Hoogbegaafde kinderen, kinderen die anders zijn!

hoogbegaafd kindHet lijkt er op dat tegenwoordig elk kind al vanaf de peuterspeelzaal en basisschool geobserveerd en geanalyseerd wordt en men bijna zoekt naar een indicatie van een aantal medisch-psychische problemen zoals add, adhd, dyslexie en allerlei neurologische aandoeningen in het autistisch spectrum. Veel kinderen die hoogbegaafd zijn krijgen vaak ten onrechte een etiket van autisme opgeplakt, mede omdat dit vaak wel voor een zogenaamd "leerrugzakje" kan zorgen en hoogbegaafdheid helaas niet. De aspecten van het gedrag van iemand met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) kunnen inderdaad verward worden met die van hoogbegaafdheid. Vaak zijn kinderen met autisme zeer systematisch en analytisch ingesteld en dit is ook vaak terug te vinden bij hoogintelligentie mensen zonder autisme. Het probleem is vaak dat een autisme diagnose gesteld wordt op basis van iemands gedrag en ontwikkeling en daar kunnen natuurlijk vele oorzaken aan ten grondslag liggen. Wat wel een probleem kan worden is als een hoogbegaafd kind verkeerd begrepen en behandeld gaat worden omdat men ten onrechte denkt dat het een autistische stoornis heeft. Op deze pagina kunt u ook veel intro's met links vinden naar informatie over hoogbegaafdheid en aanvullende informatie, naast eigen artikelen en ervaringen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Hoogbegaafde kinderen.

(C) 2013 Hein Pragt

Vooraf wil ik graag eerst definiëren wat hoogbegaafdheid eigenlijk is. De term hoogbegaafd wordt gebruikt om aan te geven dat iemand opvallende vermogens of vaardigheden heeft en dat gaat op voor zowel kinderen als volwassenen. Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen en men spreekt meestal van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 of 136 afhankelijk van de soort test. Daarnaast zijn er nog een aantal andere kenmerken voor mensen die hoogbegaafd zijn. Op Wikipedia vond iks het volgende lijstje van Prof. dr. Franz Mönks, oprichter van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen en Antwerpen. Hij noemt voor hoogbegaafde kinderen onder meer de volgende kenmerken: grote nieuwsgierigheid en leergierigheid; veel energie; zich met meerdere taken tegelijk bezig kunnen houden; buitengewoon goed geheugen; breed scala van interesses; bijzonder gevoel voor humor; hoge mate van empathie en betrokkenheid; denken in veel gevallen al op buitengewoon jonge leeftijd (bijvoorbeeld drie jaar oud) al na over de zin van het leven; het veel lezen en verzamelen van informatie; veel feitenkennis en grote algemene ontwikkeling en opvallend taalgebruik.

Sommige hoogbegaafde mensen zijn ook hoogsensitief, zij nemen dan bijvoorbeeld bepaalde (subtiele) nuances waar in de lichaamstaal van andere mensen maar ook kunnen ze zeer gevoelig zijn voor bepaalde textielsoorten, licht en / of geluiden. Het kind kan vaak snel overprikkeld raken en dit kan het dagelijks functioneren van een hoogbegaafde kind soms belemmeren. Ook kan dit gedrag totaal verkeerd opgevat en verkeerd begrepen worden wat tot grote frustratie bij kind en ouders kan leiden.

Voor zover ik zelf onderzocht heb zijn de meeste psychologische testen voor jonge kinderen zeer onbetrouwbaar. De meeste (verstandige) psychiaters zullen dan ook geen eenduidige conclusie trekken maar voorzichtig aangeven dat er mogelijk sprake kan zijn van een bepaalde stoornis. Helaas is dit voor de meeste mensen (ook scholen maken deze fout) voldoende om een diagnose absoluut tot waarheid te promoveren. Het kind kan gelabeld worden en er kan een protocol met financiële vergoedingen en medicatie gestart worden. Ik las ergens in een recent onderzoek dat een groot deel van de kinderen in het psychiatrische circuit zeer onterecht tot dit circuit veroordeeld zijn en dat dit vaak ook grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van dit kind. Ook speelt de farmaceutische industrie hier een rol, men heeft ondertussen voor elke psychische stoornis of afwijking wel een medicijn, helaas zijn de gevolgen op langere termijn niet duidelijk en steeds meer psychiaters beginnen hier hun vraagtekens bij te stellen. Er is nauwelijks onderzoek mogelijk naar de gevolgen van dit soort zware medicijnen, die vaak zelfs onder de Opiumwet vallen, op het zich nog volop ontwikkelende kinderbrein. Dit lijkt op een tijdbom waarvan we over een tiental jaren de gevolgen pas zullen zien.

Nog een groot gevaar dat ik zelf constateer is dat veel kinderen uiteindelijk gaan voldoen aan de (vaak onterechte) diagnose die ze gekregen hebben. Dit heet halo-effect in de psychologie. Mensen hebben de neiging om meerdere, nog niet geconstateerde kenmerken die ook horen bij een bepaalde psychische stoornis, ook toe te passen op iemand wanneer een paar kenmerken wel duidelijk zijn. Wanneer iemand dus bepaalde gedrag vertoont dat bij een bepaalde psychische stoornis past, dan zijn de andere eigenschappen die bij deze stoornis horen ook snel op iemand te "plakken". Elke gedrag is namelijk op zeer verschillende wijze te interpreteren en kan vaak net zo geïnterpreteerd worden als men zelf wil. Een voorlopige diagnose kan de vooringenomenheid bij een conclusie erg versterken waardoor het een soort "zelf vervullende profetie" gaat worden. Wanneer men kinderen aangeeft wat er zogenaamd mis is met ze en ook zo met ze omgaat, zullen ze zich hier ook naar gaan gedragen waardoor uiteindelijk het kind zal gaan voldoen aan zijn diagnose. Dit is helaas de omgekeerde wereld en in mijn ogen een groot gevaar van het op jonge leeftijd psychisch labelen van kinderen.

Wanneer we hier nog een toevoegen dat veel scholen financieel gebaat zijn bij kinderen met een psychische stoornis in het autistische spectrum, dan is de belangenverstrengeling wel duidelijk zichtbaar. Nederland is wereldwijd het land met de meeste kinderen met autistische stoornissen ter WERELD en dan hebben we het over gemiddeld vijf keer zoveel. Volgens mijn visie zijn veel van deze kinderen onterecht "veroordeeld" tot psychiatrische hulpverlening en medicatie. Dit toont in mijn ogen het belang aan van goed kijken naar alle mogelijkheden en voor zowel ouders als scholen met een open en onbevooroordeelde blik te blijven kijken naar "het belang van het kind!".

Denken over denken.

Al een aantal jaren geleden las ik het boek "Denken over denken" van Edward De Bono en behalve een enorme herkenning was het ook erg vernieuwend. Hij bekijkt de processen van onze hersenen niet vanuit de fysieke kant maar juist als zogenaamde "black box". Men kan het gedrag ook beredeneren door er een model van te maken en te kijken wat er in gaat en wat er uit komt. Ook beschrijft hij verschillende vormen van denken en de voordelen en nadelen van deze vormen. Naar aanleiding van dit boek heb ik deze pagina geschreven over de werking van de menselijke hersenen en over het denkproces zelf. In het bijzonder komt lateraal denken aan bod. Wilt u meer lezen over denkprocessen dan kunt u dit hier lezen.

Denken over denken pagina.

Informatie over en voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders.


digischool.nl

De Digitale School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen. Tevens ondersteunt zij leraren die deze leerwegen willen ontwikkelen en gebruiken. Daartoe heeft de stichting een educatieve website ontwikkeld die wordt onderhouden door ongeveer 35 docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs uit heel Nederland. In Vaklokalen bieden deze docenten gratis digitaal lesmateriaal aan. Via Vakcommunities wordt docenten een platform geboden waar zij nieuws en ondersteuning kunnen vinden en waar zij materiaal kunnen uitwisselen. Deze Vakcommunities komen tot stand in samenwerking met Kennisnet. Naast de website, draagt De Digitale School haar onderwijsvisie uit door middel van presentaties en workshops voor scholen en instellingen en ontwikkelt zij applicaties voor het onderwijs, zoals WRTS, klikbrief en Memoryspelen.

digischool.nl


Centrum voor Begaafdheidsonderzoek

Het CBO is één van de internationale expertisecentra op het gebied van hoogbegaafdheid. Vanuit een wetenschappelijke benadering leveren wij een bijdrage aan professionalisering van onderwijsveld en hulpverlening ten behoeve van hoogbegaafde kinderen. Het CBO stelt zich ten doel door middel van wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en (jong-) volwassenen. Speerpunten van het onderzoek zijn gedrag en leren van hoogbegaafden, thuis en op school. Het CBO wil niet alleen theoretisch en empirisch onderzoek naar hoogbegaafdheid uitvoeren, maar er ook toe bijdragen dat begeleiding van begaafde kinderen en adolescenten gerealiseerd wordt. CBO-mederwerkers bieden ouders en leerkrachten informatie, workshops en cursussen over bijzondere leer- en ontwikkelingsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast streeft het CBO naar (onderwijs)beleid waarbinnen structurele differentiatie is geborgd in opvoeding en onderwijs van hoogbegaafde leerlingen.

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek

Hoogbegaafd met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel.

(C) 2013

Een bijzondere vorm van hoogbegaafdheid is een hoogbegaafdheid met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel wat men ook wel de verbaal / performaal kloof noemt. Bij een intelligentietest meet men zowel het verbale IQ maar ook het performale IQ. Het verbale IQ is een meting van alles wat betrekking heeft op woordenschat en taalgevoel en het performale IQ is een meting van hoe men praktisch omgaat met de kennis. Motorische vaardigheden spelen hierbij een rol maar ook een aantal inzichten, zoals bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht. Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel betekent een verschil in verbale prestaties tegenover performale prestaties of andersom. Wanneer dit verschil 15 punten of meer is dan is er dus sprake van een redelijk verschil. Een wetenschappelijke onderbouwing voor de term verbaal / performaal kloof en alle problemen die hier aan gekoppeld worden is er helaas nog niet. Wel zijn een groot aantal van de kenmerkende problemen van deze kinderen in kaart gebracht en worden er gelukkig ervaringen uitgewisseld.

Hoogbegaafde kinderen met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel zijn vaak ook beelddenkers. Dit is denken in beelden en gebeurtenissen en het kan worden omschreven als ruimtelijk denken. Beelddenkers ordenen hun wereld bij voorkeur met niet-talige middelen. Zij slaan alles op in de vorm van beelden van situaties en gebeurtenissen, onze dochter zegt vaak: "ik heb allemaal plaatjes in mijn hoofd en als ik iets wil weten dan zoek ik het plaatje erbij". Een voordeel dat beelddenkers hebben is dat ze complexe situaties in één oogopslag overzien omdat het is een hele vlugge manier van denken is. Een nadeel is dat een beeldendenker datgene wat zij overzien, niet altijd snel en makkelijk in taal kunnen omzetten. Maar beelddenkers hebben vaak moeite met seriele informatie. Seriele informatie bestaat uit achtereenvolgende gegevens, waarbij volgorde en tempo essentieel zijn. Het opnemen en verwerken van dit soort informatie verloopt vaak traag en onnauwkeurig en dit laatste kan in ons gangbare onderwijs systeem tot problemen leiden. Vaak is het probleem: "jij onderwijst in de vorm van taal en ik denk in beelden!".

Oudervereniging Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1700 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan. De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

De website van Pharos


Hoogbegaafd en een leerstoornis

Leerproblemen en -stoornissen komen ook voor bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze leerlingen hebben vaak een disharmonisch intelligentieprofiel met uitgesproken sterktes en zwaktes. De schommelingen in sterke en zwakke schoolse resultaten zijn groot en moeilijk te begrijpen. Eureka!, Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS streeft naar passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Eureka! begeleidt de signalering en diagnosticering van hoogbegaafde leerlingen en voldoet met haar verrijkingsklassen aan de basisbehoefte van deze leerlingen om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken. Daarnaast beschikt Eureka! over een online kenniscentrum voor scholen en ouders, waar voorlichting wordt gegeven over een verscheidenheid aan aspecten van hoogbegaafdheid op school en thuis (http://eureka.inos.nl). Tenslotte biedt Eureka! de basisscholen van INOS middels Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding ondersteuning en begeleiding bij het vormgeven van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep.

Website van Eureka!


Ik leer anders

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training ‘Ik leer anders’. Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.

Website van Ik leer anders

Boeken over hoogbegaafdheid.

Dit zijn de boeken die (ondermeer) gebruikt zijn voor bovenstaande artikelen.

boekboek bestellenHoogbegaafd Als je kind (g)een Einstein is. Hét basisboek over hoogbegaafdheid in een volledig geactualiseerde editie. Vijf jaar na de publicatie van Hoogbegaafd brengt expert Tessa Kieboom een volledig geactualiseerde uitgave, aangepast aan de recentste wetenschappelijke stand van zaken, met nieuwe inzichten en achtergronden. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem! Vaak zijn deze kinderen juist erg kwetsbaar en hebben ze een grote nood aan begrip en een aangepaste begeleiding, zowel op school als thuis. Dit basisboek geeft een antwoord op veelgestelde vragen als: wat is hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de gevolgen van hoogbegaafdheid? Hoe ga je het beste om met hoogbegaafde kinderen? 'Een boek met veel praktijkvoorbeelden. Een prima hulp bij het opvoeden en begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.'


boekboek bestellenHet Geheim Van Je Brein We gebruiken onze hersens elk moment van ons leven. Er zijn echter maar weinigen die weten hoe ze werken. Velen denken dat we slechts tien procent van ons brein gebruiken, of dat alcohol hersencellen vernietigt. Deze en andere mythes worden door twee neurowetenschappers ontzenuwd in dit helder geschreven handboek over de echte werking van ons brein. De lezer zal ontdekken wat jetlag is, hoe het brein het denken over religie beïnvloedt en hoe verschillend de hersens van mannen en vrouwen zijn. De boekenplank met populair-wetenschappelijke boeken over de hersenen begint te kraken. Dit boek is echter een verfrissing op dit gebied. Het geeft een brede introductie in het functioneren van onze hersenen, een helder overzicht van de huidige stand van de wetenschap en geeft tegelijk aan waar onze kennis (nog) faalt. Recent in de Verenigde Staten verschenen, komt dit boek terecht snel in Nederland op de markt. Het is vlot en humoristisch geschreven, leest gemakkelijk met praktische tips, weetjes en leuke tekeningetjes. Inclusief verklarende woordenlijst en index. Voor verdere literatuur is er een Amerikaanse website (waar overigens niet naar wordt verwezen). Het bestrijkt de hersenen, zintuigen, veranderingen in de hersenen in de loop van het leven, emoties, slaap, drugs, alcoholinvloed enzovoort.


boekboek bestellenWij zijn ons brein - van baarmoeder tot AlzheimerHet verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dick Swaab volgt de mens,en dan vooral zijn hersenen, vanaf de conceptie tot en met de dood. Alles komt voorbij in Wij zijn ons brein: puberteit, seksualiteit, anorexia, alzheimer, medicatie, criminaliteit, geloof, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijnadoodervaringen. Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent. De auteur, hersenonderzoeker, publiceert regelmatig in diverse kranten en tijdschriften. In de jaren zeventig kwam hij in het nieuws door zijn destijds hevig omstreden onderzoek naar hersenverschillen tussen de seksen, en tussen homo- en heteroseksuelen. Swaab is er nog altijd van overtuigd dat de basis voor menselijk gedrag in de eerste plaats in de hersenen gelegen is, maar inmiddels is dat, dankzij geavanceerd neurobiologisch onderzoek, geen taboe meer. Dit onderzoek vormt de basis voor het beeld dat dit boek geeft van de werking van de hersenen. Er komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde, zoals seksuele differentiatie, puberteit, veroudering, Alzheimer en geheugen, maar ook zaken als moreel gedrag, spiritualiteit en religie. Natuurlijk is er ook aandacht voor stoornissen, ziekten en therapieën. Een veelomvattend boek waarin een serieus geïnteresseerd algemeen publiek antwoord kan vinden op veelgestelde hersenvragen, terwijl het boek, dat een uitvoerig register (maar geen literatuuropgave) bevat, ook voor professioneel geïnteresseerden een basis biedt om hun kennis te actualiseren en uit te breiden.


boekboek bestellenHet klokhuisboek over hersenen
Ademen, lopen, eten, drinken, plassen, dromen, dansen, voetballen - al deze dingen worden geregeld in je hoofd. Daar zitten je hersenen. En die zijn dag en nacht voor je aan het werk. Maar hoe werken je hersenen? Wat gebeurt er in je hoofd als je dyslexie of ADHD hebt? Wat is coma? Wat houdt de ziekte van Alsheimer in? In dit boek, dat gebaseerd is op de Klokhuis-serie over de werking van hersenen, gaat het over deze en nog veel meer hersenkrakers. En zoals je van een Klokhuis-boek mag verwachten, worden de feiten aangevuld met verhalen van kinderen en deskundigen, strips, testjes, allerlei leuke weetjes en heel veel foto's!


Nog mneer boeken over hoogbegaafdheid.

boekboek bestellenHoogbegaafd, nou en? Ontdek-boek over hoogbegaafdheid. Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd? Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt, zeker als je de uitzondering in de klas of je omgeving bent. Want soms kan het best lastig zijn dat je hoogbegaafd bent. Soms ook leuk. In ieder geval ben je in een aantal opzichten gewoon anders dan andere, 'gemiddeld' begaafde kinderen. Dat 'anders zijn' ervaar je misschien wel elke dag. Als ervaren adviseur en therapeut van hoogbegaafde kinderen verheldert Lammers van Toorenburg, theoretisch en praktisch, hoe hoogbegaafde kinderen de wereld om zich heen kunnen ervaren. Daarbij spreekt ze de kinderen persoonlijk aan en gebruikt hun eigen taal. Alle tot nu toe verschenen literatuur over hoogbegaafdheid is geschreven over hen, niet voor hen. Terwijl zij er wel elk moment van hun leven mee te maken hebben. Specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: je 'anders' of eenzaam voelen, onderpresteren, verveling op school, pesten, aanpassen, leerstijlen. Ze laat zien hoe deze problemen kunnen ontstaan en reikt volop manieren aan om daar mee om te gaan. Voor kinderen van 5 tot 99 jaar!


boekboek bestellenHartstikke hoogbegaafd! Praktische gids voor kinderen en ouders. Hartstikke Hoogbegaafd! is een positief boek, waarin moeder en dochter hun (wetenschappelijke) kennis en ervaringen delen met hoogbegaafde kinderen en hun ouders. De teksten zijn toegankelijk geschreven van ouder tot ouder en van kind tot kind en doorspekt met herkenbare voorbeelden. Dit boek daagt daarom uit om samen de belangrijkste thema's rond hoogbegaafdheid te verkennen. Wat we graag willen bereiken? Dat ouders 'hoogbegaafde' opvoeders worden, met gelukkige kinderen die het beste uit hun bijzondere talenten halen. Want: hartstikke hoogbegaafd is hartstikke leuk! Drs. Floor Raeijmaekers is Specialist in Gifted Education (ECHA*) en heeft zowel persoonlijk, praktisch als theoretisch ruime ervaring met het onderwerp hoogbegaafdheid. Floor is eigenaar van Het TalentenLab en verzorgt workshops, adviseert scholen en begeleidt hoogbegaafde kinderen. Daarnaast werkt zij voor verschillende landelijke organisaties als specialist hoogbegaafdheid en deelt ze haar kennis graag via artikelen en de social media. Loes van der List is 14 jaar en hoogbegaafd. Dat weet ze sinds ze als zevenjarig meisje in groep 4 zat. Inmiddels zit Loes in de tweede klas van de middelbare school. Ze houdt van dansen en muziek en gaat graag naar feestjes met haar vrienden en vriendinnen. Loes speelt piano in verschillende bandjes. Ook tekent ze graag en droomt ze van de kunstacademie.


boekboek bestellenReader Hoogbegaafd en Werk 2006. Uitgever: Free Musketeers. De Reader Hoogbegaafd-en-Werk 2006 is een uitvoerig overzicht anno 2006 van de publicaties over hoogbegaafdheid en werk in Nederland. Hij combineert een ruime variëteit aan artikelen van ontroerende levensverhalen tot uitgesproken meningen van werkgevers en handige tips en adressen van loopbaancoaches.


Forum vragen over: 07 - Kinderen  : Hoogbegaafde kinderen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
Ik heb een disharmonisch IQ en ik vraag me af hoe groot deze discrepantie effectief is.(1 )2014-11-28 14:22:00

Last update: 10-08-2017


 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn