
(6389) Reactie van een bezoeker van de site!

2015-06-23 20:58:00
Ik heb een leuk leven,zei het dat ik door veel aandacht en populairiteit,loop wedstrijden en
sta vaak als 1 e op het podium.
Ik train met een groepje ,op een baan o.a. maar ik wordt al 2 jaar genegeert,en mag nooit mee naar etentjes ofzo: (klein eigen clubje)op,facebook hebben ze mij geblokkeerd,zonder reden?! Achter mijn rug (hoor ik van bekenden) roddelen ze over mij,vooral een vrouw die
Echt zonder reden ,een hekel aan mij heeft,en omdat ik een keer niet op haar kritiek op mij inging,kreeg ik een flesje naar mijn hoofd,Ik dacht ach zij zit niet goed in haar vel,niks van aan trekken.maar afgewezen worden,en nu geloofd iedereen haar ,lelijke dingen die ze over mij rondbazuint, nu voel ik mij eenzaam,omdat ik me verstoten voel.Dat is wat afgunst met je doet,Ik moet van mezelf houden,maar toch heel moeilijk als je zefbeeld hierdoor ,vermindert wordt.
(6422) Reactie van een bezoeker van de site!

2016-04-27 22:03:00
Grappig dat alle reacties hier komen van mensen die met afgunst van anderen te maken hebben. Zo ik ook. De gedachte dat ze me iets niet gunnen zit mij dwars. Zij vinden dat ik iets niet verdien. Voor mijn gevoel heeft het wel iets met mij te maken en niet alleen met de ander. Dan vraag ik me af waarom ik niet zo hoog op de 'gunfactor' scoor. Ik wil hier meer weten over hoe de afgunst ontstaat en tips hoe daarmee om te gaan. Ik denk dat het beste is dit probleem inderdaad bij de ander te laten (oftewel negeer het afgunstige gedrag van de ander) en tel je eigen zegeningen!
(7038) Reactie van een bezoeker van de site!

2016-08-05 12:04:00
Ook ik heb te maken met mensen die je je geluk niet gunnen, alleen je naar beneden kunnen halen om zelf een eigen geluksgevoel te creeeren. Mij lijkt het het beste dit gedrag als waarschuwing te zien en mensen te kiezen die breder denken en afgunst aankunnen. Uit de weg gaan. Waarom zou je negativiteit moeten ondergaan? Zelf heb ik een vriendin al 55 jr! Vriendin onder aanhalingstekens, ze legt de nadruk op al het ongeluk wat mij overkomt (ik ben zielig) en dan ligt het per definitie altijd aan mij (onderuit halen) De waarheid is dat ik veel succesvoller ben dat zij. Remedie: De waarheid onder ogen zien en weg ermee. Ik neem vanaf nu alleen genoegen met mensen die opbouwend zijn.
(7354) Reactie van een bezoeker van de site!

2016-09-19 11:35:00
Moet je er genoegen mee nemen dat erop je rode auto gekrast wordt? Jawel zo wordt er ook op je ziel gekrast. Wel schade toch?? Dat voorbeeld (rode auto) is te kort door de bocht.
Vergeven zeg ik jazeker tot in oneindige. Maar je hoeft het ook niet op te zoeken. Ik vermijd deze personen zoveel mogelijk. Enja soms is dat ook pijnlijk Ik ben er dan niet bij. En uiteraard geeft dat ook commentaar.Alle senario's over wat er dan bij mij fout kan zijn heb ik al 32 jaar laten passeren. Maar nu ben ik er klaar mee om gepijnigd te worden. Klaar met me voor te bereiden om naar desbetreffende feestjes te gaan waar die personen ook zijn. Hou ik van deze mensen? Jazeker maar niet van hun zonden. Wat deze personen in hun jaloersheid afbreken, heeft als gevolg dat jij krassen op je ziel krijgt, die zo niet nodig zijn.
En door je pijniging krijgen lieve goede personen niet de aandacht die ze verdienen. Helemaal met mw. eens: Ik verheug me op de positieven opbouwende mensen. Het is gewoon zonde om aan jaloerse neerhalende mensen zoveel energie te besteden. Ze zuigen mij namelijk leeg.
Dat is hard poetsen om de kras weer goed te krijgen. Ik blijf voor ze bidden of God ze zegent.
(7460) Reactie van een bezoeker van de site!

2017-03-06 08:32:00
Vreselijk vind ik het maar ik ben ook jaloers/afgunstig. We zijn nog niet getrouwd maar kennen elkaar al best wel lang. Gisteren hoorde ik van een vriendin dat zij plannen hebben om in september te gaan trouwen. Ze kennen elkaar in mijn beleving pas net. Ik was echt boos op mijn vriend. Waarom vroeg hij mij niet ten huwelijk? Het deed zoveel pijn dat ik om de pijn niet erger te maken gezegd heb dat ik helemaal nooit meer met hem wilt trouwen. Het is dan niet dat ik het mijn vriendin niet gun, ik ben zeker blij voor haar. Maar voelde me zelf zo vreselijk. ik had me door haar kunnen laten inspireren, ervan kunnen leren, mezelf scherpen. Maar nee ik ga op de vijandigheid zitten. Ik moet er zo nodig iets van vinden.
(7869) Reactie van een bezoeker van de site!

2019-09-21 17:54:00
Bestaan er mensen die echt geen afgunst kennen en ook geen jaloezie kennen?
(9465) Reactie van een bezoeker van de site!


Andere forum vragen over: Levensbeschouwing  : Afgunst

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Boze buurvrouw(4 )2015-12-29 09:37:00
• Reactie op de pagina: Afgunst(9 )2014-09-29 01:30:00
• Ik ben erg depresief door afgunst(2 )2013-05-16 11:00:00
• Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst?(3 )2012-11-15 10:46:00
Last update: 01-06-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).